Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica) eBook

Fatimma.cz Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica) Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica)! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica).pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,13 MB

ISBN: 9788081461538

POPIS
Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov.Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek série učebných materiálov na vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni základnej školy. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára. Obsah pozostáva z prírodovedného učiva vzdelávacej oblasti Človek a príroda: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá.Autorky nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov prostredníctvom didakticky premysleného systému pútavých a zaujímavých úloh. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky detektívneho pátrania, pestré a výpovedné ilustrácie, fotografie a sprievodné postavičky.Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania na 1. stupni základných škôl. Naviac autorky využívajú aj rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov. K pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov sú vypracované podrobné metodické komentáre pre učiteľa, potrebné na prácu s jednotlivými úlohami.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica pre 4 ...
Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ Rút Dobišová Adame; Oľga Kováčiková | Aitec (2018) Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015.
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ - Vyhľadávanie na Heureka.sk
Pracovná učebnica Hravá prírodoveda 3 určená pre žiakov 3 ročníka základných škôl plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je plne v súlade s inovovaným ŠVP. Rozdelená je do 4 tematických celkov - Neživá príroda, Človek, Živočíchy, Rastliny a huby.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY