Ceny v marketingu eBook

Fatimma.cz Ceny v marketingu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Ceny v marketingu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Ceny v marketingu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Ceny v marketingu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,89 MB

ISBN: 9788097013509

POPIS
O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového mixu. Ich nezastupiteľný význam je v tom, že od úrovne cien je závislá prosperita podnikania. Tvorba cien by mala byť tvorená tak, aby bola prínosom pre podnik. Ako ekonomická kategória, ak ceny zodpovedajú optimálnym trhovým podmienkam, pre firmu prinášajú zisk. Ostatné aktivity marketingu znamenajú náklady pre podnik.Ako neoddeliteľná súčasť marketingových stratégií sú ceny kľúčom na dosahovanie zisku. Takmer každá publikácia o marketingu na knižnom trhu sa zmieňuje čiastočne aj o cenách. Na Slovenskom knižnom trhu sa za posledné roky objavili aj samostatné knižné publikácie o cenových stratégiách, rozvíjaní teórie a praxe tvorby cien a cenovom rozhodovaní. V takých publikáciách prevláda myšlienka pre podnikateľskú sféru tematicky priblížiť paralelne niektoré oblasti cien z hľadiska teórie a praxe, ako aj ich význam. Ako by manažéri firiem mali postupovať pri rozhodovaní o cenách, aby obstáli v náročnom konkurenčnom prostredí.Snahou autorov bolo objasnenie skutočnosti, že ceny sú dôležitou súčasťou trhového mechanizmu. Ak má firma prosperovať, nestačí výrobok vyrobiť, ale musí ho aj predať. Aby sa tak stalo, musí tomu prispôsobiť aktivity marketingu smerujúce k jeho kvalite a cene. Ak má obstáť v konkurencií, zabezpečiť odbyt nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Cena je na samotnom začiatku výroby a na konci predaja tovaru. Preto by sa jej stanoveniu mala venovať mimoriadna pozornosť. Táto požiadavka o. i. vyplýva z toho,že je základným činiteľom informácií pre rozhodovanie čo, ako a pre koho vyrábať? Je to naplnenie základného kritéria preto, aby firma prosperovala v podnikateľských aktivitách. Možno konštatovať, že takýto pohľad na ceny postačuje pri tradičnom vnímaní poslania marketingu v podnikoch. Vieme, že tradičné chápanie marketingu sa v základe zaoberá iba takými oblasťami, ako je produkt, cena, distribúcia a marketingová komunikácia. Manažment firiem sa tradične zaoberal iba týmito parciálnymi prvkami, ako aj plánovaním, stratégiou a podobne. Zvýšená intenzita konkurencie, globalizácia, vznik jednotného európskeho trhu,ktorého sme súčasťou ako členovia EÚ, a od 1. 1. 2009 i vstupom do eurozóny zvyšuje požiadavky kladené na intenzitu konkurencie nielen na domácom, európskom trhu, ale vo svete vôbec. Postupne vytláča aj tradičné chápanie marketingu k jeho modernému vnímaniu vo vzťahu k zákazníkom, obchodným partnerom a okolitému svetu. Tieto okolnosti sú dôvodom na to, že publikácia si kladie za cieľ reagovať na nové trendy spojené s globalizáciou sveta, so vznikom európskeho trhu a moderného vnímania marketingu a jeho nových trendov z hľadiska nových pohľadov i na miesto cien nových európskych trhov, ako aj vo svetovom meradle. Tematické spracovanie publikácie je vedené snahou, aby poskytovala komplexný pohľad na stratégiu cien. Tiež na ich tvorbu nielen z tradičného chápania z úrovne národného hospodárstva, ale predovšetkým vo firmách. A to najmä v nových podmienkach pri uplatňovaní nových trendov marketingu pre domáci, európsky trh a nové úlohy cien na týchto trhoch. Týmto svojím zameraním je na základe súčasného poznania prvoradým účelom ďalšie rozvíjanie teórie a praxe tvorby cien v nových zmenených podmienkach nielen na domácom trhu, ale predovšetkým na trhu Európskej únie a priblíženie významu a úlohy cien na tomto trhu.Ide o knižnú publikáciu, ktorá má ambíciu z hľadiska obsahu do určitej miery vybočiť– z rámca odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá cenami viac-menej monotematicky. A svojím ponímaním prispieť novými poznatkami, ktoré by mali byť motivujúce aj pre modernejšie prístupy v oblasti cien v súlade s modernými trendmi v oblasti marketingu. Spracované okruhy tejto knižnej publikácie napomôžu manažérom firiem, pracovníkom marketingu a širokej odbornej verejnosti, študentom stredných a vysokých škôl ekonomického zamerania, prípadne i laickej verejnosti, k tomu, aby okrem iných vzťahov a väzieb lepšie pochopili danú problematiku. Prosperovať vo fungujúcich trhových podmienkach, či už na domácom, jednotnom európskom a svetovom trhu môže iba ten, kto získa zákazníka nielen vysokou kvalitou výrobkov, prác a služieb, ale aj primeranou trhovou cenou. Trhová cena v nových podmienkach trendov marketingu má byť neoddeliteľnou súčasťou vhodnej cenovej stratégie, najmä v podmienkach rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky v Slovenskej republike s prihliadnutím na situáciu na európskom a svetovom trhu. Predpokladáme, že táto kniha bude obohatením knižného trhu a nemala by chýbať na stole manažérov, podnikateľských subjektov, ale aj makroekonomických pracovníkov zaoberajúcich sa teóriou a praxou cien z hľadiska vplyvu vývoja cien a inflácie k verejným financiám v štátnom rozpočte Slovenskej republiky.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Ceny v marketingu (Michal Oláh a kolektív) | Martinus
Možno konštatovať, že takýto pohľad na ceny postačuje pri tradičnom vnímaní poslania marketingu v podnikoch. Vieme, že tradičné chápanie marketingu sa v základe zaoberá iba takými oblasťami, ako je produkt, cena, distribúcia a marketingová komunikácia.
Školení v oblasti obchodu a marketingu - Seminaria
Stejně jako každý rok i letos se na poli marketingu, PR a reklamy odehrálo několik významných změn. Na poli nápojů vystřídal v čele marketingu Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik dosavadního ředitele Granta McKenzieho. U nealka změny proběhly změny ve skupině Kofola ČS, marketingový ředitel Karel Hrbek se přesunul do čela marketingu dceřiné firmy Leros, v Kofole ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY