Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu eBook

Fatimma.cz Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu Image

INFORMACE

Hledáte knihu Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia II/5 2020 – Obchodné a občianske právo v čase koronavírusu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,11 MB

ISBN: 13380877

POPIS
Vláda SR viacero opatrení proti koronavírusu, ktoré majú prispieť k väčšej istote v podnikateľskom prostredí. Opatrenia sú obsahom Aktualizácie k zákonom 2020 a týkajú sa možnosti odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, plynutia premlčacích lehôt, predĺženia lehôt a prijímaní rozhodnutí per rollam zo strany orgánov.Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justíciiZákon o Súdnej rade Slovenskej republikyZákon o súdochZákon o elektronických komunikáciáchZákon o verejnom obstarávaníZákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctvaZákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivostiZákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaZákon o liekoch a zdravotníckych pomôckachZákon o radiačnej ochraneZákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justíciiPrávna úprava zameriava na:- obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch,- obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní,- obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,- predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu,- umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva,- dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby,- obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,- zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.Časť opatrení je koncipované ako opatrenia dočasného charakteru, pričom ich dočasnosť je daná dátumom, do kedy sa uplatňujú, pričom sa nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu. Druhá časť opatrení možno aplikovať len v čase mimoriadnej situácie. V prípade mimoriadnych opatrení v justícii sa právna úprava zameriava na sfunkčnenie Súdnej rady Slovenskej republiky.Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19Cieľom zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku. Zákonom sa má týmto dlžníkom umožniť reagovať na vzniknutú mimoriadnu situáciu a zabrániť paralyzovaniu ich činností. Ustanovilo sa prijatie takých mimoriadnych opatrení, ktoré majú zabezpečiť, aby z dôvodu objektívnej nemožnosti splácania úverov riadne a včas nenastali nepriaznivé skutočnosti majúce negatívny dopad na spotrebiteľov, fyzické osoby – podnikateľov a malých zamestnávateľov.Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctvaZákon umožňuje právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, čím sa v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste. V oblasti správneho trestania v pôsobnosti MZ SR je cieľom tohto zákona umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti, ak preukážu, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou, nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom. Rozšírila sa aj definícia správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti tak, aby aj v čase obmedzených materiálnych a personálnych zdrojov bola v čo najvyššej miere pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť. V čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky. Nebude sa vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci bude obmedzené, nebude sa posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa môže vykonať dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.
STÁHNOUT ČÍST
Martinus.sk - Verejné právo
Aktualizácia II/5 2017 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - po novele zákonom č. 238/2017 Z. z., Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - po novele zákonom č. 248/2017 Z. z., Zákon č. 301/2005 Z. z ...
Kniha "Aktualizácia II/5 2020 sk - LEX KORONA"
MÁRIA KOLÍKOVÁ: Predstavila svoj reformný plán v oblasti justície (20.5.2020) NAJVYŠŠÍ SÚD SR: Má nového predsedu. Dnes ho vymenovala prezidentka SR (20.5.2020) AKTUÁLNE Z PERA PRÁVNIKA: Zákonník práce v čase mimoriadnej situácie (20.5.2020) ÚSTAVA SR: Práce na príprave novely Ústavy SR už začali. Prečítajte si, čo ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY