Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam eBook

Fatimma.cz Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam Image

INFORMACE

Hledáte knihu Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Róbert Jakubáč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,17 MB

ISBN: 9788081681028

POPIS
Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. s ďalším výberom z judikatúry slovenských a českých súdov z oblasti vecných práv, a to vecných práv k cudzím veciam, resp. obmedzených vecných práv, ako sa tieto práva označujú v niektorých kódexoch súkromného práva (napr. v novom maďarskom Občianskom zákonníku a vo švajčiarskom Civilnom zákonníku). V podmienkach trhového hospodárstva majú vecné práva k cudzím veciam, a to najmä záložné právo na nehnuteľnosti, osobitný význam. Z toho dôvodu, samozrejme, nebolo možné v rámci mapovania judikatúry opomenúť ani túto problematiku.Judikáty, resp. rozhodnutia súdov, zaradené do tohto výberu, sme rozdelili do troch častí podľa delenia vecných práv k cudzím veciam v platnom Občianskom zákonníku, a to na judikáty týkajúce sa záložného práva, vecných bremien a zádržného práva. Rozhodli sme sa zotrvať pri systematike platného Občianskeho zákonníka. Súčasťou predkladaného výberu je aj niekoľko rozhodnutí, ktoré sa týkajú právnej úpravy služobností vo Všeobecnom občianskom zákonníku, keďže súdna prax neraz poukazuje práve na túto právnu úpravu.Závery, resp. dôsledky niektorých súdnych rozhodnutí (aj keď niekedy nie sú výslovne uvedené) sú mimoriadne zaujímavé. Čitateľ zistí, že do tohto výberu sme zaradili aj rozhodnutia, ktoré obsahujú takú interpretáciu relevantnej právnej úpravy, ktorá sa navzájom (podľa nášho názoru) vylučuje.Publikácia je určená predovšetkým vyšším súdnym úradníkom, sudcom, advokátom, exekútorom, notárom. Veríme, že tento prehľad judikatúry dobre poslúži čitateľom a že im pomôže zorientovať sa v zložitej problematike vecných práv k cudzím veciam alebo problematike obmedzených vecných práv.
STÁHNOUT ČÍST
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam od 15 ...
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam Publikácie z tohto balíčka sú určené vyšším súdnym úradníkom, sudcom, advokátom, exekútorom, notárom, no ocení ich každý, kto chce získať prehľad o vlastníckom práve, držbe a vecných právach k cudzím veciam z hľadiska aplikačnej praxe súdov.
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam ...
Najhľadanejšie dokumenty. LIT162700SK Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok; 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok; 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok LIT36206SK Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon; 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
SOUVISEJÍCÍ KNIHY