Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd eBook

Fatimma.cz Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,12 MB

ISBN: 0

POPIS
Príručka vo softvérovej verzii pozostáva z troch častí: ÚČTOVNÍCTVO, DANE a MZDY. Ponúka Vám až 241 vzorov tlačív, ktoré si môžete upraviť podľa vlastných potrieb, uložiť a vytlačiť. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj vyplnené vzory a sú spracované v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Obsah FORMULÁRE účtovné, daňové a mzdové Bonusy1. Vysvetlivky k pravidlám fakturácie2. Uplatňovanie pravidiel fakturácie3. Číselné kódy pre dovoz tovarov a služieb pre vlastnú potrebuVzory tlačív a formulárov pre potreby ÚČTOVNÍCTVA A. Formuláre a tlačivá - účtovníctvo 1. Inventarizácia 1.1 Inventúrne súpisy 1.1.1 Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.1.1.1 Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - vzor 1.1.1.1.1 Vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 1.1.1.1.1.1 Vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 1.1.1.2 Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - vyplnený vzor 1.1.2 Inventúrny súpis zásob 1.1.2.1 Inventúrny súpis zásob - vzor 1.1.2.1.1 Inventúrny súpis zásob - vzor pre podvojné účtovníctvo 1.1.2.1.1.2 Inventúrny súpis zásob - vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 v EUR 1.1.2.1.1.3 Inventúrny súpis zásob - vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 v inej cudzej mene 1.1.3 Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín 1.1.3.1 Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín - vzor 1.1.3.1.1 Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín - vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 1.1.3.1.1.1 Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín - vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 v inej cudzej mene 1.1.4 Inventúrny súpis pohľadávok 1.1.4.1 Inventúrny súpis pohľadávok - vzor 1.1.4.1.1 Inventúrny súpis pohľadávok - vzor pre podvojné účtovníctvo 1.1.5 Inventúrny súpis záväzkov 1.1.5.1 Inventúrny súpis záväzkov - vzor 1.1.5.1.1 Inventúrny súpis záväzkov - vzor pre podvojné účtovníctvo 1.1.6 Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, rezerv a opravných položiek 1.1.6.1 Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, rezerv a opravných položiek - vzor pre podvojné účtovníctvo s komentárom1.2 Inventarizačný zápis 1.2.1 Inventarizačný zápis - vzor 1.2.1.1 Inventarizačný zápis - vzor pre podvojné účtovníctvo platný pre rok 2010 s komentárom1.3 Inventúra účtov 1.3.1 Inventúra účtov 1.3.1.1 Inventúra účtov - vzor s komentárom2. Majetok a odpisy 2.1 Protokol o zaradení DHM a DNM do používania 2.1.1 Protokol o zaradení DHM do používania - vzor 2.1.1.1 Protokol o zaradení DHM - vzor platný pre rok 2010 2.1.1.1.1 Protokol o zaradení DHM - vzor platný pre rok 2010 2.1.1.2 Protokol o zaradení DHM do používania - pozemky - vzor platné pre rok 2010 2.1.1.2.1 Protokol o zaradení DHM do používania - pozemky - platné pre rok 2010 2.1.1.3 Protokol o zaradení DHM do používania - súbor hnuteľných vecí - vzor platný pre rok 2010 2.1.1.3.1 Protokol o zaradení DHM do používania - súbor nehnuteľných vecí platný pre rok 2010 2.1.2 Protokol o zaradení DHM do používania - vyplnený vzor platný pre rok 2010 2.2 Protokol o vyradení DHM a DNM z používania 2.2.1 Protokol o vyradení DNM a DHM z používania - vzor platný pre rok 2010 2.2.1.1 Protokol o vyradení DNM a DHM z používania - vzor platný pre rok 2010 2.2.2 Protokol o vyradení DHM - vyplnený vzor platný pre rok 2010 s komentárom2.3 Odpisový plán 2.3.1 Odpisový plán - vzor platný pre rok 2010 2.3.2 Odpisový plán - vyplnený vzor platný pre rok 2010 s komentárom2.4 Inventárna karta majetku 2.4.1 Inventárna karta majetku - vzor platný pre rok 2010 2.4.2 Inventárna karta majetku - vyplnený vzor platný pre rok 2010 s komentárom3. Zásoby 3.1 Karta zásob 3.1.1 Karta zásob - vzor platný pre rok 2010 3.1.2 Karta zásob - vyplnený vzor platný pre rok 2010 s komentárom3.2 Rozpustenie nákladov na obstaranie zásob 3.2.1 Rozpustenie nákladov na obstaranie zásob - vzor 3.2.1.1 Rozpustenie nákladov na obstaranie zásob - vzor pre podvojné účtovníctvo platné pre rok 2011 s komentárom4. Skladové hospodárstvo 4.1 Skladová prevodka 4.1.1 Skladová prevodka - vzor platný pre rok 20114.1.2 Skladová prevodka - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom4.2 Skladová výdajka 4.2.1 Skladová výdajka - vzor platný pre rok 20114.2.2 Skladová výdajka - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom4.3 Skladová príjemka 4.3.1 Skladová príjemka - vzor platný pre rok 2011 4.3.2 Skladová príjemka - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 4.4 Skladová karta zásob 4.4.1 Skladová karta zásob - vzor platný pre rok 20114.4.2 Skladová karta zásob - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 4.5 Reklamačný protokol 4.5.1 Reklamačný protokol - vzor platný pre rok 20114.5.2 Reklamačný protokol - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 5. Pohľadávky a záväzky 5.1 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 5.1.1 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - vzor 5.1.1.1 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - vyplnený vzor platný pre rok 20115.1.2 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 5.2 Vyúčtovanie úrokov z omeškania 5.2.1 Vyúčtovanie úrokov z omeškania - vzor 5.2.2 Vyúčtovanie úrokov z omeškania - vyplnený vzor s komentárom 5.3 Evidencia pohľadávok 5.3.1 Evidencia pohľadávok - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 5.4 Evidencia záväzkov 5.4.1 Evidencia záväzkov - vzor 5.4.1.1 Evidencia záväzkov - vzor – EUR 5.4.1.2 Evidencia záväzkov - vzor – cudzia mena 5.4.2 Evidencia záväzkov - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 6. Rezervy 6.1 Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky 6.1.1 Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky - vzor platný pre rok 2010 s komentárom6.2 Tvorba rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky 6.2.1 Tvorba rezervy no zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky - vzor platný pre rok 2010 6.2.2 Tvorba rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky - vyplnený vzor s komentárom6.3 Tvorba rezervy na reklamácie a záručné opravy 6.3.1 Tvorba rezervy na reklamácie a záručné opravy - vzor platný pre rok 2010 6.3.2 Tvorba rezervy na reklamácie a záručné opravy - vyplnený vzor s komentárom6.4 Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby 6.4.1 Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby - vzor platný pre rok 2010 6.4.2 Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby - vyplnený vzor s komentárom7. Stravovanie 7.1 Zúčtovanie stravných lístkov s DPH (forma interného dokladu) 7.1.1 Zúčtovanie stravných lístkov s DPH - interný doklad - vzor platný pre rok 2011 7.1.1.1 Zúčtovanie stravných lístkov s DPH - interný doklad - vzor platný pre rok 2011 7.1.2 Zúčtovanie stravných lístkov s DPH - interný doklad - vyplnený vzor platný pre rok 2011 s komentárom 8. Vlastné imanie a fondy 8.1 Ročné zúčtovanie prídelu do sociálneho fondu 8.1.1 Ročné zúčtovanie prídelu do sociálneho fondu - vzor platný pre rok 2011 8.1.2 Vlastné imanie a fondy, Ročné zúčtovanie prídelu do sociálneho fondu – interný doklad, príklad, s komentárom 9. Faktúry 9.1 Likvidačný list k prijatej faktúre 9.1.1 Likvidačný list faktúry - vyplnený vzor pre rok 2013 9.2 Upomienka č. 1, 2, 3 9.2.1 Upomienka 1,2,3 - vzor 9.2.1.1 Upomienka č. 1 platná pre rok 20119.2.1.2 Upomienka č. 2 platná pre rok 2011 9.2.1.3 Upomienka č. 3 platná pre rok 2011 9.2.2 Upomienka č. 123 - vyplnený vzor s komentárom9.3 Objednávka9.4 Zmeny vo vystavovaní faktúr od 1.1.20139.4.1 Základné definície a podmienky fakturácie - § 719.4.2 Osoby povinné vyhotoviť faktúru - § 729.4.3 Lehota na vyhotovenie faktúry - § 739.4.4 Obsah faktúry - § 749.4.5 Súhrnná faktúra - §759.4.6 Uchovávanie faktúr – §769.5 Odoslané faktúry (odberateľské, vystavené, vydané)9.5.1 Faktúra pri dodaní služby v tuzemsku9.5.2 Komentár k faktúre pri dodaní služby v tuzemsku9.5.3 Faktúra pri dodaní tovaru do iného štátu EÚ9.5.4 Komentár k faktúre pri dodaní tovaru do iného štátu EÚ9.5.5 Faktúra pri poskytnutí služby v rámci EÚ9.5.6 Komentár k faktúre pri poskytnutí služby v rámci EÚ10. Pracovná cesta10.1 Cestovný príkaz10.2 Príkaz na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu10.3 Súhlas na použitie súkromného dopravného vozidla na pracovnú cestu10.4 Kniha jázd11. Záverečnú účtovné operácie 11.1 Schvaľovanie účtovnej závierky 11.1.1 Schvaľovanie účtovnej závierky - vzor 11.1.1.1 Pozvánka na valné zhromaždenie - vzor 11.1.1.2 Zápisnica z valného zhromaždenia s prílohami - vzor 11.1.1.3 Návrh na schválenie účtovnej závierky - vzor 11.1.1.4 Návrh na schválenie výsledku hospodárenia - vzor s komentárom11.2 Zverejňovanie účtovnej závierky 11.2.1 Zverejňovanie účtovnej závierky - vzor 11.2.1.1 Do Zbierky listín 11.2.1.1.1 Účtovná jednotka s povinnosťou auditu - vzor 11.2.1.1.2 Účtovná jednotka bez povinnosti auditu - vzor s komentáromB. Účtovné výkazy a praktické pomôcky 1. Súvaha 1.1 Rok 2011 1.2 Vysvetlivky k súvahe 1.3 Rok 20121.4 Vysvetlivky k súvahe 20122. Výkaz ziskov a strát 2.1 Výkaz ziskov a strát rok 2011 2.2 Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát 3. Poznámky – návod na zostavenie poznámok k účtovnej závierke4. Harmonogram úloh uzávierkových prác pri účtovnej závierke5. Oznámenie o uplatnení hospodárskeho rokaC. Súvisiace právne predpisy - účtovníctvo 1. Zákon o účtovníctve 2. Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve 2.1 Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 Z. z. 2.2 Rámcová účtová osnova pre podnikateľov Vzory tlačív a formulárov pre potreby DANÍ A. Formuláre a tlačivá - dane 1. DPH1.1 Registrácia DPH1.1.1 Prihláška k registrácii daňovníka FO1.1.2 Prihláška k registrácii daňovníka PO1.2 Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH 1.2.1 Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vzor 1.2.2 Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vyplnený vzor s komentárom1.3 Pomerné odpočítanie DPH - interný doklad 1.3.1 Pomerné odpočítanie DPH - interný doklad - vzor 1.3.2 Pomerné odpočítanie DPH - interný doklad - vyplnený vzor s komentárom1.4 Nový dopravný prostriedok1.4.1 Nové dopravné prostriedky – problémy DPH1.4.2 Vzor potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku1.4.3 Odporúčaný vzor žiadosti o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku 1.4.4 Odporúčaný vzor písomného podania informácie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku 1.4.5 Vzor potvrdenia o prijatí informácie od osoby registrovanej pre daň z pridanej hodnoty o nadobudnutí nového dopravného prostriedku 1.4 Evidencia DPH 1.4.1 Evidencia DPH - vzor 1.4.1.1 Evidencia DPH - vzor evidencie pre účely vysporiadania daňovej povinnosti 1.4.1.2 Evidencia DPH - vzor evidencie pre odpočítanie dane 1.4.2 Evidencia DPH - vyplnený vzor s komentárom2. Daň z príjmov 2.1 Oznámenie o platbách nad 5 000 EUR 2.1.1 Oznámenie o platbách nad 5 000 EUR - vzor 2.1.2 Oznámenie o platbách nad 5 000 EUR - vyplnený vzor s komentárom2.2 Oznámenie o nezapočítavaní kurzových rozdielov do základu dane 2.2.1 Oznámenie o nezapočítavaní kurzových rozdielov do základu dane - vzor 2.2.2 Oznámenie o nezapočítavaní kurzových rozdielov do základu dane - vyplnený vzor s komentárom3. Miestne dane 3.1 Oznámenie o vzniku/ukončení/zmene dane z motorových vozidiel 3.1.1 Oznámenie o vzniku/ukončení/zmene daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel - vzor 3.1.2 Oznámenie o vzniku/ukončení/zmene daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel - vyplnený vzor s komentárom3.2 Oznámenie vzniku/ukončení/zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty 3.2.1 Oznámenie vzniku/ukončení/zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty - vzor 3.2.2 Oznámenie vzniku/ukončení/zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty - vyplnený vzor s komentárom3.3 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa 3.3.1 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa - vzor 3.3.2 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa - vyplnený vzor s komentárom3.4 Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva 3.4.1 Žiadosti o zaujatie verejného priestranstva - vzor 3.4.2 Žiadosti o zaujatie verejného priestranstva - vyplnený vzor s komentárom3.5 Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla 3.5.1 Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla - vzor 3.5.1.1 Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla - vzor pre fyzické osoby 3.5.1.2 Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla - vzor pre právnické osoby 3.5.2 Splnomocnenie k prepisu motorového vozidla - vyplnený vzor s komentárom4. Správa daní 4.1 Žiadosť o predĺženie lehoty v daňovom konaní 4.1.1 Žiadosť o predĺženie lehoty v daňovom konaní - vzor 4.1.2 Žiadosť o predĺženie lehoty v daňovom konaní - vyplnený vzor s komentárom4.2 Odvolanie sa proti rozhodnutiu daňového úradu 4.2.1 Odvolanie sa proti rozhodnutiu daňového úradu - vzor 4.2.2 Odvolanie sa proti rozhodnutiu daňového úradu - vyplnený vzor s komentárom4.3 Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne 4.3.1 Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne - vzor 4.3.2 Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne - vyplnený vzor s komentárom4.4 Oznámenie o zmene sídla spoločnosti 4.4.1 Oznámenie o zmene sídla spoločnosti - vzor 4.4.2 Oznámenie o zmene sídla spoločnosti - vyplnený vzor s komentárom4.5 Dohoda o spôsobe doručovania písomností 4.5.1 Dohoda o spôsobe doručovania písomností - vzor 4.5.2 Dohoda o spôsobe doručovania písomností - vyplnený vzor s komentárom4.6 Žiadosť o vrátenie daňového preplatku 4.6.1 Žiadosť o vrátenie daňového preplatku - vzor 4.6.2 Žiadosť o vrátenie daňového preplatku - vyplnený vzor s komentárom5. Spotrebné dane5.1 Spotrebné dane5.2 Spotrebná daň z elektriny – daňové priznanie5.3 Spotrebná daň z minerálnych olejov – daňové priznanie5.4 Spotrebná daň z uhlia – daňové priznanie5.5 Spotrebná daň zo zemného plynu – daňové priznanieB. Tlačivá - daňové priznania, potvrdenia a hlásenia vo vzťahu k DÚ a praktické pomôcky 1. Daňové priznanie k DPH 1.1 Daňové priznanie k DPH 1.1.1 Prihláška k registrácii daňovníka FO1.1.2 Prihláška k registrácii daňovníka PO1.2 Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH 2.1 Súhrnný výkaz DPH 2.2 Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu 3. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 3.1 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 3.2 Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 4. Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane5. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanou zrážkou6. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane7. Vrátenie dane7. 1 Vrátenie dane7.2 Vrátenie dane zahraničnému zástupcovi7.3 Vrátenie dane zahraničnej osobe8. Postavenie daňového subjektu9. Daňové priznanie – daň z príjmu9. 1 Daňové priznanie pre daň z príjmu FO typ A9.2 Daňové priznanie pre daň z príjmu FO typ B9.3 Daňové priznanie pre daň z príjmu POC. Súvisiace právne predpisy - dane 1. Zákon o dani z príjmov 2. Zákon o DPH 3. Zákon o správe daní a poplatkov 4. Informácia FR SR o úhrade nedaňových príjmov5. Vyhláška MF SR o spôsobe označovania platiebVzory tlačív a formulárov pre potreby MIEZD a PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV A. Formuláre a tlačivá – mzdy a pracovnoprávne vzťahy 1. Začiatok pracovného pomeru 1.1 Pracovná zmluva 1.1.1 Pracovná zmluva - vzor 1.1.1.1 Pracovná zmluva - všeobecný vzor 1.1.2 Pracovná zmluva - vyplnený vzor s komentárom1.2 Pracovná náplň 1.2.1 Pracovná náplň - vzor 1.2.1.1 Pracovná náplň - mzdová účtovníčka 1.2.1.2 Pracovná náplň - ekonóm 1.2.1.3 Pracovná náplň - asistentka 1.2.1.4 Pracovná náplň - murár 1.2.1.5 Pracovná náplň - riaditeľ 1.2.1.6 Pracovná náplň pre pozíciu stavbyvedúci - vzor 1.2.2 Pracovná náplň - vyplnený vzor s komentárom1.3 Osobný dotazník 1.3.1 Osobný dotazník - vzor 1.3.2 Osobný dotazník - vyplnený vzor s komentárom1.4 Vstupný formulár zamestnanca 1.4.1 Vstupný formulár zamestnanca - vzor 1.4.2 Vstupný formulár zamestnanca - vyplnený vzor s komentárom1.5 Užívateľská karta zamestnanca 1.5.1 Užívateľská karta zamestnanca - vzor 1.5.2 Užívateľská karta zamestnanca - vyplnený vzor s komentárom1.6 Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účely 1.6.1 Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účely - vzor 1.6.2 Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účely - vyplnený vzor s komentárom1.7 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1.7.1 Dohoda o vykonaní práce 1.7.1.1 Dohoda o vykonaní práce - vzor 1.7.1.2 Dohoda o vykonaní práce – vyplnený vzor s komentárom1.7.2 Dohoda o pracovnej činnosti 1.7.2.1 Dohoda o pracovnej činnosti - vzor 1.7.2.2 Dohoda o pracovnej činnosti - vyplnený vzor s komentárom1.7.3 Dohoda o brigádnickej práci študenta 1.7.3.1 Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor 1.7.3.2 Dohoda o brigádnickej práci študenta – vyplnený vzor s komentárom2. Počas trvania pracovného pomeru 2.1 Mesačné 2.1.1 Pracovný výkaz 2.1.1.1 Pracovný výkaz - vzor 2.1.1.2 Pracovný výkaz - vyplnený vzor s komentárom2.1.2 Evidencia dochádzky 2.1.2.1 Vzor 2.1.2.1.1 Súhrnný mesačný výkaz - vzor s komentárom2.1.3 Interný doklad pre zúčtovanie miezd 2.1.3.1 Interný doklad pre zúčtovanie miezd - vzor 2.1.3.2 Interný doklad pre zúčtovanie miezd - vyplnený vzor s komentárom2.2 Ročné 2.2.1 Formulár pre výpočet odvodov poistného SZČO 2.2.1.1 Formulár pre výpočet odvodov poistného SZČO - vzor 2.2.1.2 Formulár pre výpočet odvodov poistného SZČO - vyplnený vzor s komentárom2.3 Priebežné 2.3.1 Cestovné náhrady 2.3.1.1 Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a jej vyúčtovanie 2.3.1.1.1 Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a jej vyúčtovanie - vzor 2.3.1.1.2 Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu a jej vyúčtovanie - vyplnený vzor s komentárom2.3.1.2 Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu a vyúčtovanie 2.3.1.2.1 Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu a vyúčtovanie - vzor 2.3.1.2.2 Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu a vyúčtovanie - vyplnený vzor 2.3.1.3 Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu a vyúčtovanie 2.3.1.3.1 Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu a vyúčtovanie - vzor s komentárom2.3.2 Dohody a zmluvy pracovnoprávne 2.3.2.1 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy 2.3.2.1.1 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - vzor 2.3.2.1.2 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - vyplnený vzor s komentárom2.3.2.2 Dohoda o hmotnej zodpovednosti 2.3.2.2.1 Dohoda o hmotnej zodpovednosti - vzor 2.3.2.2.2 Dohoda o hmotnej zodpovednosti - vyplnený vzor s komentárom2.3.2.3 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi – vzor2.3.2.4 Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce) – vzor2.3.2.5 Pracovná zmluva o uzatvorení pracovného pomeru na neurčitý čas - § 42, § 43 ZP – vzor2.3.3 Potvrdenia a žiadosti 2.3.3.1 Potvrdenie o zamestnaní 2.3.3.1.1 Potvrdenie o zamestnaní - vzor 2.3.3.1.2 Potvrdenie o zamestnaní - vyplnený vzor s komentárom2.3.3.2 Potvrdenie zamestnávateľa o príjme 2.3.3.2.1 Potvrdenie zamestnávateľa o príjme - vzor 2.3.3.2.2 Potvrdenie zamestnávateľa o príjme - vyplnený vzor s komentárom2.3.3.3 Potvrdenie praxe 2.3.3.3.1 Potvrdenie praxe - vzor 2.3.3.3.2 Potvrdenie praxe - vyplnený vzor s komentárom2.3.3.4 Žiadosť o dovolenku 2.3.3.4.1 Žiadosť o dovolenku - vzor 2.3.3.4.2 Žiadosť o dovolenku - vyplnený vzor s komentárom3. Ukončenie pracovného pomeru 3.1 Zápočtový list 3.1.1 Zápočtový list - vzor 3.1.2 Zápočtový list - vyplnený vzor s komentárom 3.2 Výstupný list 3.2.1 Výstupný list - vzor 3.2.2 Výstupný list - vyplnený vzor s komentárom3.3 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru 3.3.1 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vzor 3.3.1.1 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vzor - zamestnávateľ 3.3.1.2 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vzor - zamestnanec 3.3.1.2.1 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vzor - zamestnanec - podľa § 69 ods. 1 písm. a) 3.3.1.2.2 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vzor - zamestnanec - podľa § 69 ods. 1 písm. b) 3.3.2 Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru - vyplnený vzor s komentárom3.4 Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou 3.4.1 Vzor pre zamestnávateľa3.4.1.1 Vzor výpovede z organizačných dôvodov – zrušenie alebo premiestnenie3.4.1.2 Vzor výpovede z organizačných dôvodov – zlepšenie efektívnosti3.4.1.3 Vzor výpovede z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca3.4.1.4 Vzor výpovede zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladov3.4.1.5 Vzor výpovede zamestnávateľa pre okamžité dôvody3.4.1.6 Vzor výpovede zamestnávateľa pre okamžité dôvody II3.4.2 Vzor pre zamestnanca3.4.2.1 Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou - vzor 3.4.2.1 Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou - vyplnený vzor s komentárom3.5 Vzor skončenia pracovného pomeru dohodou 3.5.1 Vzor zamestnávateľ 3.5.1.1 Vzor zamestnávateľ - vzor 3.5.1.2 Vzor zamestnávateľ - vyplnený vzor s komentárom3.5.2 Vzor zamestnanec 3.5.2.1 Vzor zamestnanec - vzor 3.5.2.2 Vzor zamestnanec - vyplnený vzor s komentárom3.6 Žiadosť o odstupné3.6.1 Vzor3.6.2 Vyplnený vzor s komentárom3.7 Odstúpenie od pracovnej zmluvy (§ 19 ods. 2 ZP)B. Vzory – poistné, dávkové vzťahy 1. Registračný list zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa) 2. Registračný list FO (Sociálna poisťovňa) 3. Mesačný výkaz poistného a príspevkov + príloha (Sociálna poisťovňa) 3.1 Mesačný výkaz poistného a príspevkov 3.2 Mesačný výkaz poistného a príspevkov + príloha 4. Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie (VšZP) 5. Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie (Dôvera) 6. Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie (Union) 6.1 Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie (Union) časť 1 6.2 Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie (Union) časť 2 7. Evidenčný list dôchodkového poistenia 8. Žiadosť o vrátenie poistného na soc. poistenie 9. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku 10. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku nezamestnanosti 11. Oznámenie zamestnávateľa o platobnej neschopnosti 12. Hlásenie úrazu na účely nemocenského 13. Žiadosť o priznanie úrazovej renty 14. Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania15. Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením16. Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského postavenia17. Evidencia dochádzky18. Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie 19. Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia20. Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia21. Žiadosť o výpis doby zamestnania22. Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečeniaC. Súvisiace právne predpisy - mzdy a pracovnoprávne vzťahy 1. Zákonník práce 2. Zákon o sociálnom poistení 3. Zákon o zdravotnom poistení 4. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení 5. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 6. Zákon o rodičovskom príspevku 7. Zákon o ochrane osobných údajov 8. Zákon o archívoch a registratúrach 9. Zákon o cestovných náhradách 10. Zákon o sociálnom fondeZoznam autorov •Ing. Tatiana Hajniková a kolektív autorovPočet garantovaných aktualizácii: 1Príručka na CD.
STÁHNOUT ČÍST
Vzory tlačív | Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Kniha: Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd() a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
Titulná stránka - PFS
Daňové centrum je odborný informačný priestor pre oblasť daní a účtovníctva, ktoré ponúkajú spoľahlivé aktualizované informácie v online podobe (odborné články, príklady z praxe, editovateľné vzory daňových tlačív a priznaní, interné firemné predpisy, súdne rozhodnutia, účtovné súvzťažnosti, prehľad zákonov a komentované ustanovenia zákonov ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY