Zákon o správnom konaní eBook

Fatimma.cz Zákon o správnom konaní Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o správnom konaní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Zákon o správnom konaní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,50 MB

ISBN: 9788081730450

POPIS
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k1. októbru 2017,so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 149/2017 Z. z.- 8. vydanie
STÁHNOUT ČÍST
O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní ...
ZÁKON O SPRÁVNOM KONANÍ SÚDNOM (SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK) z ... 2014, Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Správny súdny poriadok ... v konaní o registráciu kandidátnych listín podľa 2. dielu tretej hlavy štvrtej časti tohto
PDF Ako majú úrady postupova ť - VIA IURIS
Správne konanie alebo administratívne konanie je (podľa slovenského práva) konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (teda účastníkov tohto konania).. Správne konanie sa na Slovensku riadi (ešte česko-slovenským) Zákonom o správnom konaní ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY