Jak psát závěrečné a kvalifikační práce eBook

Fatimma.cz Jak psát závěrečné a kvalifikační práce Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Jak psát závěrečné a kvalifikační práce! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Jak psát závěrečné a kvalifikační práce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,52 MB

ISBN: 9788089132706

POPIS
Příručka je určena všem, kteří stojí před úkolem napsat referát, seminární nebo kvalifikační práci. Na rozdíl od jiných příruček k úpravám vysokoškolských kvalifikačních prací, přináší mj. podrobnou interpretaci platných norem ISO 690 a ISO 690-2 pro zpracování bibliografických citací včetně citací elektronických zdrojů všeho druhu s praktickými příklady, pracuje s novými metodami ukládání, vyhledávání a zpracování informací potřebnými k vlastnímu studiu, s novými typografickými metodami v počítačovém zpracování pro správnou formální úpravu vysokoškolské práce. Doporučení v předkládané publikaci mohou být ale zároveň jen jedním ze způsobů úpravy kvalifikačních prací. Řada institucí si také často vytváří svá vlastní pravidla, která se mohou dokonce od norem a doporučení ISO odklánět a přihlížejí ke zvyklostem oborovým, včetně zahraničních způsobů. V každém oboru bychom našli zvláštnosti a je třeba respektovat zvyklosti lékařů, chemiků či historiků nebo literárních vědců včetně používané rozdílné terminologie. Proto čtenář a uživatel této příručky nechť si bere ty zásady a rady a doporučení, které považuje za rozumné, vhodné a efektivní pro svou práci.Co nabízejí jednotlivé kapitoly:Kapitola první se věnuje vlastní duševní přípravě psaní písemné práce. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s typografickými zásadami formální úpravy prací. Pátá kapitola se podrobně zabývá strukturou práce a její úpravou, včetně titulního listu, problematice tvorby abstraktu, uspořádání kapitol, odstavců apod. Šestá kapitola se speciálně věnuje psaní referátů a kratších školních prací. Sedmá až desátá kapitola nabízejí podrobný vhled do zpracování bibliografických odkazů a citací tištěných a dalších dokumentů podle norem ISO 690 a ISO 690-2 s mnoha praktickými ukázkami. Jedenáctá až čtrnáctá kapitola pracuje s bibliografickými odkazy a citacemi veškerých elektronických zdrojů, se kterými se může autor kvalifikační práce setkat. Nechybí problematika různých typů odkazů v textu, poznámkování pod čarou, tvorba závěrečných soupisů použité literatury.Používané termínyTermínem kvalifikační práce je chápána jakákoliv práce obhajovaná při studiu na vysoké škole za účelem získání vysokoškolského titulu. Patří sem práce bakalářská, diplomová, rigorózní, dizertační či habilitační.Termín vysokoškolské práce je širší a zahrnuje vedle práce kvalifikační i práce menší, např. referáty, seminární práce.* bakalářské práce* diplomové práce* dizertační práce* specializační práce* habilitační práce* seminární a ročníkové práce* práce studentské vědecké a odborné činnosti* jak vytvořit bibliografické citace a odkazy* a citovat tradiční a elektronické dokumenty
STÁHNOUT ČÍST
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce - Dušan Katuščák ...
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce . Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty.. Příručka je určena všem, kteří stojí před ...
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát ...
Popis Jak psát závěrečné a kvalifikační práce Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY