Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike eBook

Fatimma.cz Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike Image

INFORMACE

Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,90 MB

ISBN: 8080571007

POPIS
Z obahu :Z Á K O N č. 70/1998 Z.z. z 11. februára 1998 o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovV y h l á š ka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 367/1998 Z.z. z 9. novembra 1998, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach ...
STÁHNOUT ČÍST
Vyšlo v Zbierke zákonov - čiastky 112 až 121 | Podnikanie ...
Novela zákona o Zbierke zákonov SR určila, že v Zbierke zákonov SR sa uverejňujú aj všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré na základe splnomocnenia v osobitných zákonoch vydajú iné ako ústredné orgány štátnej správy, a to vrátane Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 277.
Všeobecne záväzné právne predpisy - SIEA
Všeobecne záväzné právne predpisy Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z. z. , o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
SOUVISEJÍCÍ KNIHY