Akademická príručka eBook

Fatimma.cz Akademická príručka Image

INFORMACE

Akademická príručka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dušan Katuščák. Přečtěte si s námi knihu Akademická príručka na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Akademická príručka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,93 MB

ISBN: 8080631506

POPIS
Bakalárska, diplomová, rigorózna, doktorandská, habilitačná práca, práca SOČ/SVOČ, prednáška, článok, PowerPointová prezentácia, citovanie, copyright, životopis, pracovný pohovor, obhajoba práce, poster, organizovanie odborného podujatia...Akademická príručka predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií. Predkladaná publikácia je z hľadiska rozsahu, obsahu a formy nielen v priestore Slovenska ojedinelá.V jednotlivých kapitolách sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác zo stredoškolského a univerzitného prostredia s rešpektovaním našich a medzinárodných noriem. I pre prezentovanie „nenormovaných” prác (prednáška, poster a pod.) tu nájde čitateľ užitočné odporúčania a rady s využitím skúseností autorov i medzinárodných pravidiel. Osobitne významné sú informácie o bibliografickom odkazovaní na zdroje informácií vrátane elektronických, o ochrane duševného vlastníctva (copyright), o publikovaní v elektronickom prostredí a o etických aspektoch publikovania a výskumnej práce. Zaujímavé, ale veľmi prospešné sú aj kapitoly týkajúce sa organizovania odborných podujatí či prípravy na profesionálny život (profesijný životopis, pracovný pohovor).Zárukou vynikajúcej úrovne z odborného hľadiska sú autori z viacerých inštitúcií Slovenska, ktorí majú dlhoročné osobné skúsenosti s prezentovaním informácií prakticky vo všetkých formách u nás i vo svete. Na slovenský knižný trh sa dostáva publikácia so širokým spektrom užitočných rád a odporúčaní, ktorá umožní jej používateľom zvýšiť úroveň osobnej, ale aj inštitucionálnej prezentácie v slovenskom i v európskom priestore.Príručka je určená stredoškolským a vysokoškolským študentom, pedagógom, školiteľom, konzultantom, oponentom prác, doktorandom, vedeckým pracovníkom a odborníkom z praxe.Čo nájdete v knihe?- ako pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedecko-odborný článok, PowerPointovú prezentáciu- ako pripraviť/písať seminárnu/ročníkovú prácu, prácu SOČ, ŠVČ, bakalársku, diplomovú, rigoróznu, dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu- ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať- ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či k etickým otázkam pri prezentovaní- ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore- ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác- ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii- ako vydávať knihu v zahraničí - ako organizovať odborné podujatie, ako pripraviť životopis, ako sa pripraviť na pracovný pohovorZ obsahu knihy1. Abstrakt (typy abstraktov, vlastný abstrakt, rozsah abstraktov, praktické rady)2. Kazuistika (štruktúra kazuistiky, praktické rady)3. Posterová prezentácia (príprava posteru, úvodný nadpis, textová časť, grafické riešenie, používanie písma, používanie farieb, ilustrácie, materiál na poster, technické spracovanie posteru, vlastná posterová prezentácia, praktické rady)4. Prednáška (príprava prednášky, vlastná prednáška, začiatok/jadro/záver prednášky, diskusia k prednáške, praktické rady)5. Premietaná obrazová prezentácia (prezentácia s priesvitkami, prezentácia s PowerPointovými diapozitívmi, úvodný diapozitív, textová časť, používanie písma, používanie farieb, ilustrácie, animovaný obraz, zvuk, videozáznam v PowerPointe, technická príprava/spracovanie, praktické rady)6. Vedecký a odborný článok (stratégia publikovania v časopise, výber časopisu, požiadavky na kvalitné vedecké písanie, príprava vlastného článku, praktické rady, filozofia publikovania, príčiny neakceptovania článku na publikovanie, niektoré etické poznámky a redakčné spracovanie článku7. Elektronické publikovanie8. Školské, záverečné a kvalifikačné práce, vedecký a odborný článok (referát, práca SOČ, ŠVOČ, seminárna, bakalárska, diplomová, rigorózna, dizertačná, atestačná, habilitačná práca, charakter písomnej práce, prípravná fáza, základné požiadavky na napísanie práce, formálna stránka úpravy práce, znaky, písmo, jazyk, papier, okraje, normalizovaná strana, formát a rozsah práce, číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov, hlavné časti práce – predná časť, jadro práce, súčasti príslušných častí jadra práce, ostatné náležitosti hlavného textu, koncová časť, úprava seminárne práce a referátu v škole)9. Charakteristika jednotlivých druhov prác (seminárna, ročníková práca, práca SOČ, ŠVOČ, bakalárska, diplomová, rigorózna, dizertačná, habilitačná práca, vysokoškolská učebnica, vedecká a odborná monografia, zborník, technické normy, výskumné správy, patentové dokumenty, konferenčné materiály, autoreferát dizertačnej práce, digitálne dokumenty, vedecké práce zverejnené na internete)10. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov (citát, citácia, alebo citovanie, záznam v zozname bibliografických odkazov, schémy bibliografických odkazov, odkazy na informačné pramene v elektronickej podobe, elektronické monografie, elektronické databázy, počítačové programy, elektronické časopisy, ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci, príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty)11. Hodnotenie a obhajoba písomných prác (hodnotenie seminárnej/ročníkovej práce, práce SOČ, SVOČ, hodnotenia bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce, obhajoba bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce, praktické rady pre obhajobu)12. Indexové časopisy, citačný index, impakt faktor (index SCI, impakt faktor, hodnotiaci proces pri zaraďovaní časopisu medzi indexové – karentové, problémy citovanosti, kategórie ohlasov, recenzia, zdroje informácií o ohlasoch, zásadné indikátory vedy pre ISI, eurofaktor)13. Vydávanie knižnej monografie v zahraničí14. Copyright (niektoré paragrafy autorského zákona, elektronické informačné zdroje a autorské práva, copyright a školské, záverečné a kvalifikačné práce)15. Etické otázky súvisiace s prezentáciou práce (autorstvo práce, redundantná publikácia, plagiátorstvo, povinnosti vydavateľa, vzťahy s médiami, redakčné otázky a činnosti, opatrenia pri porušení etických noriem, ochrana práv pacientov na súkromie, konflikt záujmov, dôvernosť, etika publikovania)16. Komunikačné zručnosti pri prezentácii (verbálna a neverbálna komunikácia, technické pomôcky, praktické rady)17. Vizuálna – grafická podstata prezentácie18. Organizovanie odborného podujatia (príprava a priebeh odborného podujatia, vycestovanie do zahraničia na odborné podujatie, modely/príklady rozličných kongresových materiálov, základný slovensko-anglický kongresový slovník)19. Curriculum vitae (životopis ako súčasť žiadosti o prijatie do zamestnania, praktické rady, sprievodný/motivačný list k žiadosti o prijatie do zamestnania, referencie, špecifiká informácií v životopisoch a sprievodných/motivačných listoch v niektorých krajinách, návrh životopisu prezentovaný Európskou komisou – euroživotopis, príklady formátov životopisov)20. Pracovný pohovor (hľadanie pracovného miesta, príprava na pracovný pohovor, vizuálna stránka pohovoru, vlastný pracovný pohovor, praktické rady)Ako písať akademické tituly a vedecké hodnosti
STÁHNOUT ČÍST
Akademická príručka (Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján ...
Akademická príručka a jej druhé, upravené a d oplnené vydanie predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií, ako aj množstva ďalších akademických otázok. Predkladaná publikácia je z hľadiska rozsahu ...
Akademická príručka - Dušan Meško | Databáze knih
Všechny nabídky pro Akademická příručka. Patro.cz - Knihy, hry, zábava. Akademická príručka - Findra Ján, Meško Dušan, Katuščák Dušan ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY