Úplné znenia 17/2020 eBook

Fatimma.cz Úplné znenia 17/2020 Image

INFORMACE

Úplné znenia 17/2020 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Úplné znenia 17/2020 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Úplné znenia 17/2020.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,73 MB

ISBN: 8584113063487

POPIS
Zákon o odpadoch (2020) podľa právneho stavu k 27. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 17/2020). Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Po zmene zákonom č. 460/2019 Z. z.:Rastlinné látky z agropotravinárskeho odvetvia a potraviny iného ako živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu a majú sa použiť ako krmivo pre zvieratá, majú byť v záujme zamedzenia duplicity pravidiel vyňaté spod pôsobnosti zákona č. 79/2015 Z. z.Odpad, ktorý prešiel zhodnotením, sa už nebude považovať za odpad, ak spĺňa všetky podmienky.Zaviedol sa pojem materiálové zhodnocovanie. Zahŕňa iné formy zhodnocovania, než energetické zhodnocovanie a než opätovné spracovanie odpadu na materiály, ktoré sa používajú ako palivo alebo iné prostriedky na získavanie energie.FO – nepodnikateľ môže už nakladať, či inak zaobchádzať nielen s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb, ale aj so stavebným odpadom z drobných stavieb. Fyzická osoba je povinná odovzdať tento odpad len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.Stanovili sa podmienky umiestňovania na trh materiálu, ktorý dosiahol stav konca odpadu.Upravila sa povinnosť nahlasovať vyzbierané resp. vykúpené množstvá tej obci, v ktorej majú fyzické osoby, ktoré odpad priviezli na výkup, trvalý pobyt.Zaviedlo sa nové ustanovenie, ktoré presnejšie definuje vykonávanie školských zberov.Pretože od 1. 1.2021 je ustanovená povinnosť elektronickej komunikácie za účelom zefektívnenia fungovania štátnej správy, sa upravuje § 30, ktorý ustanovuje, že žiadateľ o zápis a výmaz do a z Registra vyhradeného výrobku je povinný postupovať prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.Definujú sa výrobky, ktorých uvádzanie na trh Slovenskej republiky bude obmedzené, resp. zakázané.V súlade s novým Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky ministerstvo prijíma opatrenie na trvalé zníženie tvorby odpadu z jednorazových plastových výrobkov. Tieto plastové výrobky sú spotrebovávané každodenne a ihneď po použití sa vyhodia.Zákaz uvádzať na trh oxo-degradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologickyrozložiteľný.V súvislosti so zavedením novej definície „odpad z domácností“ ako aj úpravy definície „komunálneho odpadu“ sa ustanovuje, ktoré odpady sa zaraďujú do skupiny 20.Zmenili sa sankcie so zavedením nových povinností alebo s legislatívno-technickými úpravami, v rámci ktorých došlo k zmene označenia niektorých ustanovení.
STÁHNOUT ČÍST
Martinus.sk - Správne právo
Úplné znenia 17/2020 ; Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny.
Uplne znenia zakonov 16 2015 | Sleviste.cz
PRÁVNICKÁ LITERATÚRA Novelizované zákony Úplné znenia 17/2020. Novinka. Úplné znenia 17/2020. Eurokódex , 2020 . Bežná cena: 9,51 € Naša cena: 8,56 € (ušetríte: 10%) Študenti: 8,37 € (ušetríte: 12% ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY