Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ eBook

Fatimma.cz Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,69 MB

ISBN: 0

POPIS
Odborná príručka je určená pre vrcholový manažment a.s.. Generálnym a finančným riaditeľom, členom predstavenstva, dozornej rady a manažérom ponúka množstvo informácií, praktických príkladov a odporúčaní, tak z právnej ako aj z ekonomickej oblasti, pre úspešnú činnosti a riadenie a.s.. Jej cieľom je byť praktickým sprievodcom vrcholovému manažmentu a.s. na správnu a jednoduchú orientáciu vo finančných a organizačných procesoch a.s.Výhody príručky:Odborná príručka obsahuje judikáty, odporúčania, otázky, paragrafi, postupy, príklady, upozorneniaOdborná príručka detailne rozoberá fungovanie každého článku v spoločnosti a jeho vzťah k samotnej činnosti S.R.O.Každá téma je spracovaná dôsledne:od vysvetlenia dopadov právnej úpravy na praxcez odporúčania a riešenia možného problémuaž po názorné príklady z praxePre komplexnosť celého diela je každá kapitola obohatená o vzory zmlúv a právnych podaníObsah príručky:2/ Aktuálne informácie2/1 Obsah2/2 Konkurzné konanie od 1.1. 20062/3 Trestný zákon – jeho vplyv na s.r.o. 2/4 Zákon o súdnych poplatkoch3/ S.r.o. a konateľ3/1 Obsah3/2 Právne postavenie konateľa v s.r.o.3/2.1 Konateľ ako štatutárny orgán s.r.o.3/2.2 Konanie v mene spoločnosti3/2.2.1 Dohoda o plnomocenstve3/2.2.2 Plnomocenstvo3/2.2.3 Udelenie prokúry v prípade, ak je vymenovanie prokuristu v súlade s ust. § 125 ods. 2 OBZ delegované na konateľov spoločnosti3/2.2.4 Udelenie prokúry rozšírenej o oprávnenie prokuristu scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti3/2.3. Obmedzenie konateľského oprávnenia3/2.3.1 Príklad obmedzenia konateľského oprávnenia jeho zakotvením v spoločenskej zmluve3/2.4 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti3/2.5 Konatelia ako osoby poverené obchodným vedením3/2.6. SRO ako akcionár v akciovej spoločnosti3/3 Vznik funkcie konateľa3/3.1 Vymenovanie konateľov valným zhromaždením3/3.1.1 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia s.r.o., ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľa3/3.1.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré prijalo uznesenie o vymenovaní nového konateľa3/3.1.3 Podpisový vzoru konateľa3/3.2 Vymenovanie ďalšieho konateľa3/3.3 Zápis konateľa do obchodného registra3/4 Zánik funkcie konateľa3/4.1 Spôsoby zániku funkcie konateľa3/4.2 Odvolanie konateľa z funkcie3/4.2.1 Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia spoločníkom3/4.2.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o odvolaní konateľa3/4.3 Vzdanie sa funkcie konateľa3/4.3.1 Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie konateľa3/4.3.2 Odovzdávací protokol funkcie konateľa3/4.4 Zánik funkcie konateľa v dôsledku výpovede zmluvy s konateľom3/5 Vzťah medzi konateľom a spoločnosťou3/5.1 Charakter vzťahu medzi konateľom a spoločnosťou 3/5.2 Vzťah medzi konateľom a spoločnosťou založený zmluvou o výkone funkcie 3/5.2.1 Zmluva o výkone funkcie konateľa3/5.2.2 Zmluva o výkone funkcie konateľa, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom3/5.2.3 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa3/5.3 Vzťah medzi konateľom a spoločnosťou v režime mandátnej zmluvy3/6 Povinnosti konateľa a s.r.o.3/6.1Princíp zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie štatutárneho orgánu3/6.2Schéma povinností konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným3/6.3Všeobecné zásady výkonu funkcie konateľa3/6.4Povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia3/6.4.1 Príklad - nedostatok informácií o predmete prevodu3/6.5Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach pred tretími osobami3/6.5.1 Úprava povinnosti mlčanlivosti konateľa v zmluve o výkone funkcie3/6.6Povinnosť neuprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy len niektorých spoločníkov alebo tretích osôb pred záujmami spoločnosti 3/6.7 Povinnosti konateľa vo vzťahu k obchodnému registru3/6.8Povinnosti konateľa zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva3/6.8.1 Zmluva o vedení účtovnej evidencie3/6.9Povinnosť konateľa predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát3/6.9.1 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré rozhoduje o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku3/6.9.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku3/6.9.3Predloženie účtovnej závierky na uloženie do zbierky listín3/6.10 Povinnosť konateľa vymáhať splatenie vkladov od spoločníkov3/7 Zákaz konkurencie konateľa3/7.1 Povinnosť konateľa dodržiavať zákaz konkurencie3/7.1.1 Príklad – uzavieranie obchodov, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, na vlastné meno alebo na vlastný účet konateľa3/7.1.2 Príklad – sprostredkovanie obchodov spoločnosti pre iné osoby 3/7.1.3 Príklad – účasť konateľa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením3/7.1.4 Príklad – výkon činnosti konateľa ako štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania3/7.2 Následky porušenia zákazu konkurencie konateľom3/7.2.1 Postup – vydanie prospechu alebo prevedenie zodpovedajúce práva z obchodu, pri ktorom konateľ porušil zákaz konkurencie3/7.2.1.1 Výzva na vydanie prospechu z konkurenčného obchodu v zmysle ust. § 136 ods. 2 a § 65 ods. 2 OBZ3/7.2.1.2 Žaloba o vydanie prospechu z konkurenčného obchodu v zmysle ust. § 136 ods. 2 a § 65 ods. 2 OBZ3/7.2.1.3 Zmluva o postúpení pohľadávky3/8 Práva konateľa3/8.1 Právo konateľa na informácie3/8.1.1 Vzor vyhlásenia konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov3/8.1.2 Vzor vyhlásenia konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti3/8.1.3 Vzor návrhu na začatie konania vo veciach obchodného registra v zmysle ust. § 200a ods. 1 OSP (tzv. zhodové konanie)3/8.2 Právo konateľa požiadať súd o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a jeho postavenie v tomto konaní4/ S.r.o. a spoločník4/1 Obsah4/2 Postavenie spoločníka v s.r.o.4/2.1 Vznik účasti spoločníka prizaložení spoločnosti a pri zvýšení základného imania4/2.1.1 Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad4/2.2 Vznik účasti spoločníka odvodená od účasti iného spoločníka4/2.2.1 Príklad – prechod obchodného podielu4/2.3 Zoznam spoločníkov4/2.4 Zrušenie účasti spoločníka súdom4/2.4.1 Vzor návrhu na zrušenie účasti v spoločnosti podľa § 148 Obchodného zákonníka4/2.4.2 Vzor návrhu na zrušenie účasti v spoločnosti podľa § 116 ods.2 Obchodného zákonníka4/3 Obchodný podiel4/3.1 Obchodný podiel ako súhrn práv a povinností spoločníka4/3.2 Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov4/3.3 Prevod obchodného podielu na iného spoločníka4/3.3.1 Príklad – prevod obchodného podielu4/3.4 Prevod obchodného podielu na tretiu osobu4/3.4.1 Zmluva o prevode obchodného podielu4/3.4.2 Súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu4/3.5 Prechod obchodného oddielu4/3.6 Rozdelenie obchodného podielu4/3.6.1 Príklad – rozdelenie obchodného podielu4/3.6.2 Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo rozdelenie obchodných podielov a ich prevod na ostatných spoločníkov4/3.6.3 Zmluva o prevode časti obchodného podielu4/3.7 Exekúcia na obchodný podiel4/3.7.1 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia s.r.o., ktoré rozhoduje o vylúčení spoločníka4/3.7.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo o vylúčení spoločníka4/4 Povinnosti spoločníka4/4.1 Vkladová povinnosť4/4.1.1 Výzva na splnenie povinnosti spoločníka splatiť nepeňažný vklad v peniazoch4/4.2 Následky nesplnenia vkladovej povinnosti4/4.2.1 Výzva na splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad podľa § 113 ods.3 OBZ4/4.3 Príplatková povinnosť spoločníka4/4.4 Následky nesplnenia príplatkovej povinnosti4/4.4.1 Výzva na splnenie príplatkovej povinnosti4/4.5 Povinnosti spoločníka ručiť za záväzky spoločnosti4/5 Práva spoločníka4/5.1 Základné práva spoločníka4/5.2 Právo spoločníka zúčastňovať sa na riadení spoločnosti4/5.2.1 Príklad – počet hlasov v závislosti od vkladu do spoločnosti4/5.3 Právo spoločníka na kontrolu a na informácie4/5.4 Právo na podiel zo zisku a jeho zdaňovanie4/5.4.1 Príklad – rozdelenie zisku (Zápisnica z valného zhromaždenia)4/5.5 Právo na vyrovnací podiel a spôsob jeho zdanenia4/5.6 Práva minoritného spoločníka4/6 Zákaz konkurencie4/6.1 Rozsah zákazu konkurencie a následky jeho porušenia4/6.1.1 Príklad - porušenie zákazu konkurencie spoločníkom4/6.1.2 Žaloba na vydanie majetkového prospechu v zmysle ust. § 65 ods.2 OBZ4/6.1.3 Výzva podľa § 149 OBZ4/6.1.4 Návrh na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti podľa § 149 OBZ4/6.1.5 Príklad – uzavieranie obchodov4/6.1.6 Príklad – výkon činnosti spoločníka ako štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania4/7 Obchodné vzťahy4/7.1 Obchodné vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou4/7.1.1 Zmluva o pôžičke medzi spoločníkom ako veriteľom a spoločnosti ako dlžníkom4/8 Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom4/8.1. Podstata jednoosobovej s.r.o.4/8.2. Osobitosti právnej úpravy založenia a vzniku jednoosobovej s.r.o.4/8.2.1.Vyhlásenie zakladateľa4/8.3. Rozhodovanie v jednoosobovej s.r.o.4/8.4. Vznik jednoosobovej s.r.o. v dôsledku spojenia všetkých obchodných podielov v rukách jediného spoločníka a z titulu prechodu obchodného podielu4/8.4.1. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia, ktoré schválilo prevod obchodného podielu4/8.5 Premena jednoosobovej s.r.o. na spoločnosť viacosobovú4/.8.5.1. Rozhodnutie jediného spoločníka4/9 Príjem spoločníka za prácu pre spoločnosť a jeho zdaňovanie4/9.1 Príjem spoločníka bez uzavretia pracovnoprávneho vzťahu4/9.1.1 Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodnúť o rozdelení zisku4/9.1.2 Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku4/9.2 Príjem spoločníka na základe uzavretia pracovnoprávneho vzťahu4/9.3 Iné druhy príjmov spoločníka v súvislosti s výkonom práce pre spoločnosť4/9.4 Príjem spoločníka na základe obchodnoprávneho vzťahu4/9.4.1 Zmluva o dielo so spoločníkom5/ S.r.o. a orgány5/1 Obsah5/2 Organizačná štruktúra spoločnosti5/2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti5/3 Valné zhromaždenie5/3.1 Výkon hlasovacích práv5/3.1.1. Všeobecná plná moc na zastupovanie na valnom zhromaždení5/3.1.2. Konkrétna plná moc na zastupovanie na valnom zhromaždení5/3.2 Zvolávanie valného zhromaždenia5/3.2.1. Pozvánka na valné zhromaždenie5/3.2.2. Pozvánka s potvrdením doručenia pozvánky5/3.3 Kvórum valného zhromaždenia5/3.4 Priebeh valného zhromaždenia5/3.5 Pôsobnosť valného zhromaždenia5/3.5.1. Schválenie úkonov vykonaných pred vznikom spoločnosti v jej mene5/3.6 Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia5/3.6.1. Určovacia žaloba5/4 Rozhodovanie mimo valného zhromaždenia5/4.1 Význam per rollam5/4.2 Výsledok hlasovania5/4.1.1.Prípadová štúdia – rozhodovanie per rollam5/4.1.1.1 Vzor predloženia návrhu uznesenia5/4.1.1.2 Vyjadrenie k návrhu uznesenia5/4.1.1.3 Oznámenie o výsledku hlasovania per rollam5/5 Rozhodovanie v s.r.o. s jediným spoločníkom5/5.1 Výkon pôsobnosti valného zhromaždenia5/5.2 Uzavieranie zmlúv5/6 Dozorná rada5/6.1 Tvorba dozornej rady5/6.1.1. Vzor štatútu dozornej rady s.r.o.5/6.2 Pôsobnosť dozornej rady5/6.3 Konanie a rozhodovanie dozornej rady5/6.4 Vznik funkcie člena dozornej rady5/6.5 Postavenie člena dozornej rady5/6.5.1 Zmluva o výkone funkcie5/6.6 Zákaz konkurencie dozornej rady5/6.7 Účasť člena dozornej rady na valnom zhromaždení5/6.8 Zánik funkcie člena dozornej rady5/6.8.1 Návrh na začatie konania o výmaz6/ S.r.o. a zamestnanci6/1 Obsah6/2 Zamestnávateľ a zamestnanec6/2.1 Konanie zamestnávateľa a zamestnanca6/2.1.1 Poverenie zamestnanca na konanie v mene zamestnávateľa6/2.1.2 Dohoda o plnej moci zamestnávateľa6/2.2 Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov6/2.2.1 Dohoda o zrážkach zo mzdy6/2.2.2 Vyhlásenie o ručení6/2.2.3 Dohoda o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti6/2.3 Pracovný poriadok6/2.3.1 Vzor pracovného poriadku6/3 Vznik, zmena a skončenie pracovnoprávneho vzťahu6/3.1 Vznik pracovnoprávneho vzťahu6/3.1.1 Pracovná zmluva na dobu neurčitú6/3.1.2 Pracovná zmluva na dobu určitú6/3.1.3 Dohoda o predĺžení pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú6/3.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru6/3.2.1 Dohoda o vykonaní práce6/3.2.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov6/3.3. Zmeny pracovnoprávneho vzťahu 6/3.3.1 Dohoda o zmene pracovných podmienok6/3.3.2 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca6/3.4 Skončenie pracovného pomeru6/3.4.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru6/3.4.2 Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny6/3.4.3 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou6/3.4.4 Okamžité skončenie pracovného pomeru6/3.4.5 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe6/4 Pracovný čas a doba odpočinku6/4.1 Dĺžka pracovného času, jeho začiatok a koniec6/4.2 Prestávky v práci6/4.3 Práca nadčas6/4.4 Nočná práca6/5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci6/5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci6/6 Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch6/6.1 Antidiskriminačný zákon a pracovnoprávne vzťahy6/6.2. Právna ochrana a konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania6/7 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy6/7.1 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy7/ Majetok a imanie s.r.o.7/1 Obsah7/2 Základné imanie s.r.o.7/2.1 Základné imanie spoločnosti7/2.2 Vklad a jeho predmet7/2.3 Peňažné vklady7/2.4 Nepeňažné vklady7/2.5 Zvýšenie základného imania7/2.6 Zvýšenie základného imania novými vkladmi7/2.6.1 Pozvánka na zasadanie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o zvýšení základného imania novými peňažnými vkladmi7/2.6.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o zvýšení základného imania novými vkladmi7/2.6.3 Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad7/3 Rezervný fond7/3.1 Všeobecne o rezervnom fonde7/4 Zníženie základného imania7/4.1 Dôvody zníženia základného imania7/4.2 Spôsoby zníženia základného imania7/4.2.1 Pozvánka na zasadanie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkov7/4.2.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje znížení základného imania spôsobom zníženia nominálnej hodnoty vkladov spoločníkov 7/4.2.3 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o znížení základného imania o vklad vylúčeného spoločníka v zmysle ust. § 113 ods. 6 a § 146 OBZ7/4.2.4 Oznámenie o znížení základného imania v Obchodnom vestníku7/4.3 Ochrana veriteľov7/4.4 Zápis zníženia základného imania v obchodnom registri8/ Riadenie s.r.o., obchodná činnosť8/1 Obsah8/2 Uzavieranie zmlúv8/2.1 Rokovanie a úkony potrebné pred uzavretím zmluvy8/2.2 Uzavretie zmluvy8/2.3 Najčastejšie zmluvné typy využívané pri činnosti s.r.o.8/2.3.1 Kúpna zmluva na nehnuteľnosť8/2.3.2 Zmluva o kúpe prenajatej veci8/2.3.3 Zmluva o tichom spoločenstve8/2.3.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov8/2.3.4.1 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov8/2.3.4.2 Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov8/2.3.4.3 Návrh na vydanie platobného rozkazu v právnej veci zaplatenia dlžného nájomného8/2.3.4.4 Udelenie plnej moci na zastupovanie v právnej veci zaplatenia dlžného nájomného8/2.3.5 Komisionárska zmluva8/2.3.6 Vzor mandátnej zmluvy s fyzickou osobou8/2.3.7 Vzor mandátnej zmluvy s právnickou osobou8/3 Následky porušenia zmluvných povinnosti 8/3.1 Omeškanie dlžníka8/3.1.1 Príklad – omeškanie dlžníka8/3.2 Omeškanie veriteľa8/3.3 Náhrada škody8/3.3.1 Príklad – uplatnenie nároku na náhradu škody 8/3.3.2 Žaloba o náhradu škody8/3.4 Oddlženie fyzickej osoby po konkurze8/4 Zabezpečenie záväzkov8/4.1 Spôsoby zabezpečenia záväzkov8/4.2 Záložné právo8/4.2.1 Vzor zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť8/4.2.2 Návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností8/4.2.3 Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci9/ Vznik, zmena a zánik s.r.o.9/1 Obsah9/2 Vznik s.r.o.9/2.1 Stručná osnova založenia spoločnosti podľa platnej právnej úpravy9/2.2 Založenie spoločnosti – zakladatelia a zakladateľský dokument9/2.2.1 Spoločenská zmluva o založení s.r.o.9/2.2.2 Vzor zakladateľskej listiny s.r.o.9/2.3 Získanie oprávnenia na podnikanie9/2.4 Registrácia spoločnosti v obchodnom registri9/3 Zánik s.r.o.9/3.1 Zrušenie s.r.o. s likvidáciou9/3.1.1 Žiadosť o uverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie9/3.2 Zrušenie s.r.o. súdom9/3.2.1 Návrh na zrušenie spoločnosti súdom9/3.2.2 Návrh na zrušenie spoločnosti súdom podľa § 152 OBZObsah CD-ROMu:2/ Vzory zmlúv a právnych podaní2/1 S.r.o. a konateľ2/1.1 Dohoda o plnomocenstve2/1.2 Plnomocenstvo2/1.3 Udelenie prokúry v prípade, ak je vymenovanie prokuristu v súlade s ust. § 125 ods. 2 OBZ delegované na konateľov2/1.4 Udelenie prokúry rozšírenej o oprávnenie prokuristu scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti2/1.5 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia s.r.o., ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľa2/1.6 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré prijalo uznesenie o vymenovaní nového konateľa2/1.7 Podpisový vzor konateľa2/1.8 Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia spoločníkom2/1.9 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o odvolaní konateľa2/1.10 Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie konateľa2/1.11 Odovzdávací protokol funkcie konateľa2/1.12 Zmluva o výkone funkcie konateľa2/1.13 Zmluva o výkone funkcie konateľa, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom2/1.14 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa2/1.15 Zmluva o vedení účtovnej evidencie2/1.16 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré rozhoduje o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku2/1.17 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku2/1.18 Predloženie účtovnej závierky na uloženie do zbierky listín2/1.19 Výzva na vydanie prospechu z konkurenčného obchodu2/1.20 Žaloba o vydanie prospechu z konkurenčného obchodu2/1.21 Zmluva o postúpení pohľadávky2/1.22 Vzor vyhlásenia konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov2/1.23 Vzor vyhlásenia konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania společnosti2/1.24 Vzor návrhu na začatie konania vo veciach obchodného registra v zmysle ust. § 200a ods. 1 OSP (tzv. zhodové konanie)2/2 S.r.o. a spoločník2/2.1 Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový peňažný vklad2/2.2 Zmluva o prevode obchodného podielu2/2.3 Súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu2/2.4 Výzva na splnenie povinnosti spoločníka splatiť nepeňažný vklad v peniazoch2/2.5 Výzva na splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad podľa § 113 ods. 3 OBZ2/2.6 Návrh na zrušenie účasti spoločníka súdom2/2.7 Výzva podľa § 149 OBZ2/2.8 Žaloba na vydanie majetkového prospechu v zmysle ust. § 65 ods.2 OBZ2/2.9 Zmluva o pôžičke medzi spoločníkom ako veriteľom a spoločnosti ako dlžníkom2/2.10 Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo rozdelenie obchodných podielov a ich prevod na ostatných spoločníkov2/2.11 Zmluva o prevode časti obchodného podielu2/2.12 Návrh na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti podľa § 1492-2.13 Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia2-2.14 Výzva na splnenie príplatkovej povinnosti2-2.15 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo o vylúčení spoločníka2-2.16 Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia, ktoré schválilo prevod obchodného podielu2-2.17 Vyhlásenie zakladateľa2-2.18 Rozhodnutie jediného spoločníka2-2.19 Zmluva o tichom spoločenstve2/2.20 Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodnúť o rozdelení zisku2/2.21 Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku2/2.22 Zmluva o dielo so spoločníkom2/2.23 Vzor návrhu na zrušenie účasti v spoločnosti podľa § 148 Obchodného zákonníka2/2.24 Vzor návrhu na zrušenie účasti v spoločnosti podľa § 116 ods.2 Obchodného zákonníka2/3 S.r.o. a orgány2/3.1 Všeobecná plná moc na zastupovanie na valnom zhromaždení2/3.2 Konkrétna plná moc na zastupovanie na valnom zhromaždení2/3.3 Pozvánka na valné zhromaždenie2/3.4 Pozvánka s potvrdením doručenia pozvánky2/3.5 Schválenie úkonov vykonaných pred vznikom spoločnosti v jej mene2/3.6 Určovacia žaloba2/3.7 Zmluva o výkone funkcie2/3.8 Návrh na začatie konania o výmaz2/3.9 Vzor predloženia návrhu uznesenia2/3.10 Vyjadrenie k návrhu uznesenia2/3.11 Oznámenie o výsledku hlasovania per rollam2/3.12 Vzor štatútu dozornej rady s.r.o.2/4 S.r.o. a zamestnanci2/4.1 Poverenie zamestnanca na konanie v mene zamestnávateľa2/4.2 Dohoda o plnej moci zamestnávateľa2/4.3 Dohoda o zrážkach zo mzdy2/4.4 Vyhlásenie o ručení2/4.5 Dohoda o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti2/4.6 Pracovná zmluva na dobu neurčitú2/4.7 Pracovná zmluva na dobu určitú2/4.8 Dohoda o predĺžení pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú2/4.9 Dohoda o vykonaní práce2/4.10 Dohoda o brigádnickej práci študentov2/4.11 Dohoda o zmene pracovných podmienok2/4.12 Dohoda o skončení pracovného pomeru2/4.13 Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny2/4.14 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou2/4.15 Okamžité skončenie pracovného pomeru2/4.16 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe2/4.17 Pracovný poriadok2/4.18 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca2/5 Vznik, zmena a zánik s.r.o.2/5.1 Žiadosť o uverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie2/5.2 Návrh na zrušenie spoločnosti súdom2/5.3 Návrh na zrušenie spoločnosti súdom podľa § 152 OBZ2/5.4 Spoločenská zmluva o založení s.r.o.2/5.5 Vzor zakladateľskej listiny s.r.o.2/6 Riadenie s.r.o., obchodná činnosť2/6.1 Žaloba o náhradu škody2/6.2 Kúpna zmluva2/6.3 Zmluva o kúpe prenajatej veci2/6.4 Dohoda o nájme nebytových priestorov2/6.5 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov2/6.6 Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov2/6.7 Návrh na vydanie platobného rozkazu v právnej veci zaplatenia dlžného nájomného2/6.8 Udelenie plnej moci na zastupovanie v právnej veci zaplatenia dlžného nájomného2/6.9 Vzor zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť2/6.10 Návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností2/7 Majetok a imanie s.r.o.2/7.1 Pozvánka na zasadanie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o zvýšení základného imania novými peňažnými vkladmi2/7.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o zvýšení základného imania novými vkladmi2/7.3. Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad2/7.4 Pozvánka na zasadanie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkov2/7.5 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o znížení základného imania spôsobom zníženia nominálnej hodnoty vkladov spoločníkov2/7.6 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje oznížení základného imania o vklad vylúčeného spoločníka2/7.7 Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom vestníku3/ Aktuálne úplné znenia zákonov3/1 Obchodný zákonník3/2 Občiansky zákonník3/3 Občiansky súdny poriadok3/4 Zákon o advokácii3/5 Notársky poriadok3/6 Zákon o správnom konaní3/7 Zákon o mediácii3/8 Zákon o rozhodcovskom konaní3/90 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom3/10 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže3/11 Exekučný poriadok3/12 Zákon o konkurze a reštrukturalizácií3/13 Zákon o verejnom obstarávaní3/14 Katastrálny zákon3/15 Živnostenský zákon3/16 Zákonník práce3/17 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní3/18 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci3/19 Zákon o ochrane osobných údajov3/20 Zákon o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov3/21 Zákon o Európskej spoločnosti3/22 Zákon o obchodnom registri3/23 Vyhláška, ktorá ustanovuje vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra3/24 Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra4/ Sadzobníky poplatkov4/1 Sadzobník súdnych poplatkov4/2 Sadzobník správnych poplatkov4/3 Sadzobník poplatkov u notára5/ Adresáre5/1 Súdy5/2 Notári5/3 Exekútori5/4 Živnostenské úrady
STÁHNOUT ČÍST
Špecifiká orgánov jednoosobovej s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným (skratka s. r. o. alebo spol. s r. o.) je právna forma obchodnej spoločnosti na Slovensku, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Právnu úpravu spoločnosti s ručením obmedzeným obsahujú §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.V ostatných štátoch existujú podobné právne formy (pozri Podobné právne formy v ...
[2020] Dôsledky úmrtia konateľa spoločnosti | Právna Poradňa
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko) Hlavné obory činnosti: ... až po jej zakúpení. ... Konateľ . Detaily o vlastníctve . Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení. 16,7%. Túto správu môžete prečítať, až po jej zakúpení. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY