Výživné pre vaše dieťa eBook

Fatimma.cz Výživné pre vaše dieťa Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Výživné pre vaše dieťa! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Výživné pre vaše dieťa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Výživné pre vaše dieťa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,63 MB

ISBN: 9788097136802

POPIS
Praktická príručka o právnej úprave výživného a náhradného výživného v Slovenskej republike.Keďže je súdnych konaní na Slovensku vo veciach výživného veľmi veľa, podnietilo to autora pripraviť druhé doplnené vydanie publikácie Výživné pre vaše dieťa (2013). Publikácia je určená rodičovi (plnoletému dieťaťu), ktorý v súdnom konaní uplatňuje nárok dieťaťa na výživné, ale rovnako pomôže aj rodičovi, ktorý je výživné povinný platiť.Na Slovensku určujú súdy výživné pre približne 30 000 detí ročne. Je to obrovský počet detí zodpovedajúci veľkému množstvu súdnych konaní, či už ide o rozvod manželstva, o úpravu práv a povinností k maloletému, o určenie otcovstva a iných konaní, v ktorých súd súčasne rozhoduje aj o výživnom pre dieťa. Súdna ochrana je poskytnutá dieťaťu vo forme rozhodnutia o tom, komu sa maloleté dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, koľko má druhý rodič platiť výživné na dieťa a ako často sa s ním bude stretávať, prípadne kto bude spravovať majetok dieťaťa. Súdy sú pri svojej rozhodovacej činnosti povinné rešpektovať práva dieťaťa vyplývajúce aj z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, napríklad jeho právo, aby rozhodnutie bolo v najlepšom záujme dieťaťa, právo zachovať si vzťah k obom rodičom a aj právo na to, aby na názor dieťaťa bolo primerane prihliadnuté v súdnom konaní.Publikácia informuje o tom, čo môže účastník v konaní o výživnom očakávať, napríklad aj aké otázky dostane pri výsluchu od sudcu. Keďže sa predstavy rodičov o účele výživného rôznia, ambíciou tejto publikácie je vysvetliť, aké výdavky dieťaťa majú byť výživným pokryté. Sú to nielen základné životné potreby (strava, ošatenie, ubytovanie), ale aj výdavky dieťaťa na duševnú činnosť (škola, krúžky, atď.), pričom v modernej dobe možno zahrnúť aj výdavky na rôzne zahraničné jazykové pobyty, ak to možnosti povinného rodiča dovoľujú. Pokiaľ má rodič dostatočné príjmy, súd môže do výživného zahrnúť aj povinnosť prispievať na úspory. Tie môžu slúžiť na rozsiahlejšie výdavky v budúcnosti, napríklad súvisiace s prípravou na budúce povolanie dieťaťa alebo súvisiace bytovou otázkou dieťaťa.Publikácia informuje ďalej aj o tom, ako vymáhať výživné, pričom podanie trestného oznámenia alebo návrh na exekúciu sú relatívne účinnými prostriedkami. Neplatenie výživného je na Slovensku trestným činom. Pokiaľ ale povinný rodič doplatí dlžné výživné, vyhne sa odsúdeniu. Počet 7 529 evidovaných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy predstavuje 13,8 % z celkového počtu páchateľov všetkých trestných činov na Slovensku v roku 2012. Exekúciu na výživné možno od roku 2008 vykonať aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ľahko sa môže stať, že povinný rodič v prípade neplatenia výživného príde o vodičský preukaz a nebude môcť šoférovať, kým dlžné výživné nedoplatí.Ak ani tieto spôsoby vymáhania nebudú účinné, je možné požiadať o náhradné výživné. Náhradné výživné poskytne štát v prípade neplatenia výživného. O tom, že neplatenie výživného je na Slovensku rozsiahly problém, svedčí aj priemerný mesačný počet 13 724 detí, na ktoré bolo poskytnuté náhradné výživné v roku 2012. Publikácia Výživné pre vaše dieťa poskytne čitateľovi základný prehľad o tom, čo ho v konaní o výživnom čaká. Vzory podaní v nej uvedené, pomôžu účastníkovi vypracovať základné návrhy v týchto a v súvisiacich konaniach.
STÁHNOUT ČÍST
Ak má Vaše dieťa tri roky ... - Právne pre rodiča
Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa." Teda v súdnom konaní pokiaľ otec dieťaťa neplní vyživ. povinnosť, dožadovať sa výživného aj spätne.
Výživné pre vaše dieťa (Róbert Madej) > kniha | PreSkoly.sk
Rady a tipy pri určovaní výživného pre dieťa. Na čo sa zamerať, ako určiť výživné a ďalšie.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY