Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy eBook

Fatimma.cz Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy Image

INFORMACE

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Stanislavová. Přečtěte si s námi knihu Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,60 MB

ISBN: 9788081680281

POPIS
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola rada školy alebo rada školského zariadenia definovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy, školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Rady školy majú plniť funkciu verejnej kontroly, vyjadrovať sa k činnosti škôl a školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Aby svoje kompetencie mohli uplatňovať, mali by ich dobre poznať a predovšetkým musia byť ustanovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri tejto činnosti im môže výrazne pomôcť táto publikácia, ktorá vyčerpávajúco prezentuje legislatívne zázemie ako aj praktické skúsenosti v predmetnej oblasti.Významnou kompetenciou rady školy je práve uskutočnenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, preto je v publikácii venovaný osobitný priestor práve tomuto konkrétnemu rozhodovaciemu konaniu. Textovú prezentáciu podporila autorka vzormi odporúčaných formálnych podaní na účelné zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl.Prezentovaná publikácia je vhodnou metodickou pomôckou pre všetkých zriaďovateľov ako aj členov rád škôl pre zabezpečenie hladkého priebehu činností pri zriaďovaní rady školy alebo jej činnosti. Podnetmi na jej napísanie boli mnohé dopyty zriaďovateľov, zamestnancov či rodičov. Uplatnenie poznania z tejto publikácie sa odporúča pri súčasnou zohľadnení príslušných v knihe uvedených aktuálnych právnych predpisov.Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení a pre samotné rady škôl na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
STÁHNOUT ČÍST
Rada školy - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a ...
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v škole.
Voľba RIADITEĽA ZŠ | Školský portál
Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy /Z 596/2003 § 24 ods.5 pís.a/ Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním. Rada školy odovzdá výsledky výberového konania ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY