Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny eBook

Fatimma.cz Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

ISBN: 9788074005183

POPIS
Na českém trhu doposud chyběla publikace, která by se problematice veřejného zadávání věnovala z pohledu smluvního, tedy z hlediska průniku práva závazkového a práva veřejných zakázek. Bezprostředním cílem zadávacího řízení je přitom uzavření kvalitního a vyváženého smluvního vztahu, na jehož základě dojde k naplňování veřejných potřeb, a to při dodržení pravidla 3E, tedy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků. Stěžejním tématem předkládané publikace je problematika změn uzavřených smluv ve veřejných zakázkách, a to jak ve vztahu k předmětu a obsahu smluv, tak osobě dodavatele a zadavatele. Rozebrána je velmi podrobně z hlediska práva EU i České republiky, přičemž velká pozornost je věnována relevantní judikatuře Soudního dvora EU i rozhodovací praxi národní. Není opominuta ani otázka občanskoprávních aspektů provádění těchto změn. Na tomto základě publikace definuje pravidla a kritéria, kterými se posuzování přípustnosti změn smluv na plnění veřejných zakázek řídí, a v návaznosti na to je rozebírá na modelových situacích, k nimž v praxi nejčastěji dochází. Výklad vychází rovněž z nových pravidel zakotvených v nových zadávacích směrnicích EU z roku 2014 a bude tudíž plně využitelný i po jejich národní transpozici do nového zákona o veřejných zakázkách. Další kapitoly se věnují jednak otázce soukromoprávního či veřejnoprávního charakteru zadávacího řízení, která je velmi důležitá pro správnou interpretaci i aplikaci práva veřejných zakázek, a dále vybraným smluvním aspektům zadávacího řízení, které nejsou zákonem o veřejných zakázkách výslovně řešeny, ale mají značné praktické dopady. Rozebírán je tak např. vztah nabídky a uzavřené smlouvy, možnost zpětvzetí nabídky, prodloužení uplynulé zadávací lhůty a rovněž vlastní proces uzavírání smlouvy a z něho vyplývající otázky. Publikace vychází jak z nového občanského zákoníku, tak z právní úpravy předchozí. V neposlední řadě přináší mnoho návrhů de lege ferenda.
STÁHNOUT ČÍST
Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny ...
Dvořák, D.: Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. publikováno: 08.09.2014 1. vydání, C. H ...
Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2017; Kašpárek v rohlíku 2013; Veřejné zakázky ve stavebnictví 2011; Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny 2014; Kniha Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny je v
SOUVISEJÍCÍ KNIHY