Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike eBook

Fatimma.cz Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike Image

INFORMACE

Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,80 MB

ISBN: 8080571007

POPIS
Z obahu :Z Á K O N č. 70/1998 Z.z. z 11. februára 1998 o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovV y h l á š ka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 367/1998 Z.z. z 9. novembra 1998, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach ...
STÁHNOUT ČÍST
PDF Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky
Na podnikanie v tepelnej energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia a pre výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 21a) ak tento zákon neustanovuje inak.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dani z ...
o vydanie povolenia na podnikanie v energetike číslo: 7670-2017-BA, vydáva ... a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. ... a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 7 zákona. Úrad pre reguláciu ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY