Dane – práva a povinnosti (časopis) eBook

Fatimma.cz Dane – práva a povinnosti (časopis) Image

INFORMACE

Dane – práva a povinnosti (časopis) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane – práva a povinnosti (časopis) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Dane – práva a povinnosti (časopis).pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,90 MB

ISBN: 0

POPIS
Časopis je určený každému, kto si chce nielen riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti a optimalizovať ich, ale chce si aj plne a včas uplatňovať svoje práva; každému, kto chce byť dobrým a rovnocenným partnerom svojho správcu dane.Odborný časopis vychádza 1x mesačne a obsahuje:•témy na aktuálne problémy z oblasti daňového práva, •informácie o pripravovaných i uzákonených legislatívnych zmenách, a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, •praktické rady, odporúčania a tipy odborníkov,•2x ročne monotematickú prílohu Dane – práva a povinnosti Špeciál, ktorá podrobne rozoberá konkrétnu tému, •niekoľkokrát ročne monotematickú e-brožúru (pdf na stiahnutie), ktorá podrobne rozoberá konkrétnu tému, •množstvo ďalších užitočných informácií. Spolu s časopisom bezplatne získate: •poradenský servis – stačí ak nám pošlete svoju otázku a my Vám najneskôr do 3 týždňov sprostredkujeme odpoveď renomovaného odborníka, •prístup na zákaznícky portál Produkt asistent, kde na jednom mieste nájdete vždy aktuálne a úplné znenia právnych predpisov, oznámenia, opatrenia, zoznamy a adresáre, prehľad daňových a odvodových povinností, najčerstvejšie aktuality o dianí v oblasti daní a účtovníctva, •praktické pomôcky, prostredníctvom ktorých Vás jednoducho a bez problémov prevedieme legislatívnymi zmenami, ktoré nás čakajú na prelome rokov. Dane – práva a povinnostiObsahZ obsahu vyberáme:PDF dokumenty (na stiahnutie):1.Úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci – zmeny od 1.5.20132.Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb3.Zákon o dani z príjmov – zmeny a doplnky účinné od 1.1.2013 a od 1.5.20134.Elektronický podpis v roku 20135.Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť6.Účtovná závierka za rok 20127.Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 20128.Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2012Podal na vás niekto sťažnosť správcovi dane, alebo naopak - vy zvažujete, že využijete toto svoje právo? Daňovník, ktorému ste ako platiteľ dane zrazili daň alebo preddavok na daň vás požiadal o vysvetlenie? Nezaujmite pozíciu „mŕtveho chrobáka“! Konajte! Inak vás čakajú sankcie. A vedzte, že ak sa vy ocitnete v pozícii daňovníka, ktorý bude mať pochybnosti o tom, či mu iná fyzická alebo právnická osoba správne zrazila daň alebo preddavok na daň, nemusíte len útrpne túto situáciu znášať. Domáhajte sa vysvetlenia a ak s ním nebudete súhlasiť, podajte sťažnosť správcovi dane. Je to vaše právo! Podnikanie v zahraničí - stála prevádzkareňZvažujete, že svoje podnikateľské aktivity rozšírite aj na zahraničie? Nezabudnite na to, že v určitých situáciách vám na území iného štátu môže vzniknúť stála prevádzkareň a s tým sú spojené aj určité daňové povinnosti. Správca dane vám môže uložiť záznamovú povinnosťDaňový poriadok oprávňuje správcu dane uložiť daňovému subjektu povinnosť viesť osobitné záznamy, ktoré sú potrebné pre správne určenie dane – ide o záznamy presahujúce rámec evidencií, ktoré je daňový subjekt povinný viesť podľa daňového poriadku, hmotnoprávnych daňových zákonov, zákona o účtovníctve a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Máte právo nazrieť do daňového spisuV procese správy daní má daňový subjekt nielen povinnosti, ale má aj práva. Jedným z týchto práv je právo nazrieť (nazerať) do svojho daňového spisu. Pri splnení zákonných podmienok je správca dane povinný umožniť daňovému subjektu výkon tohto jeho práva. Teda nebojte sa! Využite bonus, ktorý vám ponúka daňový poriadok a napr. pri prerokovávaní výsledkov daňovej kontroly nahliadnite do svojho daňového spisu. Zábezpeka na daň v praxi Povinnosť zložiť zábezpeku na daň predstavuje povinnosť zložiť peňažné prostriedky na účet daňového úradu alebo predložiť bankovú záruku poskytnutú bankou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky a v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Viete aké sú následky nezloženia zábezpeky na daň? Ak žiadateľ, ktorý podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň, nezloží zábezpeku na daň v zákonom stanovenej lehote správca dane žiadosť o registráciu pre daň zamietne! Ak zábezpeku nezloží osoba, ktorá je povinná podať žiadosť o registráciu, môže sa suma nezloženej zábezpeky stať predmetom daňového exekučného konania! Poznáte zásady správy daní? Nemajú len deklaratórny charakter - sú záväzné! Oboznámte sa so zásadami správy daní, pretože aj od nich sa odvíjajú vaše práva a povinnosti pri správe vašich daní. Vedzte, že ak správca dane poruší niektorú z týchto zásad a jej porušenie má pre vás nepriaznivé dôsledky, môžete sa domáhať nápravy – ba dokonca v niektorých prípadoch až zmeny, či zrušenia rozhodnutia, ktoré správca dane vydal. Ale nezabúdajte na to, že aj daňové subjekty sú povinné tieto zásady dodržiavať! Vyrubovacie konanie pri správe daní Vyrubovacie konanie je snáď najdôležitejším úsekom daňového konania, pretože jeho výsledkom je určenie výšky daňovej povinnosti; v priebehu tohto konania sa zisťuje, či skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska riadneho určenia daňovej povinnosti daňového subjektu, sú úplné a jednoznačné. A aj v rámci tohto konania daňový subjekt má určité povinnosti a aj určité práva... Uplatňovanie zvýšenej sadzby dane z príjmov právnických osôb Sadzba dane z príjmov právnických osôb bola od 1.1.2013 zvýšená. Akú sadzbu dane uplatnia daňovníci pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie r. 2012 a ako sa s ňou vysporiadajú daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok začínajúci v kalendárnom roku 2012 a končiaci v roku 2013? Určenie dane podľa pomôcok v roku Viete čo všetko môže slúžiť správcovi dane ako pomôcka pri určovaní dane? Môžete sa aktívne zúčastňovať na procese určovania dane podľa pomôcok napríklad navrhovaním a predkladaním dôkazov podobne ako je tomu v daňovej kontrole? Ktorý inštitút nasleduje po ukončení procesu určovania dane podľa pomôcok? Odpovede na tieto otázky by mali zaujímať každý daňový subjekt, aby vedel, čo môže od procesu určovania dane očakávať a na čo sa má pripraviť. Od 1.10.2012 k zápisu do obchodného registra je potrebný aj súhlas správcu dane Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok – preto spolu so žiadosťou o zápis do obchodného registra musí táto osoba predložiť aj písomný súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Písomný súhlas správcu dane sa vyžaduje aj pri zápise zmien v obchodnom registri a pri podávaní návrhu na výmaz z obchodného registra. Viete aké máte od roku 2012 práva a povinnosti pri daňovej kontrole? Práva, či už v daňovej kontrole alebo v inej oblasti nášho právneho systému sú pre všetkých ľudí dôležité. Prostredníctvom práv si ochraňujú svoje nároky a uplatňujú svoje požiadavky. Pre zachovanie určitej rovnováhy, najmä aby nedochádzalo k nekritickému uplatňovaniu si svojich práv na úkor iných, sú platnými právnymi predpismi zavedené aj určité povinnosti. Rovnako je tomu aj pri daňovej kontrole. Určením práv a naproti nim povinností, sa zachováva potrebná rovnováha v celom procese. Ukončenie daňovej kontroly a vyrubovacie konanie Vykonáva u vás správca dane daňovú kontrolu? Viete čo vás čaká pri jej ukončení? Viete aké konanie nasleduje po skončení daňovej kontroly?Daňová kontrola – kedy a ako začína, ako prebieha a kto ju vykonáva Z pohľadu správy daní patrí daňová kontrola medzi najdôležitejšie inštitúty, ktorými správca dane môže správne určiť daňovú povinnosť daňového subjektu, ale z pohľadu daňového subjektu patrí tento inštitút k najmenej obľúbeným. Čo to však daňová kontrola vlastne je?Stála prevádzkareň v zmluvách o zamedzení dvojitého zdaneniaStála prevádzkareň je definovaná ako pevné miesto podnikania, cez ktoré je podnikanie podniku úplne alebo čiastočne vykonávané; aby však stála prevádzkareň vznikla, musia byť splnené určité podmienky.Aj novela zákona o DPH má napomôcť účinnejšiemu boju proti daňovým podvodom Nerobme si žiadne ilúzie - daňoví podvodníci kradnú z vreciek obyčajných občanov a oberajú členské štáty EÚ o veľmi potrebné príjmy. Ak chceme mať spravodlivé a efektívne daňové systémy, musíme s týmito podvodmi skoncovať. Daňové trestné činy Riadne a včasné zaplatenie dane je jednou zo základných povinností daňového subjektu. Ten, kto daň skráti, nedovedie alebo nezaplatí, sa môže dopustiť trestného činu a potrestať odňatím slobody. Niektoré daňové subjekty si plne neuvedomujú, že svojim konaním môžu porušovať nielen platné daňové predpisy, ale môžu naplniť aj niektorú zo skutkových podstát trestného činu upravenú v Trestnom zákone. A trest za spáchanie daňového trestného činu môže byť až dvanásť rokov odňatia slobody! Viete kedy máte právo požiadať správcu dane o odpustenie sankcie alebo o úľavu z nej? Za spáchanie správneho deliktu vám správca dane uloží pokutu alebo vyrubí úrok z omeškania. V určitých zákonom stanovených prípadoch môžete požiadať o odpustenie tejto sankcie alebo o úľavu z nej. Úrok z omeškania Nezaplatili ste daň riadne a včas? Čakajte, že správca dane vám vyrubí úrok z omeškania! Jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje výšku tohto úroku, je doba omeškania – teda doba, počas ktorej ste správcovi dane dlžný sumu predmetnej dane. Preto odporúčame vyrovnať túto podlžnosť v čo najkratšom termíne. Viete kedy sa môžete dopustiť správneho deliktu? Konáte protiprávne, ak nesplníte niektorú z povinností peňažnej alebo nepeňažnej povahy, ktorá vám vyplýva z daňového poriadku alebo z hmotnoprávnych daňových predpisov (napr. zo zákona o dani z príjmov, zo zákona o DPH), alebo ktorú vám svojim rozhodnutím uložil správca dane - a tým sa môžete dopustiť správneho deliktu. A za takýto delikt vám hrozia sankcie! Pokuty podľa daňového poriadkuZ daňového poriadku a z jednotlivých hmotnoprávnych daňových predpisov vám vyplývajú určité povinnosti. V prípade, že niektorú z nich nesplníte, alebo ju splníte až po lehote ustanovenej zákonom alebo po lehote, ktorú vám určil správca dane, hrozia vám pokuty! Ak sa im chcete vyhnúť, je potrebné predovšetkým riadne a včas si splniť každú povinnosť, ale zároveň je dôležité poznať aj systém týchto pokút. Viete proti čomu sa môžete odvolať? Ste účastníkom daňového konania a nie ste spokojný s rozhodnutím správcu dane? Napadnite ho odvolaním! Je to vaše právo. Ale pozor! Nie proti každému rozhodnutiu správcu dane sa možno odvolať - sú i také rozhodnutia, proti ktorým je odvolanie neprípustné. Daňové priznanie Kto je povinný podať daňové priznanie? Každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ten, koho na podanie daňového priznania vyzve správca dane.Opravné a dodatočné daňové priznaniePo podaní riadneho daňového priznania ste zistili, že toto priznanie nie je správne? Ak ešte neuplynula lehota na podanie riadneho daňového priznania, môžete podať opravné daňové priznanie. Ak lehota už uplynula, podajte dodatočné daňové priznanie. Podania daňového subjektu Platitelia DPH zbystrite svoju pozornosť! Vaša povinnosť predkladať podania správcovi dane výlučne elektronickou formou sa odkladá! Nie od 1.1.2012 ale až od 1.4.2012 budete povinní doručovať vaše podania správcovi dane výhradne elektronicky. Lehoty v správe daní Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Toto však platí len pre daňové subjekty, nie pre správcu dane. Napríklad ak vám má správca dane vrátiť nadmerný odpočet a koniec lehoty, v ktorej má tak učiniť pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší predchádzajúci pracovný deň. Inštitút svedeckej výpovede pri správe daní Aj vy môžete byť svedkom pri správe daní. Ak vás správca dane predvolá na vypočutie, ste povinní sa dostaviť – inak vás môže nechať predviesť. Ako svedkovia však máte nielen povinnosti, ale aj práva. Úmrtie daňového subjektu a jeho právne následky pri správe daní Nie je výnimočným javom, že v čase úmrtia daňového subjektu (poručiteľa) mal tento daňovú pohľadávku alebo daňový nedoplatok, ktoré mohli vzniknúť napr. podaním daňového priznania alebo aj po ukončení daňovej kontroly. Daňová pohľadávka alebo daňový nedoplatok môže vzniknúť fyzickej osobe aj po jej smrti. Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Daňová povinnosť, ktorá vznikla daňovému subjektu (fyzickej osobe) pred jeho smrťou, prechádza na jeho dediča, ktorý do výšky ceny nadobudnutého dedičstva zodpovedá nielen za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ale aj za poručiteľove dlhy. VýhodyK časopisuB E Z P L A T N Eposkytujeme:poradenský servis– napíšte nám Vašu otázku a my Vám sprostredkujeme odpoveď odborníkaprístup na internetový Portál Dane – práva a povinnosti.VÝHODY PORTÁLU:1. nepretržitýB E Z P L A T N Ýprístuppočas celej doby, na ktorú si predplatíte odoberanie tlačenej verzie časopisu, 2. na portáli nájdete:množstvo informácií - okrem informácií obsiahnutých v tlačenej verzii časopisu, nájdete tu množstvo ďalších potrebných a užitočných informácií (napr. daňové zákony v aktuálnom znení a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, aktuality a zaujímavosti, príklady, cestovné náhrady, adresáre, kurzy mien, daňový kalendár a iné),dvakrát ročne videoseminár, v rámci ktorého vám skúsení odborníci z oblasti daní podrobne vysvetlia danú problematiku a poradia vám ako sa vyhnúť prípadným chybám a omylom. Tieto videosemináre môžete sledovať z pohodlia vášho domova alebo pracoviska – a to nielen jeden, ale aj viac krát a dostanete ich od nás tiežZADARMO, niekoľkokrát ročne zaujímavé testy a súťaže o hodnotné ceny,3. portál Vám umožní:vyhľadávaniepodľa kľúčového slova (rovnako ako vyhľadávate na najpoužívanejšom internetovom vyhľadávači) a môžete zadať viacero kritérií vyhľadávania, čo Vám ušetrí Váš čas,robiť si poznámkyk vybranej informácii, či dokumentu priamo v on-line verzii, vytlačiť si vybranú informáciu, či dokument – radšej pracujete s textami v „papierovej“ podobe? – portál Vám to umožní, stačí si informáciu alebo dokument vytlačiť,poslať text alebo dokument e-mailom– myslíte, že niektorá informácia alebo dokument by bola užitočná a podnetná aj pre Vašich kolegov, priateľov, či známych? – pošlite im ju e-mailom,meniť veľkosť písma– nevyhovuje Vám veľkosť písma, zmeníte si ho podľa svojich potrieb,generovať odkazvyužívať obľúbené položky– chcete mať niektorú informáciu, či dokument stále „po ruke“? – uložíte si ho do obľúbených položiek,prečítať si príslušné ustanovenie zákona– ak je v článku „odvolávka“ na niektorý zákon, jednoduchým „prekliknutím“ si otvoríte „okno“ a v ňom nájdete text príslušného paragrafu,prístup do archívu článkov všetkých čísel od roku 2012.Zoznam autorov:Autorský kolektív je zložený z daňových poradcov, audítorov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Daňového riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Do časopisu svojimi článkami a odpoveďami na otázky čitateľov prispieva napríklad: •JUDr. Alena Zuziková •Ing. Eva Ivaničová •Ing. Marta Mrvová •Ing. Božena Jurčíková •Ing. Peter Horniaček •Ing. Dana Slivková•Ing. Petronela Mastihubová•Ing. Zdenka Kováčová•Ing. Viera Meziová•Doc. Ing.Miroslav Mečár, CSc.•Mgr. Dana Hrušková
STÁHNOUT ČÍST
Novinky 2019 | Daně | Finanční správa
Časopis Daně a finance vychází již od roku 1992 (původně jako měsíčník Daně - odborný časopis pro daňové právo a praxi). Jako tradiční a dlouhodobě etablované periodikum rozebírá klíčové otázky finančněprávní legislativy. S ohledem na zásadní vliv práva Evropské unie na právní předpisy finančního práva se tento časopis nezaměřuje pouze na ...
Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP) - Zakon.sk ...
Vykonávat v dnešní době práci soudního exekutora není pro mnohé povolání, kterým by se zrovna někdo chlubil. Většina lidí je odsuzuje za jejich bezcitné jednání. Na co mají exekutři právo a co by naopak dělat neměli, nám ujasnil advokát zabývající se problematikou procesního práva Pavel Kolesár.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY