Potravinový kódex I., II. a III. eBook

Fatimma.cz Potravinový kódex I., II. a III. Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Potravinový kódex I., II. a III.! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Potravinový kódex I., II. a III. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Potravinový kódex I., II. a III..pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,79 MB

ISBN: 8080576769

POPIS
Všeobecne záväzný charakter Potravinového kódexu vyplýva zo skutočnosti, že kódex, ako aj jeho zmeny a doplnky sú oznamované v Zbierke zákonov. Aj po vstupe Slovenskej republiky do EÚ pokračoval aproximačný proces v oblasti potravinárskej regulácie, takže od 1. mája 2004 (od vstupu do EÚ) do konca roka 2005 bolo v Zbierke zákonov oznámené prijatie 24 výnosov, ktoré zmenili a doplnili kódex, čím sa táto právna úprava stala veľmi neprehľadnou. V súčasnom období sa proces postupného prispôsobovania obsahu Potravinového kódexu právu Európskej únie končí, preto pripravujeme (ako jediné vydavateľstvo na Slovensku) úplné znenie Potravinového kódexu, ktorého rozsah prekročí 1 000 strán veľkého formátu (A4), preto ho vydáme v dvoch dieloch.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Potravinový kódex I., II. a III. (Epos) | Martinus
Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil viodeotutorial pro příjemce a žadatele. Ve zveřejněném videotutorialu k výzvě Šablony II se můžete zaposlouchat do obsahového shrnutí vyhlášených aktivit, nastavení indikátorů, informací k výzvě, hodnoticímu procesu a systému IS KP 14+.
Dielo - Potravinový kódex. III. časť - aktualizované ...
I. II. III. starostlivos ť - v teórii a praxi. 12. týžde ň: Prednáška: Životný štýl v sú časnosti z poh ľadu etiky. Faj čenie a alkoholizmus - dopad na organizmus a spolo čnos ť. Sociálne odkázané spolo čenstvá (SOS). Špecifiká životného štýlu vybraných populácií.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY