Kontrola kvality na stavbách eBook

Fatimma.cz Kontrola kvality na stavbách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kontrola kvality na stavbách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kontrola kvality na stavbách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Kontrola kvality na stavbách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,36 MB

ISBN: 9788089228409

POPIS
Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 4. diel – Cestné stavby a súvisiace inžinierske objekty je pokračovaním edície Stavebný manažment – Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 3 diely tejto série publikácií: 1. diel – Stavebné výrobky, 2. diel – Hrubá stavba a 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov.Cieľom publikácie je pomôcť riešiť kvalitu týchto náročných stavieb prostredníctvom kvalifikovane uplatňovanej odbornej kontroly na stavbách. Riadenie kvality stavby je komplexný proces. Odborníci, ktorí ho zabezpečujú, musia byť nielen dôkladne oboznámení so samotným systémom riadenia kvality, ale musia mať aj množstvo relevantných informácií, ktoré sú podmienkou jeho praktickej aplikácie. Získavanie takýchto informácií je zvyčajne veľmi prácne a časovo náročné.Autorský kolektív tejto publikácie – zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. Martina Deckého – práve s týmto cieľom zhromaždil množstvo podkladov a spracoval ich v prehľadnej forme tak, aby boli efektívnou pomôckou všetkým, ktorí sa podieľajú na riadení a zabezpečení kvality stavby vo fáze prípravy a najmä pri realizácii kvalitného stavebného diela. Používatelia knihy tak dostanú do rúk poznatky, aké žiadna iná publikácia vydaná na Slovensku neobsahuje, takže nebudú potrebovať pri zabezpečovaní kvality vykonávaných stavebných prác doplňujúce informácie z ďalších prameňov.Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol:V prvej – úvodnej – kapitole je vymedzený predmet publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou. V druhej kapitole sú zosumarizované všetky požiadavky z aktuálne platných technických noriem (resp. iných relevantných záväzných legislatívnych predpisov) vzťahujúce sa na kvalitu prác, prebiehajúcichpriamo na stavbe, t. j. na kvalitatívne parametre realizovaných konštrukcií, prvkov, zariadení a pod. (geometrická presnosť, materiálové charakteristiky, detaily...). V tretej kapitole je súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii cestných a vybraných inžinierskych stavieb spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú. Štvrtá kapitola obsahovať súbor kontrolných listov (checklistov), ktoré slúžia na praktickú detailnú kontrolu všetkých činností na stavbe, súvisiacich s prípravou a samotnou realizáciou konkrétnej časti konštrukcie alebo jej prvku, a môžu mať vplyv na jej kvalitu..Tieto kontrolné listy sú aj na CD, ktoré bude súčasťou knihy, odkiaľ si ich každý používateľ môže stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a uložiť, resp. pracovať s nimi. Kontrolné listy prinášajú novú kvalitu do vzťahu dodávateľ a odberateľ, ale najmä oboch chránia pred možnými chybami, ktoré by mohli vyústiť do nekvality stavebného diela.Publikácia Kontrola kvality na stavbách je koncipovaná ako praktická príručka – pomôcka určená pracovníkom stavebných firiem, ktoré priamo konkrétne stavby realizujú a zodpovedajú za kvalitu vykonávaných stavebných prác. Zvlášť je určená manažérom útvarov kontroly kvality, stavbyvedúcim, majstrom, rovnako tiež technickým dozorom investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality vo firmách. Publikácia má byť praktickou príručkou najmä pre malé a stredné stavebné firmy, ktoré nemajú vybudované oddelenia zaoberajúce sa riadením kvality, ale určite bude vítanou pomôckou pre odborníkov všeobecne, ako ajštudentov odborných škôl stavebného zamerania.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Kontrola kvality na stavbách (Martin Decký a ...
Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 2. diel - Hrubá stavba nadväzuje na 1. diel - Stavebné výrobky. Zaoberá sa kontrolou kvality zhotovovania konštrukcií hrubej stavby pri realizácii pozemných stavieb.
Specialista pro kontrolu kvality (TDI - dopravní stavby ...
Kontroly na stavbách V úterý 22. října provedli policisté z pražské cizinecké policie a pracovníci oblastního inspektorátu práce kontrolu na dvou stavbách v Praze 2, kde hledali nelegálně pracující cizince.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY