Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku eBook

Fatimma.cz Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,17 MB

ISBN: 9771335612053

POPIS
Úplné znenie uvedených zákonov po novele. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené.1.Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) – po novele zákonom č. 46/20202.Nariadenie č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku3.Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – po novele zákonom č. 46/2020Nariadenie č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatkuVláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 269/2015 Z. z. nariaďuje:§ 1(1) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 2.(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020......(3) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov .......(4) Daňový nedoplatok podľa odseku 3 zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019,......
STÁHNOUT ČÍST
Aktualizacia i 1 2016 | NEJRYCHLEJŠÍ.CZ
Aktualizácia I/1 2020 - Daňový poriadok, ZDP, Nariadenie o zániku daňového nedoplatku (Kolektív autorov) Naša cena: 12.50 EUR • Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva ...
Kníhkupectvo CHRISTIANIA
Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY