Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci eBook

Fatimma.cz Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Image

INFORMACE

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,53 MB

ISBN: 8080577582

POPIS
Základné zákony upravujúce problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve) síce nadobudli účinnosť len nedávno - 1. júla 2006, ale už po cca jednom roku bol zákon o verejnom zdravotníctve nahradený zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý spolu so zákonom č. 126/2006 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2007 zrušil aj 22 nariadení, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkali bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň parlament schválil zákon č. 309/2007 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1.9.2007 zásadne zmenil a doplnil zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v článku IV aj zákon č. 125/2006 o inšpekcii práce. Napokon bol v súvislosti s diskusiami o povinnej pracovnej zdravotnej službe prijatý zákon č. 140/2008 Z.z. účinný od 1. mája 2008, ktorý novelizoval zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Mnohé nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli vydané na základe zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR v súlade s právom Európskych spoločenstiev, a to v oblasti ochrany pracovníkov na pracovisku [písm. e) v § 2 ods. 1]. Prvého novembra 2007 nadobudli účinnosť nové zákony č. 461/2007 Z.z. a 462/2007 Z.z., ktoré upravujú bezpečnosť práce v doprave. Vzhľadom k zásadným legislatívnym zmenám sa vydavateľstvo EPOS rozhodlo spracovať komplexnú príručku pod názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (Novelizovaná príručka), ktorá má päť častí: 1. časť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2. časť: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 3. časť: Aproximačné nariadenia [zák. č. 19/2002 Z.z. a nariadenia vydané na základe § 2 ods. 1 písm. e)] 4. časť: Súvisiace predpisy 5. časť: Predpisy uplatňované v praxi aj po strate platnosti zákonov, na základe ktorých boli vydané. V piatej časti príručky zverejňujeme vyhlášky, ktoré sa naďalej uplatňujú v praxi napriek tomu, že zákony, na základe ktorých boli prijaté, resp. ktoré vykonávajú, už stratili platnosť. Sú to vyhlášky upravujúce zaistenie bezpečnosti práce napr. vo vnútornej plavbe, v nízkotlakových kotolniach, pri manipulácii s ručnými motorovými reťazovými pílami, pri obsluhe stabilných zásobníkov na sypké materiály, pri prevádzke údržbe a opravách vozidiel, pri technických zariadeniach a pri stavebných prácach. Je otázne, do akej miery sú tieto predpisy záväzné, keďže však príslušné kontrolné orgány ich plnenie vyžadujú, zaradili sme ich do publikácie. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov sa neustále sprísňujú, zvyšuje sa počet kontrol a rastie výška sankcií, preto by táto príručka nemala chýbať v knižnici žiadneho zamestnávateľa.
STÁHNOUT ČÍST
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - MPSVR SR
Ženy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ©EU-OSHA/Emmanuel Biard Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí (rozdiely v pohlaví) a to isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti (rodové rozdiely).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Ochrana pred ...
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skrátene BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci.Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY