Zákon o krátkodobom nájme bytu eBook

Fatimma.cz Zákon o krátkodobom nájme bytu Image

INFORMACE

Zákon o krátkodobom nájme bytu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Branislav Fančovič. Přečtěte si s námi knihu Zákon o krátkodobom nájme bytu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Zákon o krátkodobom nájme bytu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

ISBN: 9788081681752

POPIS
Krátkodobý nájom bytu priniesol do aplikačnej praxe potenciál stať sa jedným z najpoužívanejších inštitútov prenechania veci do užívania, a to v dôsledku jeho jasného a pomerne jednoduchého koncipovania, ktoré v prípade adekvátneho dojednania nájomnej zmluvy prispeje k posilneniu právnej istoty v otázkach výkonu práv a povinností z tohto vyplývajúcich. Zákonodarca koncipoval právnu úpravu v snahe predísť už existujúcim aplikačným problémom a výkladovým nejasnostiam, napríklad pri doručovaní písomností, zádržnom práve prenajímateľa vo vzťahu k hnuteľným veciam vo vlastníctve nájomcu, peňažnej zábezpeke, neplnení daňových povinností a ich dôsledkoch a pod. Vzhľadom na ciele a účel krátkodobého nájmu bytu je zákon konštruovaný čo najpresnejšie a najjasnejšie, a to aj vo sfére vymedzenia vzťahov krátkodobého nájmu bytu a nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka. Práve osobitosti právnej úpravy a jej cielené motivačné nastavenie by mohli byť prvkom akcelerácie rozvoja súkromného nájomného bývania.Snahou predkladaného komentára je umožniť pochopiť dôvody a podať správny výklad právnej úpravy krátkodobého nájmu bytu zo strany autorov, ktorí boli účastní na procese tvorby zákona a ktorí sa vo svojej praxi venujú otázkam bytovej politiky, nájomného bývania a rovnako sporom vyplývajúcim z existujúcich nájomných vzťahov.Komentár je zameraný aplikačne a prakticky. Pokúša sa ponúknuť všetky relevantné relácie a implikácie právnej úpravy vo svetle pôsobenia civilných inštitútov a použitia noriem Občianskeho zákonníka. Pre lepšie pochopenie súvislostí aktuálneho štádia rozvoja nájomného bývania v Slovenskej republike autori sústredili súvisiace dokumenty aj koncepčnej povahy v prílohách komentára zákona.Publikácia je určená odbornej verejnosti, sudcom, advokátom, notárom, ale vzhľadom na jej praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre objasnenie režimu práv a povinností vyplývajúcich z krátkodobého nájmu bytu tak pre prenajímateľov, ako aj nájomcov.
STÁHNOUT ČÍST
Výpoveď nájomnej zmluvy - Byty.sk
o krátkodobom nájme bytu. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Úvodné ustanovenia §1 (1) ... Tento zákon sa nevzťahuje na nájomné pomery v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, 1) na nájomné pomery v služobných bytoch, ...
Zákon o krátkodobom nájme bytu 2020 | AUTORA
Zákon upravil tie náležitosti prenájmu, ktoré boli pre majiteľa bytu problematické a nevýhodné. „Pre prenajímateľa bude výhodnejšie, ak nájomnú zmluvu uzavrie podľa nového zákona o krátkodobom nájme bytu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY