Matematika 7 eBook

Fatimma.cz Matematika 7 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Matematika 7! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Matematika 7 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Matematika 7.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,61 MB

ISBN: 9788089792092

POPIS
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave.Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy.Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.
STÁHNOUT ČÍST
Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách
Samostudium Matematika 7.A, 14. 4. - 17. 4. 2020 1 Žáci, i v tomto týdnu se budeme věnovat učivu přímé a nepřímé úměrnosti a procent.Přece jen se s nimi budete setkávat dost často.
Matematika v 7 r.
Teorie v PDF k vytištění zde Příklady zde Postupným poměrem porovnáváme 3 a více údajů (výhry, hmotnosti, délky, objemy) postupný poměr = a : b : c a,b,c jsou kladná čísla př. 8 : 5 : 7 ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ POSTUPNÉHO POMĚRU - postupný poměr rozšíříme,k dyž každý jeho člen...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY