Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody eBook

Fatimma.cz Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody Image

INFORMACE

Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kvetoslava Steinlová. Přečtěte si s námi knihu Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,21 MB

ISBN: 0

POPIS
Príručka v softvérovej verzii, ktorá je určená pre výrobcov, distributérov, osoby uvádzajúce výrobky na trhy krajín EÚ a tretích krajín ako aj výrobných a technických riaditeľov a notifikované osoby. Obsahuje detailné a zrozumiteľné vysvetlenie základných princípov a podmienok uvádzania výrobkov na trh, postavenie, práva a zodpovednosti Vás ako výrobcu alebo jeho splnomocnenca (dovozcu), príp. distribútora a praktické postupy pri posudzovaní zhody Vašich výrobkov s požiadavkami príslušných právnych a normatívnych predpisov. Výhody •získate prehľad o Vašich právach, povinnostiach a možnostiach •dozviete sa, aké podklady musíte doložiť v procese posudzovania alebo preukazovania zhody •vyhnete sa postihom za protiprávne uvedenie výrobkov na trh •ľahko si vyberiete notifikovanú osobu alebo osvedčovacie miestoVďaka 4 x ročnej aktualizácií Vás budeme informovať o akýchkoľvek legislatívnych zmenách a zdôrazňovať ich dopad na Vašu prax.Výhody CD-ROMu: •Rýchly prístup k požadovaným informáciám•Jednoduchá a rýchla orientácia v textoch•Editovateľnosť vzorov (t. j. možnosť ich vyplnenia, ich uloženie na Vami vybraný disk Vášho počítača a ich vytlačenie)•Editovateľnosť textov (t. j. možnosť vytvárania si vlastných poznámok priamo v textoch)•Hypertextové prepojenia (t. j. prekliky z textov na plné znenia právnych predpisov)•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v názvoch kapitol•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v celom texte•Vyhľadávanie zadaného výrazu a možnosť následného prehliadania a vytlačenia častí textov resp. dielov alebo kapitol, ktoré daný výraz obsahujú•Vytlačenie vybraného textu•Vytlačenie časti, dielu alebo kapitoly jednotlivo•Vytváranie záložiek (možnosť založenia si textov, s ktorými najčastejšie pracujete do samostatného priečinka)•Vytváranie vlastných poznámok (možnosť vytvárania si vlastných poznámok k vybraným textom, ktoré sa zobrazia v samostatnom priečinku)Obsah NOVÝ PRÍSTUPAktuálne informácie*ES/Slovenská republika a právne dôsledky PECA v podmienkach členstva SR v EÚ *Zásady slobodného pohybu tovaru vo vnútornom trhu EÚ *Elektroodpad z elektrozariadení a obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrozariadeniach *Dopad zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení Právne predpisy*Zákon a komentár k druhej novele zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. *Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky *Technické špecifikácie – pojem uplatňovaný v platných právnych predpisoch *Úplné znenie zákona a komentár k zákonu č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne) Povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora*Povinnosti výrobcu, jeho splnomocnenca, dovozcu a distribútoraPostupy posudzovania zhody*Postupy posudzovania zhodySpracovanie technickej dokumentácie ako podklad k vyhláseniu o zhode*Spracovanie technickej dokumentácie ako podklad k vyhláseniu o zhodeAktuálny stav a informácie o pripravovaných dohodách*Rámcové právne predpisy upravujúce jednotlivé kategórie výrobkov a ich pripravované zmeny *Zoznam tretích krajín, z ktorými má EÚ účinné dohody o vzájomnom uznávaní *Colná problematika a posudzovanie zhody výrobkovPovinnosti a práva orgánov dohľadu*Povinnosti a práva orgánov dohľadu z hľadiska výrobcu, jeho splnomocnenca, dovozcu a distribútoraStrojové zariadenia, Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore Strojové zariadenia*Úplné znenie nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES vyhlásenie o zhode *Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode *Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôb *POZOR! Nová smernica o strojových zariadeniach *Často kladené otázky vzťahujúce sa na prechod od teraz platnej smernice 98/37/ES „Strojové zariadenia“ k revidovanej smernici o strojových zariadeniach 2006/42/ES *Aktuálne zmeny súvisiace so smernicou týkajúcej sa LVD Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore*Úplné znenie nariadenia vlády č. 222/2002 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 222/2002 Z. z. *Podrobné postupy posudzovania zhody podľa príloh č. 5, 6, 7 a 8 NV SR 222/2002 Z. z. *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES vyhlásenie o zhode *Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode *Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh) *Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôb *Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa postupov posudzovania zhody zariadení používaných vo vonkajšom priestore produkujúcich emisie hlukuElektrické zariadenia, EMC, ATEXElektrické zariadenia *Úplné znenie nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z. *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode *Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode *Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh) *Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôb *Aktuálne zmeny súvisiace so smernicou týkajúcej sa LVD *Príklady výrobkov, ktoré patria alebo nepatria pod pôsobnosť smernice 73/23/EES (LVD) EMC*Úplné znenie nového nariadenia vlády č. 194/2005 Z. z *Nové nariadenie vlády č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *Vyhlásenie o zhode *Požiadavky na vyhlásenie o zhode *Príklad ES vyhlásenia o zhode *Príklad ES vyhlásenia o zhode *Osobitný režim pre pevné inštalácie ATEX*Úplné znenie Nariadenia vlády č. 117/2001Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *Vyhlásenie o zhode *Príklad vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôbOsobné ochranné prostriedky*Úplné znenie nariadenia vlády č. 29/2001 Z. z. *Očakávané podstatné zmeny v pripravovanom nariadení vlády SR o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky *Bezpečný výrobok *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo jeho splnomocnenca *Určené postupy posudzovania zhody *Postup pri podávaní žiadosti *Vzor žiadosti o posúdenie zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *Príklad podkladov technickej dokumentácie pre obuv *Príklad podkladov technickej dokumentácie pre odev *Príklad podkladov technickej dokumentácie pre rukavice *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre I. kategóriu OOP), Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre II. kategóriu OOP), Príklad ES vyhlásenia o zhode (pre III. kategóriu OOP) *Skúsenosti notifikovaných osôb *Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov (OOP) Spotrebiče plynných palív*Úplné znenie nariadenia vlády č. 393/1999 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 393/1999 Z. z. pre spotrebiče plynných palív *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôb - Určené výrobky, Sporné položky, Plynové spotrebiče – požiadavky na EMCTeplovodné kotly*Úplné znenie nariadenia vlády č. 433/2000 Z. z. *Aktuálne informácie k novelizácii nariadenia vlády SR č. 433/2000 Z. z. *Úplné znenie nariadenia vlády č. 79/ 2006 Z. z *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v NV SR č. 433/2000 Z. z. ohľadne požiadaviek na účinnosť pre teplovodné kotle spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôbHračky*Úplné znenie nariadenia vlády č. 302/2004 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *Zoznam harmonizovaných Slovenských technických noriem v oblasti bezpečnosti hračiekStavebné výrobky•Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch •Preukazovanie zhody a legislatíva v oblasti stavebných výrobkov •Inštitút autorizovanej osoby, notifikovanej osoby a osvedčovacieho miesta po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie •Zoznam notifikovaných osôb •Postup výrobcu v konaní o vyhlasovanie zhody stavebných výrobkov •Vyhlásenie zhody v harmonizovanej oblasti - Požiadavky na vyhlásenie zhody v harmonizovanej oblasti, Vzor vyhlásenia zhody v harmonizovanej oblasti •Vyhlásenie zhody v neharmonizovanej oblasti - Požiadavky na vyhlásenie zhody v neharmonizovanej oblasti, Príklad vyhlásenia zhody v neharmonizovanej oblastiJednoduché tlakové nádoby, Tlakové zariadenie, Prepravné tlakové zariadenia Jednoduché tlakové nádoby*Úplné znenie nariadenia vlády č. 513/2001 Z. z. *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôbTlakové zariadenia*Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôbPrepravné tlakové zariadenia *Úplné znenie nariadenia vlády č. 176/2003 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Určené postupy posudzovania zhody a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES vyhlásenie o zhode - Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhodeKoncové rádiokomunikačné a telekomunikačné terminály*Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôbVýťahy, Lanovkové dráhyVýťahy *Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z. *Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/16/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov. nové *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky ES na vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhode *Skúsenosti notifikovaných osôb Lanovkové dráhy*Úplné znenie nariadenia vlády č. 183/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 78/2004 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhodeElektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla*Úplné znenie nariadenia vlády č. 594/2002 Z. z. *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo dovozcu *Určené postupy posudzovania zhody *Technické požiadavky a požiadavky na technickú dokumentáciu *ES Vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode (slovenský výrobca, slovenský trh), Príklad ES vyhlásenia o zhodeZdravotnícke pomôcky, Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôckyZdravotnícke pomôcky *Úplné znenie nariadenia vlády č. 572/2001 Z. z. *Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia) *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Určené postupy posudzovania zhody *Postupový diagram postupov posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok podľa nariadenia vlády SR č. 572/2001 Z. z. *ES vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky skupiny I (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), sterilné a s meracou funkciou (možnosť aj na skupinu IIa), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnické pomôcky na mieru skupiny I (okrem zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa, IIb a III na mieru (okrem zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie) bez označenia značkou zhody, Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe používaného systému kvality výroby alebo systému kvality výrobkov (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe ES overovania každej zdravotníckej pomôcky (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe štatistického ES overovania (šarže) zdravotníckej pomôcky (aj sterilných zdravotníckych pomôcok), Príklad ES vyhlásenia o zhode na zdravotnícke pomôcky posudzované na základe používania schváleného komplexného systému zabezpečovania kvalityDiagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro*Úplné znenie nariadenia vlády č. 569/2001 Z. z. *Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia) *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Postupy posudzovania zhody *Postupový diagram postupov posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro podľa nariadenia vlády SR č. 569/2001 Z. z. *ES vyhlásenia o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (okrem pomôcok uvedených v prílohe č. 2 a pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti), Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na samodiagnostiku (okrem pomôcok uvedených v prílohe č. 2 a pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti), Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené v prílohe č. 2 (okrem pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti) ak má zavedený komplexný systém zabezpečovania kvality výroby, Príklad ES vyhlásenia o zhode na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené v prílohe č. 2 (okrem pomôcok určených na hodnotenie funkčnosti) ak výrobok má typovú skúškuAktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky*Úplné znenie nariadenia vlády č. 570/2001 Z. z. *Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (súvisiace ustanovenia) *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Postupy posudzovania zhody *Postupový diagram postupov posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok podľa nariadenia vlády SR č. 570/2001 Z. z. *ES vyhlásenia o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľnu zdravotnícku pomôcku na mieru, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky určené na klinické skúšanie, na ktoré oprávnený lekár vydal správu o výsledkoch klinických skúšok, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná osoba vydala osvedčenie o typovej skúške a posúdila systém kvality výroby, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná osoba vydala osvedčenie o typovej skúške a osvedčenie zhody na základe štatistického overovania, Príklad ES vyhlásenia o zhode na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky (okrem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených na klinické skúšanie), na ktoré autorizovaná/notifikovaná osoba vydala správu o audite systému kvality a osvedčenie o skúške navrhovania. Plavidlá určené na rekreačné účely, Námorné vybavenie*Úplné znenie nariadenia vlády č. 417/2004 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu alebo jeho splnomocnenca *Určené postupy posudzovania zhody *ES vyhlásenie o zhode - Požiadavky na ES vyhlásenie o zhode, Harmonizovaná úprava ES vyhlásenia o zhode, Príklad ES vyhlásenia o zhodeNámorné vybavenie*Úplné znenie nariadenia vlády č. 243/2001 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Určené postupy posudzovania zhodyVáhy s neautomatickou činnosťou*Úplné znenie nariadenia vlády č. 399/1999 Z. z. *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Určené postupy posudzovania zhody - Postupový diagram pre postupy posudzovania zhody uvedené v nariadení vlády č. 399/1999 Z. z. pre váhy s neautomatickou činnosťou *Požiadavky na vyhlásenie o zhode - Príklad vyhlásenia o zhode (minimálne údaje) vypracovaný odborom skúšobníctva ÚNMS SR, Príklad vyhlásenia o zhode podľa STN EN ISO/IEC 17050-1, Príklad ES vyhlásenia o zhode váh s certifikovaným typom vydávané výrobcom alebo jeho splnomocnencom pred overením (Vzor A), Príklad certifikátu o zhode vydávaný notifikovanou osobou v čase overenia (ES overenie a ES overenie bez skúšky typu), vydaný pre výrobcu alebo jeho splnomocnenca (Vzor B), Príklad certifikátu o skúškach v prvej etape vydávaný notifikovanou osobou v čase overenia v prvej etape (ES overenie a ES overenie bez skúšky typu) vydaný pre výrobcu alebo jeho splnomocnenca (Vzor C), Príklad certifikátu o skúškach v prvej etape vydávaný výrobcom alebo jeho splnomocnencom v čase overenia v prvej etape (ES vyhlásenie o zhode s typom) (Vzor D), *Skúsenosti notifikovaných osôb Meradlá*Úplné znenie nariadenia vlády č. 294/2005 o meradlách *Rozsah platnosti *Zoznam notifikovaných osôb *Praktické postupy výrobcu *Aplikácia modulu B *Aplikácia modulu D *Aplikácia modulu H1 *Určené postupy posudzovania zhody *Požiadavky na vyhlásenie o zhode - Príklad vyhlásenia o zhode podľa metodického pokynu odboru skúšobníctva Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Príklad formulára vyhlásenia o zhode podľa STN EN ISO/IEC 17050-1 *Najčastejšie otázky Pyrotechnické výrobky•Úplné znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh •Rozsah platnosti •Zoznam notifikovaných osôb STARÝ PRÍSTUP *Starý prístup - Slobodný pohyb tovaru Kozmetické výrobky*Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (vybrané ustanovenia) *Aktuálne informácie k novému zákonu o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia *Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky (vybrané ustanovenia) v znení neskorších predpisov *Aktuálne informácie k novele nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z. z *Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov (vybrané ustanovenia) *Rozsah platnosti *Bezpečnosť kozmetického výrobku *Regulované látky v kozmetických výrobkoch *Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch *Označovanie kozmetických výrobkov *Neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov *Povinnosti výrobcov ich splnomocnencov, dovozcov a distribútorov kozmetických výrobkov *Voľný pohyb kozmetických výrobkov a pripravované zmeny v oblasti právnych predpisov *Zoznam dotknutých orgánovMotorové vozidlá *Cestné vozidlá a zvláštne vozidlá ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky *Technické požiadavky na vozidlá kategórie M, N a O *Technické požiadavky na vozidlá kategórie L *Technické požiadavky na vozidlá T, C, R a S *Osvedčenie výrobcu *Osvedčenie zástupcu výrobcu *Typové schválenie, typové schválenie ES a uznanie typového schválenia ES vozidla *Typové schválenie, typové schválenie ES a homologizácia typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky *Zoznam dotknutých orgánov OSTATNÉ SÚVISIACE PREDPISY A DOKUMENTY*Osobné ochranné prostriedky - Zoznam harmonizovaných noriem *Úplné znenie nariadenia vlády č. 79/2006 Z. z. (v plnom rozsahu nahrádza NV SR č. 433/200 Z. z. s účinnosťou od 11. augusta 2007) *Vzor vyhlásenia o zhode pre hračky (používané do vstupu SR do EÚ) *Vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody Príloha k vyhláške č. 158/2004 s vyznačením úprav *Plavidlá určené na rekreačné účely - zoznam harmonizovaných noriem *Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve – nahradený zákonom 355/2007 Z. z.Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon účinný od 1. septembra 2007 *Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky - novela účinná od 21. novembra 2007 *Nariadenie vlády SR č. 384/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov *Úradný vestník C 045, 23/02/2006 S. 0003 – 0008 *Aktualizovaný zoznam harmonizovaných noriem k strojovým zariadeniam k 28. 5. 2007 Ostatné súvisiace právne predpisy*Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom *Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa *Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa *Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nahradený zákonom č. 125/2006 Z. z. od 1. 7. 2006 - novela účinná od 1. januára 2008 *Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. *Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - novela *Vyhláška MŽP SR č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch *Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - novela účinná od 13. 3. 2007 *Vyhláška č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní *Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách *Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch – novela účinná od 1. januára 2008 *Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách *Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch *Vyhláška MZ SR č. 263/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec *Nariadenie vlády SR č. 167/2004 Z. z. o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat *Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive *Vyhláška MP SR č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín ... *Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov *Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame *Vyhláška MH SR č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou *Vyhláška MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi *Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontrolyMOTOROVÉ VOZIDLÁ *Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – novela účinná od 1. januára 2008 *Nariadenie vlády SR č. 65/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 154/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 196/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 199/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 403/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 406/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 563/2006 Z. z. Technické požiadavky na vozidlá kategórie M, N a O *Nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z. – novela účinná od 5. januára 2008 *Nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 405/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 139/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 137/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 318/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 402/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 366/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 140/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 191/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 156/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 142/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 150/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 136/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 151/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. – novela účinná od 1. septembra 2007 *Nariadenie vlády SR č. 138/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 374/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 152/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 196/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 295/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 195/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 153/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 333/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 197/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 205/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 296/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z. Technické požiadavky na vozidlá kategórie L *Nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 193/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 372/2006 Z. z. – novela účinná od 1. septembra 2007 *Nariadenie vlády SR č. 194/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 373/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 78/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 72/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 73/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 294/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 74/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 206/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 76/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 75/2006 Z. z. Technické požiadavky na vozidlá T, C, R a S *Nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 67/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 66/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 148/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 289/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 207/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 300/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 147/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 401/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 200/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 312/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 68/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 402/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 404/2005 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 295/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 204/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 156/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 153/2006 Z. z. *Nariadenie vlády SR č. 152/2006 Z. z. Zoznam autorizovaných a notifikovaných osôb a akreditovaných skúšobní1.Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bolo pridelené notifikačné číslo a zverejnené v Úradnom vestníku 2.Zoznam notifikovaných osôb v SR 3.Zoznam akreditovaných skúšobní 4.Zoznam notifikovaných osôb pre EMC v USA 5.Zoznam notifikovaných osôb pre RTTE v USA Protokol PECA1.Protokol PECA – 1. vlna 2.Protokol PECA – 2. vlnaPríklad vzoru ES vyhlásenia o zhode pre LVD v jazykoch členských krajín EÚ (vzory ES vyhlásení o zhode sú aplikovateľné aj na ostatné výrobkové skupiny, pokiaľ sa ES vyhlásenie o zhode vyžaduje. Je potrebné zmeniť potom názov a číslo príslušnej smernici, ktorá danú výrobkovú skupinu upravuje) 1. Príklad vzoru ES vyhlásenia o zhode pre LVD v jazykoch členských krajín EÚ (Európska 15, slovenčina a čeština) Európska únia *Orgány a inštitúcie Európskej únie *Európska komisiaTechnické požiadavky dohôd o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a tretími krajinami*Podrobný zoznam predpisov, podľa ktorých sa v jednotlivých dohodách posudzuje zhoda v tretej krajine, v EÚ a v Slovenskej republikeHARMINIZOVANÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY*Harmonizované STN (stav január 2008) Zoznam autorov Vedúca autorka: *Kvetoslava SteinlováRiaditeľka odboru Európskej integrácie na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je zárukou aktuálnych informácií priamo z Bruselu pre Vašu prax. Autorský kolektív: *Ing. Ľubor Adamec *Mgr. Dana Benkovicsová *Mgr. Mária Bukovjanová *Vladimíra Čechová *Ing. Richard Čukovič *Ing. Peter Galo *Mgr. Petra Hančinová *Ing. Peter Hlaváčik *Ing. Helena Kohútová *Dipl.-Ing. Horst Kristen *Ing. Jozef Krošlák *Ing. František Lenárd *Ing. Ján Magyar *Ing. Ivan Mikulecký, CSc. *Ing. Peter Obdržálek *Mgr. Zuzana Oprchalová *Ing. Tamara Paceková *Viliam Pružinec *Ing. Miroslav Regec *RNDr. Jozef Slaný, CSc. *Ing. Jozef Tomko *JUDr. Peter Tóth *Ing. Ivan Trebatický *Ing. Miloslav Varga, CSc. *Ing. Mária Volná *Ing. Mária Vysoká
STÁHNOUT ČÍST
PDF Tézy Vyhradené technické zariadenia
Tieto technické predpisy, určené národným regulátorom na základe záverov prijatých Európskou komisiou a vystavené na stránkach CEN EÚ, sú definované ako "vhodné na preukazovanie zhody stavebných výrobkov". Sú to harmonizované technické špecifikácie -- ide o európske harmonizované normy, ktoré SR prevzala do svojej ...
PDF Tézy Vyhradené technické zariadenia
Aktuálne ekonomické spravodajstvo, komentáre, blogy. Všetko čo potrebujete pre orientáciu vo svete financií a biznisu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY