Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte eBook

Fatimma.cz Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte Image

INFORMACE

Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lucia Dimunová. Přečtěte si s námi knihu Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,86 MB

ISBN: 9788081431555

POPIS
Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov bezpečnosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Medzinárodná organizácia práce (2012) odhaduje, že každý rok zomrie na následky chorôb z povolania 159 000 ľudí. Pracovné úrazy a poškodenia zdravia ekonomiku Európskej únie stoja každoročne minimálne 490 miliárd eur. Prevencia sa stáva základom európskeho prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Manažment rizík predstavuje prevenciu bezpečnosti pacientov a zdravotníckych pracovníkov.Operačný trakt je špecifickým prostredím, ktoré zahŕňa všetky prvky pracovného procesu, ako sú: pracovné podmienky, pracovné postupy, organizácia práce, spôsob odmeňovania,vzájomné vzťahy medzi personálom pracujúcim v operačnom trakte, technické zariadenia,a pod. Nedodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v operačných sálach môže mať vážne dôsledky v podobe pracovných úrazov, chorôb z povolania a ohrozenia zdravia pacienta. Preto sa starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v operačnom trakte stáva neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia. Dôležitá je aj aktívna účasť personálu pracujúceho v operačných sálach. Príprava dobrej prevencie si vyžaduje dlhodobé úsilie. Vypracovanie kvalitného hodnotenia rizík, vrátane dokumentácie,kontroly, plánu postupu, zostáva naďalej dôležitou výzvou.Cieľom predloženej monografie je priblížiť podrobný manažment rizík a bezpečnosti v operačných sálach z pohľadu pacienta aj zdravotníckeho personálu. Na základe osobných skúseností a poznatkov ponúkame vypracovaný návrh protokolu o vyhľadávaní a vyhodnocovaní rizík pri práci v operačných sálach.Obsah:1. Obsah2. Predhovor3. Zoznam skratiek4. Bezpečnosť pacienta5. Pracovné prostredie v operačnom trakte6. Manažment rizík v operačnom trakte7. Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci8. Návrh protokolu na identifikáciu rizikových faktorov v operačnom trakte9. Zoznam použitej literatúry
STÁHNOUT ČÍST
PDF na UPJŠ v Košiciach
Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte Jana Szekelyová, Lucia Dimunová 6.90 € Chronická myelocytová leukémia Elena Tóthová, Adriana Kafková
PDF Bezpečnosť a kultúra bezpečnosti v anestéziológii
Ako správca zdrojov alokovaných na manažment rizík v operačnom programe Kvalita životného prostredia sme pripravili s podporou EÚ na realizáciu týchto programov a projektov takmer 260 miliónov eur," povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov rezortu vnútra.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY