Občiansky zákonník pre prax eBook

Fatimma.cz Občiansky zákonník pre prax Image

INFORMACE

Občiansky zákonník pre prax je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Krajčo. Přečtěte si s námi knihu Občiansky zákonník pre prax na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Občiansky zákonník pre prax.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,24 MB

ISBN: 9788089374328

POPIS
Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho charakteru, ako je napr. komentovanie:Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaZákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej mocZákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorovZákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytuPublikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k medzinárodným dokumentom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komentár ozrejmuje aj vzťah jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka a ustanovení Obchodného zákonníka.Osobitná pozornosť je venovaná aj aplikačnej praxi, reprezentovanej judikatúrou súdov Slovenskej republiky, Českej republiky ale aj judikatúrou Európskeho súdneho dvora a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár sa pritom neorientuje iba na publikáciu právnych viet, ale v záujme inštruktívnosti v mnohých prípadoch cituje významné časti odôvodnenia rozhodnutí.Hoci vo viacerých prípadoch autor zaujíma vlastné stanovisko k niektorým otázkam, neosvojuje si právo zaujať arbitrárne stanovisko k viacerým otázkam, v ktorých aplikačná prax prezentuje rôzne stanovisko. Týchto dôvodov obsahom publikácie sú aj rôzne právne závery, na ktorých protichodnosť autor spravidla upozorňuje. Nemožno nespomenúť aj previazanosť výkladu hmotnoprávnej úpravy s procesnými ustanoveniami právneho poriadku, a to najmä s uplatnením práv v súdnom konaní.
STÁHNOUT ČÍST
Občiansky zákonník pre prax Komentár od 131,81 € - Heureka.sk
Kniha: Občiansky zákonník pre prax Komentár -- Judikatúra NS SR, NS ČR, ESD, ESĽP - Jaroslav Krajčo. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny.
Kniha: Občiansky zákonník pre prax (Jaroslav Krajčo ...
Občiansky zákonník pre prax - 3 zväzky Krajčo Jaroslav. Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho charakteru, ako je napr ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY