Vedenie zamestnancov od A do Z (CD-ROM) eBook

Fatimma.cz Vedenie zamestnancov od A do Z (CD-ROM) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Vedenie zamestnancov od A do Z (CD-ROM)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Vedenie zamestnancov od A do Z (CD-ROM).pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,26 MB

ISBN: 0

POPIS
Softvérový pomocník pre majiteľov, konateľov a manažment firiem, plný praktických postupov, vzorov zmlúv, a formulárov pre úspešné riešenie otázok týkajúcich sa ľudských zdrojov. CD-ROM, ktorý Vám okrem odbornosti ponúka i mnoho ďalších výhod: •praktické postupy krok za krokom pre vedenie zamestnaneckej agendy •tipy a rady pre uľahčenie práce •príklady z praxe s riešeniami •prehľadné formuláre pripravené na vyplnenie a tlač •vzorové dokumenty a zmluvy pripravené na vyplnenie a tlač •úplné znenia zákonov a výkladový slovník v hyperlinkových odkazochVšetky informácie na CD-ROM sú navzájom prepojené cez hyperlinkové odkazy Výhody •praktické postupy krok za krokom pre vedenie zamestnaneckej agendy •tipy a rady pre uľahčenie práce •príklady z praxe s riešeniami •prehľadné formuláre pripravené na vyplnenie a tlač •vzorové dokumenty a zmluvy pripravené na vyplnenie a tlač •úplné znenia zákonov a výkladový slovník v hyperlinkových odkazochObsah ZÍSKAVANIE A VÝBER PRACOVNÍKOV•Rozhodnutie zamestnávateľa o stanovení počtu a skladbe pracovných pozícií (profesná schéma)-Plánovanie počtu a skladby pracovníkov -Trh práce -Realizačné stratégie -Metódy predpovedania potreby pracovníkov -Analýza pracovných síl -Zdroje pracovných síl -Plány činnosti získavania pracovníkov •Profil pracovnej pozície-Definovanie požiadaviek -Špecifikácia pracovného miesta •Obsahové a formálne požiadavky na inzeráty-Ako osloviť uchádzača -Cieľ a spôsob inzerovania -Využitie špecializovanej agentúry -Text a podoba inzerátu -Vzory inzerátov •Osobný dotazník uchádzača o pracovné miesto-Triedenie uchádzačov o zamestnanie -Ako vytvoriť osobný dotazník •Pohovory-Druhy pohovorov -Organizácia pohovorov -Priebeh pohovoru -Metódy pohovorov -Najčastejšie otázky pri pohovoroch -Výhody a nevýhody pohovorov -Najčastejšie chyby pri pohovoroch •Organizácia testov a pohovorov, rozhodovanie o výbere-Zlepšovanie efektivity získavania pracovníkov -Organizácia testov a pohovorov -Analýza výsledkov -Rozhodovanie o výbere -Referencie a ponuky •Ďalšie postupy a trendy výberu pracovníkov -Systém riadenia talentov (TMS - Talent Management Systém) •Vybavovanie korešpondencie, vzory komunikácie-Pravidlá komunikácie -Etický rámec •Základné pravidlá aktívneho počúvania -Základné pravidlá aktívneho počúvania •Efektívna práca s otázkami -Efektívna práca s otázkami••Pravidlá úspešnej reči tela -Pravidlá úspešnej reči telaPRIJATIE A ZAMESTNÁVANIE PRACOVNÍKOV•Uvedenie nového pracovníka do podniku-Ako zorganizovať vstup nového pracovníka -Písomné informácie -Nadväzujúce procedúry •Vedúci pracovníci -Základné personálne činnosti vedúcich pracovníkov •Zapracovanie/ zaškolenie nového zamestnanca-Ciele zapracovania nového zamestnanca -Výhody zapracovania nových ľudí -Metódy a možnosti zapracovania a zaškolenia zamestnanca -Formulár pre zapracovanie/zaškolenie nového zamestnanca •Adaptácia a stabilizácia zamestnancov-Adaptácia a stabilizácia - štýl vedenia -Manipulácia v riadení a vedení ľudí •Vznik pracovného pomeru-Vznik pracovného pomeru -Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru -Kolektívne pracovné právo•Zmluvy a dohody-Uzavieranie zmlúv a dohôd -Najčastejšie chyby pri uzavieraní zmlúv •Pracovná doba-Pracovná doba -Rozhodnutie zamestnávateľa o delenej pracovnej zmene -Odpočinok po práci -Prekážky v práci•Pracovná zmluva -Pracovná zmluva -Vzory, zmluvy, formuláre•Práca s informáciami v personálnom riadení -Metódy zhromažďovania informácií -Informačné systémy -Práca s informáciami -Ochrana informácií•Druhy pracovných pomerov a dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru-Pracovný pomer na neurčitý čas a na dobu určitú -Pracovný pomer na kratší pracovný čas a vedľajšia činnosť -Domácka práca a telepráca -Zamestnávanie osobitných skupín zamestnancov -Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomerPREMIESTŇOVANIE ZAMESTNANCOV•Rozhodnutie zamestnávateľa o stanovení vnútornej organizačnej štruktúry (organizačný poriadok a organizačná schéma) -Organizačná štruktúra -Jednotlivé typy štruktúr -Organizačný rozvoj -Plán stabilizácie pracovníkov -Organizačný poriadok zamestnávateľa a jeho význam•Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene -Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene HODNOTENIE ZAMESTNANCOV•Všeobecné zásady hodnotenia-Systém a funkcie hodnotenia práce -Výhody hodnotenia práce -Ciele hodnotenia •Metódy hodnotenia-Základná metodológia -Kto hodnotí -Jednotlivé metódy hodnotenia -Typológia osobnosti ako nástroj hodnotenia •Formuláre pre hodnotenie zamestnancov-Vzory, zmluvy, formuláre•Hodnotenie pracovného výkonu-Princípy riadenia pracovného výkonu •Stanovenie cieľov pri riadení pracovného výkonu-Ciele a plány práce •Plán pracovného výkonu a rozvoja pracovníka-Riešenie problémov pracovného výkonu -Sledovanie a vyhodnocovanie pracovného výkonu •Organizácia a vykonávanie hodnotenia práce-Organizačné zabezpečenie hodnotenia -Hodnotiaci pohovor -Vyhodnotenie a dopady hodnotenia práce •Postupy a chyby pri hodnotení-Zásady správneho hodnotenia -Najčastejšie chyby pri hodnotení -Praktické problémy s hodnotením •Spôsoby riešenia konfliktov -Príčiny konfliktov a ich riešenie ODMEŇOVANIE A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV•Mzdová politika a systém odmeňovania zamestnancov-Politika odmeňovania -Odmeňovanie zamestnancov -Kritériá mzdových systémov -Mzdové štruktúry -Mzdy odrážajúce výkon -Stimulačné systémy odmeňovania -Tímové odmeny -Odmeny podľa výkonu organizácie -Zamestnanecké výhody -Mzdové rozpočty a úpravy -Postup pri odmeňovaní -Aké informácie oznamovať zamestnancom•Mzdový predpis vrátane zisťovania priemerného zárobku -Mzdový predpis vrátane zisťovania priemerného zárobku •Dohoda o mzde -Dohoda o mzde •Dohoda o naturálnej mzde -Dohoda o naturálnej mzde •Motivačné stratégie a motivačné programy-Ako motivácia funguje -Motivačné teórie -Motivačné stratégie -Motivačné programy•Meranie motivácie-Zisťovanie názorov zamestnancov•Metódy (poradenstvo v oblasti) modifikácie správania-Podniková kultúra -Komunikácia so zamestnancami - ako podávať informácie -Tímová inštruktáž (team briefing) -Riadenie času•Sociálne programy-Princípy starostlivosti o zamestnancov•Inovácia a akosť v personálnom riadení-Zapájanie pracovníkov -Tímová práca -Zaisťovanie inovácií v personálnom riadení VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV•Dohoda o zvýšení kvalifikácie-Dohoda o zvýšení kvalifikácie •Identifikácia potrieb vzdelávania (zdroje informácií a postupy) a plánovanie programov vzdelávania-Zásady systematického vzdelávania -Analýza a potreby vzdelávania -Plánovanie vzdelávania•Hodnotenie výsledkov vzdelávania a účinnosť vzdelávacích programov-Akým spôsobom hodnotiť výsledky a účinnosť vzdelávania•Vlastná organizácia procesu vzdelávania-Interné vzdelávanie -Externé vzdelávanie•Metódy vzdelávania pracovníkov-Jednotlivé metódy vzdelávania dospelých -Zásady profesného a ďalšieho vzdelávania dospelých -Odborné vzdelávanieBEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI•Predpisy na zaistenie bezpečnosti práce -Predpisy na zaistenie bezpečnosti práce•Rozhodnutia zamestnávateľa o rizikách možného ohrozenia zdravia -Rozhodnutia zamestnávateľa o rizikách možného ohrozenia zdravia •Vyhľadávanie a posudzovanie rizík, informovanie zamestnancov o nich -Zásady riadenia BOZP•Rozhodnutie zamestnávateľa o organizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci -Programy BOZP •Prevencia rizík -Stres •Zapojenie zamestnancov do problematiky BOZP-Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov na riešení problematiky BOZP -Zásady pre ustanovenie a činnosť zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť -Zásady pre zriadenie a činnosť Komisie BOZP -Povinnosti a práva zamestnancov•Prevádzkovo-bezpečnostné smernice-Požiadavky na dokumentáciu v oblasti organizácie a riadenia BOZP -Prevádzkovo bezpečnostné smernice, postup pri vypracovaní -Požiadavky na dokumentáciu v pracovno-právnej oblasti -Požiadavky na technickú dokumentáciu -Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciu -Požiadavky na stavebnú dokumentáciu -Požiarno-poplachové smernice -Vzor požiarno-poplachových smerníc -Návod na vypracovanie havarijného plánu -Vzor evidenčnej karty pridelených OOPP -Vzor smernice na kontrolu požívania alkoholických nápojov a omamných látok -Vzor posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu -Smernica upravujúca pitný režim -Smernica upravujúca režim "Zákaz fajčenia"ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA•Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa-Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu a predchádzanie vzniku škôd -Zodpovednosť zamestnanca -Zodpovednosť zamestnávateľa•Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Dohoda o hmotnej zodpovednosti •Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu -Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetuUKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU•Skončenie pracovného pomeru-Skončenie pracovného pomeru -Výpoveď zo strany zamestnávateľa a zamestnanca -Okamžité skončenie pracovného pomeru -Skončenie pracovného pomeru dohodou -Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú -Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe -Právna úprava odstupného a odchodného -Právna úprava neplatnosti skončenia pracovného pomeru -Hromadné prepúšťanie•Plánovanie a uskutočňovanie procesu znižovania počtu zamestnancov -Dôvody uvoľňovania ľudí z organizácie -Prepúšťanie z dôvodu nadbytočnosti -Odchody pracovníkov -Penzionovanie -Plánovanie zmien zamestnanosti -Umiestňovanie prepúšťaných pracovníkovZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIAKOMENTÁR K NOVÉMU ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1. 9. 2007
STÁHNOUT ČÍST
Zamestnancom v prešovskom dopravnom podniku zvýšia platy ...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) je energetická spoločnosť v plnom vlastníctve štátu, ktorá „vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR tak ako to požaduje Smernica 2003/54/ES". Medzi hlavné úlohy teda patrí prevádzka Prenosovej sústavy SR vrátane dispečingu. Spoločnosť tiež sprostredkuje nákup a predaj elektrickej energie z a ...
215/2004 Z.z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočn ...
Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa. Poskytuje verejné zdravotné poistenie a služby pre poistencov, platiteľov a zdravotníkov. Produkty - nadštandardné preventívne služby, elektronická pobočka
SOUVISEJÍCÍ KNIHY