Globálna finančná a hospodárska kríza eBook

Fatimma.cz Globálna finančná a hospodárska kríza Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Globálna finančná a hospodárska kríza! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Globálna finančná a hospodárska kríza a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Globálna finančná a hospodárska kríza.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,80 MB

ISBN: 9788071441755

POPIS
Súčasnú hospodársku a finančnú krízu je možné považovať za jednu znajvýznamnejších výziev na udržateľnosť globalizačného procesu. Napriek významným prínosom globalizácie svetovej ekonomiky - aj keď nie všetkykrajiny majú rovnaké výhody - pokiaľ ide o liberalizáciu mobility globálnehokapitálu, tovarov a služieb, vzhľadom na interdependenciu globálnejekono­miky dochádza aj k vzájomnému negatívnemu vplyvu v časoch bankových,menových a hospodárskych kríz. V tomto kontexte, napriek tomu, že prebie­hajúca kríza bola na začiatku vnímaná ako kríza, ktorá sa týka výlučne USA, postupne sa ukázalo, že ide o najzávažnejšiu celosvetovúhospodársku krí­zu po druhej svetovej vojne, tak z pohľadu jej rozsahu, ako aj jej negatívnych dopadov na globálnu ekonomiku.V danej súvislosti vystupujú do popredia viaceré ešte nezodpovedané otázky. Medzi najdôležitejšie patria: prečo došlo k takej masívnej hospodár­skej kríze; prečo nebolo možné krízu prejudikovať; kto je za krízu zodpo­vedný; aké nástroje hospodárskej politiky sú vhodné na zastavenie krízy a na riešenie jej dôsledkov; do akej miery balíky hospodárskych stimulov môžu ovplyvňovať budúce správania tak podnikov, ako aj jednotlivcov, pokiaľ ide o ich vnímanie rizík; čo by sa malo urobiť, aby sa podobná kríza neopa­kovala a pod. Hoci balíky ekonomických stimulov jednotlivých krajín sú od­lišné, v skutočnosti sa ich vlády zhodli v tom, že sú nevyhnutné mimoriadne rozsiahle zásahy do ekonomiky, aby sa zastavil prepad hospodárskeho rastu a alarmujúci rast nezamestnanosti.Avšak, napriek doterajším snahám vlád sa ukazuje, že hospodárska poli­tika je bezradná, pretože k viditeľnému pozastaveniu krízy zatiaľ nedošlo. Samozrejme, pôsobenie balíkov hospodárskych stimulov spravidla prináša efekt až s istým časovým oneskorením. V tomto kontexte sa predpokladá (i keď prognózy sa líšia), že do konca roku 2009 by malo dôjsť k zastaveniu prepadu hospodárskeho rastu a v priebehu roka 2010 už k oživeniu svetovej ekonomiky.Cieľom predkladanej monografie je analyzovať príčiny, dopady a vý­chodiská súčasnej finančnej a hospodárskej krízy tak z aspektu globálnejekonomiky, ako aj jednotlivých regiónov či zoskupení.
STÁHNOUT ČÍST
Hrozí ďalšia veľká hospodárska kríza: Odborníci varujú ...
Finančná a hospodárska kríza v rokoch 2007 - 2012 sa v rokoch 2013 až 2017 pretransformovala na komplexnú politickú a geopolitickú krízu po studenej vojne. Bude to mať zrejmé politické dôsledky. Konzervativizmus, ako doktrína v boji proti kríze, by mohol skončiť katastrofálne, ale udalosti od roku 2012 naznačujú, že triumf ...
Svetová finančná kríza - LinkedIn SlideShare
Hrozí ďalšia veľká hospodárska kríza: Odborníci varujú, najhoršie sociálne dopady za 50 rokov Ilustračné foto Zdroj: TASR/AP/Mary Altaffer 19.09.2018 07:35 NEW YORK - Krach investičnej banky Lehman Brothers pred 10 rokmi bol spúšťačom obrovskej globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila celý vyspelý svet ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY