Ústavné právo Európskej únie eBook

Fatimma.cz Ústavné právo Európskej únie Image

INFORMACE

Ústavné právo Európskej únie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Alman. Přečtěte si s námi knihu Ústavné právo Európskej únie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Ústavné právo Európskej únie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,98 MB

ISBN: 9788081526022

POPIS
Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a sú prispôsobené ich obsahové zameranie, štruktúra a metodika výučby. Ambíciou vysokoškolských učebných textov v tomto smere nie je poskytnúť detailnýa vyčerpávajúci výklad problematiky ústavného práva Európskej únie v celej svojej komplexnosti, ale prednostne oboznámiť študentov o právnych aspektoch európskeho integračného procesu, existencii a pôsobení Európskej únie vo vybraných oblastiach. Študenti získajú základný obraz o právnom systéme Európskej únie, spôsobe jeho tvorby ako aj o hlavných inštitúciách a orgánoch Európskej únie, prostredníctvom ktorých Európska únia vykonáva svoje právomoci.
STÁHNOUT ČÍST
Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok ...
Zmluva o Ústave pre Európu, bežne označovaná ako európska ústava či euroústava, bola medzinárodná zmluva, ktorá si kládla za cieľ vytvoriť ústavu pre Európsku úniu.Keďže proces jej ratifikácie v členských krajinách nebol v druhej polovici roku 2005 úspešný, nevstúpila v plánovanú platnosť k 1. novembru 2006, ale až po ďalších reformných snahách sa stala ...
Ústavné právo európskej únie - Tomáš Alman | Knihy.ABZ.cz
Základné hodnoty Európskej únie, sociálne práva a hospodárske práva. Základnou funkciou sociálneho práva EÚ je vytvárať normatívny a regulatívny priestor na presadzovanie spoločných hodnôt, ktoré vyjadrujú dosiahnutý stav európskej a svetovej sociálnej a právnej kultúry.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY