Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore eBook

Fatimma.cz Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,67 MB

ISBN: 9788097023409

POPIS
Publikácia ponúka interdisciplinárny prístup k analýze problematiky slovenskej národnej identity v spoločenskom, politickom a ideologickom kontexte, teda v priestore, kde sa identita konštituuje, transformuje a strategicky používa. Analýza sa zameriava na jazykové prostriedky, ktoré sa pri tom využívajú v rozhovoroch a v dennej tlači. Tieto otázky autorky sledujú v kontexte dvoch výrazných spoločenských a politických zmien: vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore ...
Je spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008), spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009) a autorkou alebo spoluautorkou viac než 100 vedeckých a odborných textov. RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
DOCX kesselova.unipo.sk
vo verejnom priestore (Predhovor) V januári 2002 dorazili dvaja z nás troch do Brna na prv˘ roãník konferencie „Kvalitatívny v˘-skum vo vedách o ãloveku". Neskôr sa zaãal oznaãovaÈ ako druh˘, keìÏe úlohu jednot-ky prevzal nult˘ roãník (Brno 2000). V kaÏdom prípade - konferencii, kde hneì prv˘ prí-
SOUVISEJÍCÍ KNIHY