Klíčové kompetence a jejich rozvíjení eBook

Fatimma.cz Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Klíčové kompetence a jejich rozvíjení! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Klíčové kompetence a jejich rozvíjení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,27 MB

ISBN: 8071784796

POPIS
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní (rychle se měnící) oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení.Je pravděpodobné, že jedinec, který jimi vládne, bude i v budoucnosti dobře nacházet uplatnění na trhu práce. Umožňují člověku, aby oborově specifické dovednosti i znalosti správně a přiměřeně situaci využíval a dále rozšiřoval. Tyto kvalifikace jsou postupně začleňovány do školních osnov, do podnikového vzdělávání a rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané. Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce (naslouchat, jasně se vyjadřovat, opakovat, shrnovat, vnímat neverbální sdělení a potřeby), řešení problémů a tvořivost (schopnost rozpoznat problém a tvořivě jej řešit), samostatnost a výkonnost (samostatně svou práci plánovat, provádět ji a kontrolovat), odpovědnost, spolehlivost (přebírat spoluzodpovědnost ve vymezených hranicích), myšlení a učení (řídit vlastní učení, myslet v souvislostech, systémově), zdůvodňování a hodnocení (vlastní, společnou i cizí práci umět věcně zdůvodnit a kriticky posoudit). Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.
STÁHNOUT ČÍST
Tematický vstup Klíčové kompetence - DIGIFOLIO
BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry.Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s.
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení - Horst Belz, Marco ...
Kompetence nabývají stále nových kvalit, které zvyšují jejich využitelnost v životě a v dalším učení. Klíčové kompetence a rámcové vzdělávací programy Konkrétní podobu (kvalitu) kompetencí, které by mělo být dosaženo v jednotlivých vzdělávacích etapách, stanovují jednotlivé rámcové vzdělávací programy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY