Novelizovaný Katastrálny zákon eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Katastrálny zákon Image

INFORMACE

Novelizovaný Katastrálny zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Katastrálny zákon na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Katastrálny zákon.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,47 MB

ISBN: 0

POPIS
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., Zákona č. 255/2001 Z. z., Zákona č. 419/2002 Z. z., Zákona č. 173/2004 Z. z., Zákona č. 568/2007 Z. z., Zákona č. 669/2007 Z. z., Zákona č. 384/2008 Z. z. a Zákona č. 304/2009 Z. z.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Užitočné informácie - minv.sk
Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom.
Eurokódex literatúra - Komentáre - Zakon.sk - právo, dane ...
Túto skutočnosť ustanovuje aj katastrálny zákon, konkrétne v § 70. Hodnovernosť údajov z katastra sa zabezpečuje tak, že všetky zmeny v katastri sa dejú iba podľa zákonom stanoveného postupu, a to na základe relevantných dôkazov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY