Sociálna pomoc po novom 3 eBook

Fatimma.cz Sociálna pomoc po novom 3 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Sociálna pomoc po novom 3! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Sociálna pomoc po novom 3 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Sociálna pomoc po novom 3.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,92 MB

ISBN: 0

POPIS
Cieľom publikácie je ozrejmiť systém financovania, zdrojové vykrytie v rozpočtoch miest a obcí a priblížiť systém financovania sociálnych služieb v niektorých krajinách EÚ. Vzhľadom na nedostatok zdrojov na uspokojovanie požiadaviek prijímateľov SS, ale aj neverejných poskytovateľov SS je potrebné venovať zvýšenú pozornosť účelnému a efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Jedným z nástrojov je i kontrolná činnosť, ktorej sa venujeme rozsiahlou vzorovou dokumentáciou. Priblížime i zákonné procesné a obsahové podmienky prípravy komunitného plánu ale aj praktické odporúčania. Pozitívne je v novom zákone legislatívne definovanie podmienok pre sociálnu a komunitnú rehabilitáciu, ktoré vytvárajú predpoklady na komplexné riešenie potrieb občanov.Obsah titulu:Prehľad dávok a príspevkov, opatrení a foriem sociálnej pomociPráva a povinnosti pri poskytovaní sociálnych služiebKonanie vo veciach sociálnych služiebKontrolná činnosť vo veciach sociálnych služiebVzory písomností v kontrolnej činnosti- Plán kontrolnej činnosti na príslušný rok- Poverenie na vykonanie kontroly- Zápisnica o prerokovaní správy z vykonanej kontroly- Potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov- Vyžiadanie vyjadrenia od zodpovedného zamestnanca (osoby)- Protokol o výsledku kontroly- Priebežný protokol- Dodatok k protokolu o výsledku kontroly (k záznamu o kontrole)- Zápisnica o prerokovaní protokolu (záznamu)- Dohoda o účasti osôb prizvaných na výkon kontrolyFinancovanie sociálnych služiebObec uprostred komunity uprostred obce – čo je dobré vedieť pred komunitným plánovanímKomunitná rehabilitáciaSociálna rehabilitáciaOtázky a odpovede Autorsky kolektiv:* JUDr. Jana Buchelová * Ing. Mária Filipová
STÁHNOUT ČÍST
PDF SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ - iz
3 Rodina a sociálna pedagogika 3.1. Rodina v novom tisícročí 3.2. Funkčná rodina a výchova 3.3. Násilie v rodine páchané na deťoch 3.4. Prognóza rodiny 3.5. Sociálnopedagogická pomoc rodine Otázky a úlohy 4 Sociálna pedagogika a škola 4.1. Sociálne kompetencie učiteľa v pedagogických situáciách 4.2.
Kniha "SOCIÁLNA POMOC PO NOVOM 2"
Avšak po uplynutí doby 52 týždňov bude PN už neplatená. Ako dlho dostávam peniaze, ak som na PN. Z nemocenského poistenia pochádza dávka, ktorá sa rovnako volá nemocenské, a Sociálna poisťovňa ju vypláca najviac 52 týždňov. Zákon o sociálnom poistení to považuje za „podporné obdobie".
SOUVISEJÍCÍ KNIHY