Management jakosti eBook

Fatimma.cz Management jakosti Image

INFORMACE

Management jakosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Management jakosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Management jakosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,78 MB

ISBN: 0

POPIS
Táto príručka je v českom jazyku!Príručka Vám prinesie odpovede na nasledujúce otázky:•Ako dosiahnuť maximálnu efektivitu podniku a zisku? •Ako používať optimalizačné metódy riadenia podniku? •Ako nakladať s jednoduchými metódami a zásadami riadenia? •Ako použiť náročnejšie optimalizačné metódy pre riešenia rozsiahlych projektov? •Ako modelovať organizačné sústavy a procesy?Publikácia je "dobrým spolupracovníkom" nielen pre tých, ktorí v tejto oblasti už pracujú a slúži k rozšíreniu ich obzoru, ale poskytuje dostatok informácií i pre "začiatočníkov".Obsah Aktuálne informácie Manažment procesov•Teórie procesov•Mapovanie a modelovanie procesov•Plánovanie procesov•Analýza rizík•Hodnotenie výkonnosti a zlepšovania procesov•Štandardy systémov manažmentu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP)Rozvoj ľudských zdrojov a manažment znalostí•Personálny marketing•Výber a rozmiestňovanie•Hodnotenie a rozvoj•Manažment informácií•Manažment znalostí•Riadenie informačných a znalostných procesovLogistika•Nakupovanie (výber a hodnotenie dodávateľov, preberanie a vstupná kontrola)•Balenie, skladovanie, expedícia, distribúcia•Zásobovacia logistika•Vnútropodniková logistika•Dodávateľská logistikaPodnikové výrobné plánovanie•Optimálne výrobné a materiálové toky•Pracovné podmienky priaznivé pre ľudí•Priaznivé vyťaženie plôch a priestorov•Flexibilita využitia budov, stavieb, zariadeníPlánovanie a riadenie výroby•Plánovanie výrobného programu (výrobky)•Plánovanie potreby (diely, zostavy, materiály)•Plánovanie termínov a kapacít (zadávanie a odvádzanie)•Pracovné normatívy•Kontrolné technológieManažment systémov meraní•Analýza systémov meraní (MSA)•Metrologická konfirmáciaRiadenie dokumentácie a informačné systémy•Tvorba riadiacej dokumentácie•Riadenie záznamov•Skartačný rád•Navrhovanie IS a ICT•Využitie databázových systémov•Softwarové produkty•Bezpečnosť ISMarketing a obchodné procesy•Štúdie trhu•Výstupy pre tvorbu stratégií•Ponukové riadenieNávrh, vývoj a manažment konfigurácie•Vstupy do procesov návrhu a vývoja•Overovanie návrhu•Validácia návrhu•Identifikácia konfigurácie•Dokumentovanie konfigurácie•Riadenie zmien•Vykazovanie stavu konfigurácie•Previerky konfigurácieProjektové riadenie•Definovanie projektu•Plánovanie projektu•Analýza rizík•Riadenie projektu•Vyhodnotenie projektuManažment procesov v službách•Klasifikácia služieb•Plánovanie procesov služieb•Riadenie procesov služieb•Monitorovanie, analýza a zlepšovanie procesov služiebManažment spoľahlivosti a údržby zariadení•Riadenie infraštruktúry•Systémy údržby•Riadenie údržbyHodnotenie výkonnosti•Hodnotenie výkonnosti podnikov – ekonomické a finančné•Balanced score card•Hodnotenie výkonnosti procesov (analýza indexov spôsobilosti)•Modely excelencie (EFQM, index spokojnosti zákazníkov)Riadenie nezhôd•Operatívne riadenie nezhôd•Opatrenie k náprave•Preventívne opatreniaNástroje zlepšovania procesov•Audity (princípy a zásady, interné audity, zákaznícke audity, audity•procesov, audity výrobkov, audity systémov manažmentu)•FMEA•Štatistické riadenie procesov•DOE•Metódy manažérskeho rozhodovania•Operační analýzaOchrana životného prostredia, BOZP a prevencia priemyselných havárií•Zdroje ohrozovania ŽP v činnosti organizácií•Prevencia•Systém manažmentu s ohľadom na ŽP•Úrazová prevencia (BOZP)•Riziká priemyselných havárií•Analýzy rizík•PrevenciaPosudzovanie zhody•Štandardizačné prostredie•Legislatíva EU•Postupy posudzovania zhodyCertifikácia zhody•Príprava k certifikácií•Certifikácia výrobku•Certifikácia systémov manažmentu•Certifikácia personáluObsah CD-ROMu V príručke je priložený software na CD-ROM, ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie, úpravy a tlač.Obsahuje:•aktuálne informácie z legislatívy, •vzory dôležitých dokumentov, •schémy, •tabuľky, •grafy.Zoznam autorov Vedúci autori:•Doc. Ing. Alois Fiala, CSc. •Ing. Monika Becková a kolektív autoro
STÁHNOUT ČÍST
Kvalita - Wikipedie
Moderní management jakosti (podtitul Principy, postupy, metody), nová publikace Jar. Nenadála a kolektivu jeho spolupracovníků (brož., 380 str., doporučená cena 499 Kč), zkušených autorů, předních domácích odborníků v oboru managementu jakosti a pedagogů z katedry kontroly a řízení jakosti VŠB-TU Ostrava představuje přehled základních principů a koncepcí moderního ...
Management jakosti - cvut.cz
ČSN ISO 10 007:04 - Management jakosti - Směrnice pro management konfigurace; ČSN ISO 10 012:03 - Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřící vybavení; ČSN ISO/TR 10 013:02 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; ČSN ISO 10 015:01 - Management jakosti - Směrnice pro výcvik;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY