Mzdová učtáreň (ročné predplatné) eBook

Fatimma.cz Mzdová učtáreň (ročné predplatné) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Mzdová učtáreň (ročné predplatné)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Ján Matlák? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Mzdová učtáreň (ročné predplatné).pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,10 MB

ISBN: 0

POPIS
Ročné predplatné garantovaných informácií.Mzdová učtáreň je komplexná odborná príručka, ktorá Vám pomôže orientovať sa v množstve neustále sa meniacich zákonov a predpisov v oblasti odvodov, daní a pracovného práva. Formou výkladu, príkladov a upozornení Vám poskytne odbornú radu pri riešení pracovných problémov, s ktorými sa stretávate v každodennej mzdovej praxi. Autorský kolektív tvoria uznávaní odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Právnickej Fakulty UK a odborníci z praxe.Dôvody, prečo si príručku objednať:•Príručka komplexne spracováva všetky dôležité oblasti pre mzdovú účtovníčku a personalistu.•Ponúka spracované príklady a upozornenia.•Problematika Ročného zúčtovania zdravotného poistenia a Ročného zúčtovania preddavkov na daň spracovaná v samostatnej brožúre.•Všetky dôležité pracovno-právne písomnosti dostupné v elektronickej podobe k dispozícii kedykoľvek potrebujete. •Aktuálnosť a spoľahlivosť údajov zabezpečujú renomovaní odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Právnickej Fakulty UK a odborníci z praxe.Poistné vzťahy•Obsah •Zdravotné poistenieoOsobný rozsah verejného zdravotného poistenia, druhy, vznik a zánik oPrihláška na verejné zdravotné poistenie oPlatitelia poistného oSadzba poistného, vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie oPlatenie poistného, preddavok na poistné oRočné zúčtovanie poistného a vykazovanie poistného oPráva a povinnosti poistencov •Sociálne poistenieoOrganizácia sociálneho poistenia, rozsah sociálneho poistenia oVymedzenie pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zárobková činnosť, dobrovoľne poistená osobaoSubjekty platiace poistné oVznik, zánik a prerušenie sociálneho poistenia oSadzby poistného oVymeriavací základ oOdvod a premlčanie poistného oPovinnosti v sociálnom poistení a sankcie za ich porušenie Dávkové vzťahy•Obsah •Nemocenské poistenieoPodmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca oPodmienky nároku na nemocenské oPoskytovanie nemocenského oPodmienky nároku na ošetrovné oPoskytovanie ošetrovného oPodmienky nároku na vyrovnávaciu dávku oPoskytovanie vyrovnávacej dávky oPodmienky nároku na materské oPoskytovanie materského oRozhodujúce obdobie oDenný vymeriavací základ oPravdepodobný denný vymeriavací základ oMesačný vymeriavací základ oNároky na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení •Úrazové poistenieoCharakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený oOsobný rozsah, vznik a zánik úrazového poistenia, lekárska posudková činnosť oDenný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky oDávky úrazového poistenia, podmienky nároku na dávku a spôsob určenia sumy úrazovej dávky oPoskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumy •Garančné poistenieoPoskytovanie dávky garančného poistenia •Poistenie v nezamestnanostioPoskytovanie dávky v nezamestnanosti •Povinnosti zamestnávateľa •Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ZamestnancaoPoskytovanie náhrady príjmu Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti•Obsah:•Príjmy zo závislej činnosti oÚvod,právne predpisyoPoužité pojmy a skratkyoDôležité číslaoPríjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmovoPríjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov oPríjmy zo závislej činnosti od dane oslobodenéoZamestnanec na daňové účely•Zdaňovanie príjmov zo závislej činnostioRegistrácia na daňovom úradeoPreddavky na daňoVyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnostioVýpočet preddavku na daň a odvod oDaňový bonus•Nezdaniteľné sumy základu daneoZákladná nezdaniteľná suma (na daňovníka)oNezdaniteľná suma na manželku •Povinnosti zamestnávateľaoPovinnosti v priebehu rokaoPovinnosti po skončení roka Pracovné právo•Obsah •Pracovnoprávne vzťahy •Pracovný pomeroVznik pracovného pomeru oDohoda o zmene pracovných podmienok oDruhy pracovných pomerov-Pracovný pomer na kratší pracovný čas -Pracovný pomer na neurčitý čas a na určitú dobu oSkončenie pracovného pomeru-Skončenie pracovného pomeru dohodou -Skončenie pracovného pomeru výpoveďou -Okamžité skončenie pracovného pomeru -Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe -Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu -Hromadné prepúšťanie -Odstupné a odchodné -Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní oPracovný čas a doba odpočinku-Pracovný čas a jeho rozvrhnutie -Rozvrhnutie pracovného času -Prestávky v práci oDovolenka-Dovolenka za kalendárny rok -Dovolenka za odpracované dni -Dodatková dovolenka -Čerpanie dovolenky oPrechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov oPrekážky v práci oPracovné podmienky žien, mužov a mladistvých oNáhrada škody •Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruoCharakteristika dohôd oDohoda o vykonaní práce oDohoda o brigádnickej práci študentov oDohoda o pracovnej činnosti •MzdaoMzdové podmienky oMinimálna mzda-Sadzby minimálnej mzdy podľa zákona -Doplatok do minimálnej mzdy oMinimálne mzdové nároky-Stupne náročnosti práce -Sadzby minimálnych mzdových nárokov oRovnosť nárokov mužov a žien oMzdové zvýhodnenia-Za prácu nadčas -Za prácu vo sviatok a náhrada mzdy za sviatok -Za nočnú prácu -Za prácu v sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí oĎalšie nároky zamestnancov-Nároky pri preradení na inú prácu -Mzda pri domáckej práci a telepráci -Naturálna mzda -Mzda v cudzej mene oSplatnosť mzdy, výplata mzdy a zrážky zo mzdy-Splatnosť a výplata mzdy -Zrážky zo mzdy oNormovanie práce oPriemerný zárobok na pracovnoprávne účely-Zisťovanie priemerného hodinového zárobku -Priemerný mesačný zárobok -Mzda za dlhšie ako štvrťročné obdobie -Pravdepodobný zárobok -Úprava zisteného priemerného zárobku -Priemerný zárobok na účely náhrady škody -Čistý priemerný mesačný zárobok oOdmeňovanie počas pracovnej pohotovosti-Členenie pracovnej pohotovosti -Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovosti -Náhradné voľno za čas pracovnej pohotovosti •Tvorba a použitie sociálneho fonduoTvorba sociálneho fondu-Tvorba povinného prídelu -Dva spôsoby tvorby ďalšieho prídelu -Ďalšie zdroje tvorby sociálneho fondu oÚčtovanie prostriedkov sociálneho fondu oPoužitie prostriedkov sociálneho fondu-Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu -Rozšírenie okruhu osôb -Podpora kolektívneho vyjednávania •Povinnosti zamestnávateľa v rámci pracovno-právnych vzťahovoZamestnávanie občanov so zdravotným postihnutímMzdová účtovníčka v praxi – na CD•Obsah •Mesačné spracovanie miezdoVstupné údaje-Pracovná zmluva -Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti -Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účely -Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného -Registračný list FO -Potvrdenie o dĺžke zamestnania a zápočte dôb -Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti -Vstupný formulár zamestnanca oVýpočet mzdy oZáverečné činnosti-Rekapitulácia miezd -Výplatná listina -Výplatné pásky -Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne -Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie -Príkazy na úhradu -Prehľad mesačných miezd – podklad pre tvorbu SF •Harmonogram povinností mzdovej účtovníčkyoPovinnosti mzdovej účtovníčky – poistné vzťahy-Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku -Evidenčný list dôchodkového poistenia oPovinnosti mzdovej účtovníčky – zdaňovanie príjmov FO zo závislej činnosti -Prehľad -Hlásenie -Žiadosť o vykonanie RZ -Ročné zúčtovanie preddavkov na daň -Potvrdenie o zaplatení daneCestovné náhrady•Obsah •Vyslanie na pracovnú cestuoSúhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu oSpôsob a forma určenia podmienok pracovnej cesty-Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta -Vyslanie zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu oPodmienky pracovnej cesty •Tuzemské pracovné cestyoPreukázanosť výdavkov oNárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste-Náhrada preukázateľných cestovných výdavkov -Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie -Stravné -Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov -Náhrada cestovných výdavkov za cestu k návšteve rodiny oNenárokové cestovné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste •Používanie súkromného cestného motorového vozidla pri pracovných cestáchoPodmienky pre použitie cestného motorového vozidla na pracovnej ceste oRozsah náhrad a podmienky ich poskytovania •Zahraničné pracovné cestyoPreukázanosť výdavkov oNárokové cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste-Náhrada preukázaných cestovných výdavkov -Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie -Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov -Poistenie liečebných nákladov -Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie -Náhrada výdavkov za cesty k návšteve rodiny -Stravné oNenárokové cestovné náhrady oVylúčenie súbehu náhrad poskytovaných v cudzej mene a v slovenskej mene oRozhodné časy pre posúdenie náhrad v cudzej mene •Použitie cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste •Poskytovanie preddavku na pracovné cesty •Poriadkové lehoty na vyúčtovanie náhrad •Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty vo vzťahu k mene •Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste •Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobeoNárokové náhrady počas dočasného pridelenia oNenárokové náhrady počas dočasného pridelenia •Vyslanie zamestnanca podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 96/71 ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieboSmernica EP a Rady EÚ č. 96/71 ES oNáhrada výdavkov počas vyslania zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu •Výkon práce v zahraničíoNárokové náhrady oNenárokové náhrady •Náhrada výdavkov za cesty súvisiace s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrh pracovnej cestyKategórie zamestnancov v mzdovej agende•Obsah•Úvod do problematiky osobitých kategórii zamestnancov•Kategória žiak a študentoŽiak a študent – osobitosti ich postavenia v pracovnoprávnych vzťahoch -Pôsobnosť zákonníka práce-Pracovný pomer-Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruoŽiak a študent – osobitosti ich postavenia v poistných vzťahoch -Postavenie žiaka a študenta v sociálnom poistení-Postavenie žiaka a študenta vo verejnom zdravotnom poisteníoŽiak a študent – osobitosti ich postavenia z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnosti -Všeobecné schémy zdanenia mesačného príjmu zo závislej činnosti-Vysporiadanie dane-Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancaoŽiak a študent – praktické riešenia osobitosti ich postavenia -Pracovný pomer uzatvorený so žiakom a študentom-Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené so žiakom a študentom-Žiak a študent - osobitosti postavenia z pohľadu poskytovania cestovných náhrad-Nárok na cestovné náhrady u žiaka a študenta činného na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru•Kategória konateľ a spoločníkoKonateľ a spoločník- osobitosti ich právneho postaveniaoPracovnoprávny vzťah - závislá prácaoObchodnoprávny vzťah - "nezávislá" činnosťoSúbeh pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahovoKonateľ a spoločník - osobitosti ich postavenia v poistných vzťahochoDruhy príjmovoSchémy zdanenia príjmov zo závislej činnosti u spoločníka a konateľaoSpoločník a konateľ - ich postavenie "zamestnanca" na daňové účelyoKonateľ a spoločník - osobitosti ich postavenia z hľadiska dane z príjmov fyzických osôboPovinnosti spoločníka, konateľa a platiteľa príjmov (s. r. o.) po skončení rokaoKonateľ a spoločník - praktické riešenia osobitosti ich postaveniaoVyplatenie podielu na zisku konateľovi, ktorý nemá majetkovú účasť na základnom imánií spoločnostioVyplácanie odmien konateľovi spoločnosti počas rokaoSúbeh výplaty príjmov na základe pracovnej a mandátnej zmluvyoSúbeh výplaty príjmov na základe dohody o vykonaní práce a mandátnej zmluvyoKonateľ a spoločník - osobitosti ich postavenia z pohľadu poskytovania cestovných náhradoCestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnostioCestovné náhrady poskytované spoločníkovi s. r. o.•Kategória poberatelia dôchodkov oosobitosti ich postavenia v pracovnoprávnych vzťahochoosobitosti ich postavenia v poistných vzťahochopostavenie poberateľov dôchodkov v sociálnom poisteníoosobitosti ich postavenia z hľadiska dane z príjmovopraktické riešenia osobitosti ich postaveniaoosobitosti ich postavení z hľadiska poskytovania cestovných náhrad •Kategória cudzinec•pracovnoprávne vzťahy s cudzincami•vysielanie zamestnancov – úprava v Zákonníku práce•postavenie cudzinca z hľadiska zdaňovania príjmov zo závislej činnosti•sociálne a zdravotné poistenie občana členského štátu EÚ a cudzinca•Kategória ženy tehotné, na materskej a rodičovskej dovolenke•osobitná pracovnoprávna úprava týchto kategórií zamestnankýň•ich postavenie v systéme sociálneho a zdravotného poistenia•postavenie týchto zamestnankýň z hľadiska dane z príjmov Obsah brožúry „Aktuálne zmeny v odmeňovaní, v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a v zdravotnom poistení zamestnancov“Odmeňovanie zamestnancov v mzdovej agende•Zmeny účinné od 1. septembra 2011 oDojednanie mzdových podmienok v pracovnej zmluve a kolektívnej zmluveoZrušenie obmedzenia nárokov zamestnancov pri výkone domáckej práce alebo telepráceoSpresnenie vymedzenia dní pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenamioZmena vymedzenia trvania nočnej práceoVymedzenie plnení, ktoré nemajú charakter mzdyoNová úprava nárokov za prácu nadčasoZmena základne na výpočet výšky niektorých garantovaných plneníoVýplatný dokladoVymedzenie mzdy na účely splatnosti, výplaty a výkonu zrážokoNormovanie spotreby práceoÚprava podrobností zisťovania priemerného zárobku zamestnanca•Zmeny účinné od 1. januára 2012oNariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012oĎalšie nárokové plnenia ovplyvnené zvýšením sumy minimálnej mzdy-Sadzby minimálnych mzdových nárokov-Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu-Minimálna sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§124)-Minimálna výška náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska-Minimálna výška mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku-Minimálna výška zisteného alebo používaného priemerného zárobku zamestnanca Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti•Daňový bonus•Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a zamestnanecká prémia za rok 2011 •Nezdaniteľné sumy•Tlačivá•Novela ZDP od 1.12.2011•Daňový poriadokZdravotné poistenie•Vplyv zmien v zákone o zdravotných poisťovniach na ustanovenia ZZPoPrevod poistného kmeňa (prepoisťovanie poistencov)oPovinnosti zamestnávateľov a ostatných platiteľov poistného•Zmeny v ZZP od 1.8.2011oRozšírenie okruhu osôb, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené a ktoré sú poistencami štátuoZoznam dlžníkovoEurópsky preukazoSpresnenie zárobkovej činnostioNová úroková sadzba pri určovaní úroku z omeškania z dlžnej sumyoPovinnosť preberajúcej zdravotnej poisťovneoPráva a povinnosti poistencaoPovinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovneoPovinnosti zamestnávateľa – platiteľa poistnéhooPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.8.2011•Zmeny v oznamovacích povinnostiach poistencov a zamestnávateľov od 1.10.2011oPrihlasovanie a odhlasovanie osôb, ktoré poberajú príjmy v nepravidelných intervaloch alebo po skončení pracovného pomeruoOznamovacia povinnosť zamestnávateľa za poistencov štátuoOznamovacia povinnosť poistencov štátuBONUS na portáli Produktasistent : Ochrana osobných údajov•Začlenenie problematiky ochrany osobných údajov•Osobné údajeoSpracúvanie osobných údajov•Kto môže spracúvať osobné údajeoPrevádzkovateľ-Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ•Mzdová účtovníčka ako oprávnená osobaoSprostredkovateľ-Mzdová účtovníčka ako sprostredkovateľ•Právny titul a rozsah spracúvania osobných údajov•Aké osobné údaje sa spracúvajú v mzdovej učtárnioOsobitné kategórie osobných údajov•Operácie spracúvania osobných údajovoZískavanie osobných údajov-Kopírovanie úradných dokladov-Kamerové systémyoPoskytovanie osobných údajovoSprístupňovanie osobných údajovoZverejňovanie osobných údajov•Ochrana osobných údajov počas ich spracúvaniaoBezpečnostný projekt a bezpečnostné smerniceoPoučenie oprávnených osôb•Likvidácia osobných údajovPočet garantovaných aktualizácii: 4
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Mzdová učtáreň (ročné predplatné) (Ján Matlák a ...
Mzdová učtáreň. dnes je 21.5.2020. ... Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
Mzdová účtareň ukončenie roka 2019 + zmeny v roku 2020 ...
Na základe toho, že od Vás pravidelne dostávam ponuky a zároveň aj prehľad školení, chcela by som sa poďakovať za túto službu. Už niekoľkokrát som sa týchto školení zúčastnila a bola som milo prekvapená, že stačilo si vyznačiť školenie, o ktoré som mala záujem, a následne mi bola zaslaná faktúra, čím bolo potvrdené, že všetko ostatné je zabezpečené vždy ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY