Všeobecné správne konanie eBook

Fatimma.cz Všeobecné správne konanie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Všeobecné správne konanie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Všeobecné správne konanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Všeobecné správne konanie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,59 MB

ISBN: 9788081550713

POPIS
Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEXKniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia, ktoré už môžu byť v určitých častiach prekonané, napriek tomu však vykazujú relevanciu, napr. v rámci aplikácie historického alebo doktrinálneho výkladu. V publikácii sa nachádzajú aj právne vety z tzv. Bohuslavovej zbierky, ktorá je v určitých dimenziách nadčasová, a preto bola systematicky zaradená aj do tejto publikácie. Výklad je poskytovaný k jednotlivým paragrafom zákona, v niektorých prípadoch na úrovni odsekov, v iných prípadoch sa výklad systematizoval do jedného celku – za niekoľko paragrafov. Uvedený postup autori uplatnili najmä v spojitosti s tým, aby výklad nimi poskytnutý nebol izolovaný od iných súvislostí, ktoré môžu vyplývať z nadväzujúcich ustanovení zákona.Na strane druhej, rozhodovaciu činnosť súdov autori zaraďovali k niektorým ustanoveniam zákona (paragrafom) aj bez toho, aby k nim bol (v danej časti) poskytnutý osobitný výklad, ktorý sa v takýchto prípadoch nachádza ako systematizujúci napr. až za ďalším paragrafom. Publikácia je doplnená okrem výkladu a výberu právnych viet z rozhodovacej činnosti súdov aj o tzv. kontrolnú časť, v ktorej sa nachádza 50 otázok a odpovedí (v režime „často kladených otázok“) a tiež zoznam tzv. najčastejších pochybení, ktorých sa správne orgány dopúšťajú pri aplikácii jednotlivých ustanovení správneho poriadku. Autori kontrolnú časť knihy zostavovali na základe ich vlastných skúseností (vychádzajúc z ich pedagogickej činnosti na akademickej pôde, ale aj v aplikačnej sfére).
STÁHNOUT ČÍST
71/1967 Zb. Správny poriadok | Aktuálne znenie
Všeobecné správne konanie Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Popis kurzu. Porozumenie obsahu Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a jeho zákonnej aplikácie. Zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní. Prihlásiť sa na kurz ...
Všeobecné správne konanie - Teória a prax | Odborná ...
PRVÁ ČASŤ. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: PRVÁ HLAVA. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA: Predmet zákona § 1. Tento zákon upravuje. a) právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve, b) konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve. § 2 (1) V správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY