Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov eBook

Fatimma.cz Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov Image

INFORMACE

Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Benjan. Přečtěte si s námi knihu Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,14 MB

ISBN: 8089029485

POPIS
Je to zborník kratších prác, doplnený niekoľkými vybra­nými ka­pitolami z pred­­­chádzajú­cich autorových kníh.Kniha, ktorá môže dobre poslúžiť učiteľom i študentom stredných škôl ako učebnica (hoci "neoficiálna") náboženstva, je rozdelená na tri časti:I. VIERA: V úvodnej časti (v akejsi "prvouke vierouky") sú vysvet­lené zá­klad­né pojmy, napr. čo je to vie­ra, láska (agapé), osprave­dlnenie, obrá­tenie atď. Ďalej tu čitateľ nájde "netradičnú" exe­gézu Mod­litby Páno­vej ("Otče­náš"), poznámky (opäť "ne­­tra­dič­né") k De­sa­toru, krédu a k niekto­rým iným dôležitým teologickým otázkam, napríklad: ako chápať a vysvet­ľovať Písmo (základy her­meneu­tiky a exegézy), ako je to s obe­ťami (v mi­nulosti a dnes), prečo človek niekedy nerozumie Bohu, čo je a aký je život, odkiaľ pochádza a kam smeruje, ako je to "so životom po živote"? atď.II. KRESŤANIA a svet (a „svet v kresťanoch“): O tom, ako sa kresťania vyrovnávajú s problé­mami z kon­­frontácie so svetom; o vplyve sveta na nich, ale aj o ich pôsobení na svet, o evanje­lizácii, o kres­ťanskej rodine, o vzťahu k starým ľuďom, k vrch­nosti, ale aj o úplatkoch, o zdraví a cho­robe (sú tu i prak­tické rady pre správnu životosprávu a pre ošetrovanie chorých) atď.III. CIRKEV, cirkvi a náboženstvá: O Cirkvi Kristovej i o "cirkvách svetských", o sviat­koch, sym­boloch, tradíciách i nie­kto­rých dogmách, ale tiež o nekresťan­ských nábožen­stvách (islame, juda­iz­me) a syn­kretických či novopohanských kultoch (ako je napr. New Age, rôzne odrody hinduizmu, bud­hizmu, mu­nizmus, scientológia atď.). Sú tu aj state o glo­balizácii – politicko-ekonomicko-vo­jen­skej i nábo­žensko-ideologic­kej (t.j. o synkre­tických tendenciách globalistov, skrý­vajúcich sa nie­ke­dy za po­pulárny – a často zneuží­vaný – "ekumenizmus"). Čo o tom všet­kom hovoria biblické pro­roc­tvá?
STÁHNOUT ČÍST
Knihy od Milan Benjan | Kupte na Martinus.cz
Nejde o rybára, ba dokonca nejde ani o sektu, ako hovorí neustále zaužívaný názov na verejnosti. Nálepka rybičky označuje kresťanov, ktorí sa nehanbia za svoju príslušnosť k viere a zároveň dávajú ostatným niekoľko signálov.
Dnes sú štyri roky od smrti Don Antona Srholca ...
Jehovovi Svedkovia veria, že iba oni jediní spĺňajú Ježišove poverenie zvestovať o Božom Kráľovstve:,,Poznáte ešte niekoho iného, kto po celom svete káže o Božom Kráľovstve z domu do domu?" Skutočne sa Boh o nás stará? 2001, s. 31, ods. 10
SOUVISEJÍCÍ KNIHY