Finanční analýza eBook

Fatimma.cz Finanční analýza Image

INFORMACE

Hledáte knihu Finanční analýza? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Petra Růčková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,80 MB

ISBN: 9788024755342

POPIS
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí této publikace praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikaci je možné použít jako základní studijní literaturu na středních a vysokých školách, ale je určena také pro širokou podnikatelskou veřejnost. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci.
STÁHNOUT ČÍST
Horizontální a vertikální analýza výkazů
Finanční analýza (ve starší literatuře a nyní výjimečně též bilanční analýza) je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z ...
Finanční analýza - Wikipedie
Finanční analýza vybraného podniku Financial analysis of a chosen company. Anotace: Předmětem této bakalářské práce je zvolení vhodných metod finanční analýzy, aplikace těchto metod na vybraný podnik a zhodnocení finančního zdraví společnosti. V práci jsou nejdříve nadefinovány pojmy finanční analýza a finanční ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY