Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare eBook

Fatimma.cz Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,49 MB

ISBN: 8022407577

POPIS
Národná prírodná rezervácia Parížske močiare patrí k najvýznamnejším mokraďovým lokalitám u nás. Nachádza sa na západnom Slovensku v okrese Nové Zámky v katastrálnom území obcí Gbelce a Nová Vieska (kód DFS 8176, 8177) a predstavuje rozsiahle močarisko s bohatými porastami trste obyčajnej (Phragmites australis) umiestnené v plytkej depresii potoka Paríž.Celková rozloha NPR je 184,05 ha, z čoho 143,71 ha tvorí vlastný močiar a zvyšok poľnohospodárska pôda a ostatné plochy. Jej nadmorská výška je približne 120 - 125 m n.m. Z dôvodov výskytu vzácnej flóry a fauny bolo toto územie už v roku 1966 vyhlásené za chránené nálezisko a v roku 1988 prekategorizované na štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR). V zmysle Zákona NR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola ŠPR neskôr, v roku 1995, začlenená do kategórie národných prírodných rezervácií. Ako územie, ktoré je dobrým a reprezentatívnym príkladom prírodných trsťových močiarov s výskytom zraniteľných a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, často i nových druhov pre faunu SR a ako významné hniezdisko na vodu viazaných spevavcov boli Parížske močiare 2.7.1990 ako prvá lokalita na Slovensku zaradené medzi medzinárodne významné mokrade. Osobitne ako významné územie pre hniezdenie močiarnych druhov vtákov s ohľadom napríklad na populácie chriašteľa malého (Porzana parva) a trsteniarika tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) je táto lokalita už od roku 1989 zapísaná i medzi významné vtáčie územia v Európe (IBA) (HORA, KAŇUCH a kol., 1992, HEATH, EVANS 2000). Jediná práca, v ktorej je podaný kompletný prehľad avifauny predmetného územia z rokov 1984 - 1992 je iba štúdia autorov KLOUBEC, ČAPEK (1993). V posledných rokoch sa výskumu vtáctva Parížskych močiarov venuje i ďalší autor tohto príspevku (TRNKA 2001). Keďže v snahe doplniť a rozšíriť doterajšie poznatky o vtáctve tejto jedinečnej ornitologickej lokality s cieľom aktualizovať ich a skompletizovať najmä za obdobie rokov 1993 - 2002 pripravujeme v rámci širšieho kolektívu autorov a pod vedením hlavných editorov (A. Trnka, M. Čapek a B. Kloubec) publikáciu pod názvom: Vtáky (Aves) NPR Parížske močiare, na priblíženie avifauny tohto územia z nej pre čitateľov Vtáčích správ vyberáme niekoľko zaujímavých a doteraz nepublikovaných údajov. Od roku 1954 až podnes bolo v NPR Parížske močiare a v najbližšom okolí zistených 160 druhov vtákov, čo predstavuje 47,6% všetkých vtákov zaznamenaných na území celého Slovenska...
STÁHNOUT ČÍST
PDF Jarný odchyt vtákov v Národnej prírodnej rezervácii ...
Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare - Kolektív autorov . Národná prírodná rezervácia Parížske močiare patrí k najvýznamnejším mokraďovým lokalitám u nás. Nachádza sa na západnom Slovensku v okrese Nové Zámky v katastrálnom území obcí Gbelce a Nová Vieska (kód DFS 8176, 8177) a predstavuje ...
Súťaž o knihu - HNonline.sk
„Od roku 1993 je to tretí podobný prípad. Nemyslím si, že z plochy 184 hektárov národnej prírodnej rezervácie by sa za tri týždne vyparilo také kvantum vody. Vysychajú vodomilné rastliny, hynú slimáky, vodné korytnačky aj larvy hmyzu. Vtáky, ktoré sa tu zastavujú cestou zo Škandinávie na juh, nebudú mať dostatok potravy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY