Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe eBook

Fatimma.cz Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,72 MB

ISBN: 0

POPIS
CD ROM je praktickým pomocníkom pre riaditeľov a majiteľov obchodných spoločností, finančných riaditeľov a manažérov, ekonómov ako i hlavných účtovníkov, ktorí výsledky finančnej analýzy považujú za dôležitý nástroj posudzovania efektívnosti a hospodárnosti všetkých aktivít firmy z pohľadu financií.Obsahuje praktické príklady na výpočet finančnej situácie podniku doplnené o teoretické zhodnotenie vyhodnotenej situácie, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi a dosiahnutými výsledkami spoločnosti ako aj tipy, ako si udržať finančné zdravie podniku. VýhodyAktuálny a nadčasový obsah: •bonus v podobe sústavy prepočtových výkazov a tabuliek na výpočet finančných ukazovateľov na zobrazenie finančného vývoja za niekoľko období, •metódy a postupy na prognózovanie finančnej situácie podniku v budúcnosti, •prepočtové účtovné výkazy a tabuľky, •každá lekcia je obohatená o príklady. Rýchla a jednoduchá orientácia •prehľadne usporiadaná štruktúra CD-ROMu umožňuje rýchle vyhľadávanie •najrýchlejší spôsob porovnávania aktuálnych finančných informácii spoločnosti s jej historickými údajmi, ako i porovnávanie firiem navzájom. Komplexné informácie •o reálnom stave Vašej firmy a prognózach jej ďalšieho vývoja, •komplexný nástroj posudzovania efektívnosti a hospodárnosti využívania majetku spoločnosti, ktorý v konečnom dôsledku súhrnne vyjadruje úroveň všetkých aktivít firmy, •simulovanie variantných situácií na konkrétnej spoločnosti, výber metód jej hodnotenia, návrhy a odporúčania pri jej revitalizácii•špecifikácia vplyvov, ktoré krátkodobo alebo dlhodobo zlepšujú, resp. zhoršujú stav spoločnosti.Obsah1. Obsah2. Zoznam autorov3. Návod na prácu s príručkou4. Účtovná závierka ako východisko pre spracovanie finančnej analýzy4.1 Účtovná závierka ako východisko pre spracovanie finančnej analýzy4.2 Príklad č.15. Ukazovatele merania likvidity5.1 Ukazovatele merania likvidity5.2 Otázky5.3 Odpovede na otázky5.4 Úlohy5.5 Príklad č. 25.6 Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadení6. Ukazovatele aktivity (riadenia aktív) 6.1 Ukazovatele aktivity (riadenia aktív)6.2 Otázky6.3 Odpovede na otázky6.4 Úlohy6.5 Príklad č. 36.6 Využitie ukazovateľov aktivity vo finančnom riadení7. Ukazovatele zadlženosti (riadenia dlhu) 7.1 Ukazovatele zadlženosti (riadenia dlhu)7.2 Otázky7.3 Odpovede na otázky7.4 Úlohy7.5 Príklad č. 48. Ukazovatele rentability8.1 Ukazovatele rentability8.2 Otázky8.3 Odpovede na otázky8.4 Úlohy8.5 Príklad č. 59. Ukazovatele produktivity práce9.1 Ukazovatele produktivity práce9.2 Otázky9.3 Odpovede na otázky9.4 Úlohy9.5 Príklad č. 610. Ukazovatele trhovej hodnoty10.1 Ukazovatele trhovej hodnoty10.2 Otázky10.3 Odpovede na otázky10.4 Úlohy10.5 Príklad č. 711. Porovnanie vypočítaných ukazovateľov s priemernými ukazovateľmi11.1 Porovnanie vypočítaných ukazovateľov s priemernými ukazovateľmi11.2 Otázky11.3 Odpovede na otázky11.4 Úlohy11.5 Príklad č. 812. Zhodnotenie vývoja ukazovateľov finančnej analýzy v čase12.1 Zhodnotenie vývoja ukazovateľov finančnej analýzy v čase12.2 Otázky12.3 Odpovede na otázky12.4 Príklad č. 913. Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi13.1 Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi13.2 Otázky13.3 Odpovede na otázky13.4 Úlohy13.5 Príklad č. 1014. Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnotenia14.1 Zhodnotenie a prognóza vývoja firmy na základe reálnych ukazovateľov pomocou metód bodového hodnotenia14.2 Otázky14.3 Odpovede na otázky14.4 Úlohy14.5 Príklad č. 1115. Odporúčania na zmeny z pohľadu optimalizácie vývoja spoločnosti (pomocou matematicko-štatistických metód) 15.1 Odporúčania na zmeny z pohľadu optimalizácie vývoja spoločnosti (pomocou matematicko-štatistických metód)15.2 Otázky15.3 Odpovede na otázky15.4 Úlohy15.5 Príklad č. 1216. Komplexné zhodnotenie firmy na základe podkladov z finančnej analýzy16.1 Komplexné zhodnotenie firmy na základe podkladov z finančnej analýzy17. Náklady podniku a ukazovatele nákladovosti17.1 Náklady podniku a ukazovatele nákladovosti17.2 Nákladová analýza podniku17.2.1 Úlohy17.2.2 Riešenie úloh17.2.3 Otázky17.2.4 Odpovede na otázky17.2.5 Výpočtové tabuľky18. Využitie finančnej analýzy18.1 Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únie18.2 Využitie finančnej analýzy v samospráve18.3 Finančná analýza podniku a štrukturálne fondy18.3.1 Odpovede na otázky19. Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov19.1 Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov19.2 Otázky19.3 Odpovede na otázky19.4 Zhrnutie (zadanie)19.5 Zhrnutie (riešenie)20. Porovnávanie jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy podniku21. Finančné výkazy podniku22. Modifikované účtovné informácie pre manažérske rozhodovanie23. Ukazovatele merania výkonnosti firmy24. Komplexný príklad na výpočet Cash Flow25. Riadenie pohľadávok25.1 Pohľadávky ako súčasť majetku25.2 Výpočet ukazovateľov pohľadávok vo finančnej analýze25.3 Časové členenie pohľadávok pre finančné inštitúcie25.4 Výpočet hodnoty pohľadávok v znaleckej činnostiPraktický príklad FIN-ALDokumentyDaň z pridanej hodnotyDaňové priznanie - daň z pridanej hodnotyDotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnotyPotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnotyPoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnotyŽiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupinaŽiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - tuzemská osobaŽiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - zahraničná osobaDaň z príjmovDaňové priznanie k dani z príjmov FO - typ ADaňové priznanie k dani z príjmov FO - typ BDaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osobyPotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov FO - typ APotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov FO - typ BPotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osobyPotvrdenie o podaní tlačiva prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmovPotvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonusePoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO - typ BPoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO zo závislej činnosti - typ APoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osobyPoučenie na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmovPrehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmovÚdaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti o dani z príjmovVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov FOJednoduché účtovníctvoVýkaz o majetku a záväzkoch 2013Výkaz o príjmoch a výdavkoch 2013Vysvetlenie k Výkazu o príjmoch a výdavkoch 2013Podvojné účtovníctvoPoznámky individuálnej účtovnej závierkySúvaha k priebežnej účtovnej závierkeSúvahaVýkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierkyVýkaz ziskov a strátVysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierkyvysvetlivky k súvaheVysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej ÚZVysvetlivky k výkazu ziskov a strátZákonyZákon o účtovníctve - 431/2002 Z. z.Zákon o dani z príjmov - 595/2003 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty - 222/2004 Z. z.Zákon o cestovných náhradách - 283/2002 Z. z.BonusyPoznámky k účtovnej závierke 2012Zoznam autorov:•Ing. Ján Bolgáč•Doc. Dr. Ing. Milan Majerník•Ing. Jozef Nemec•Ing. Martin Vozár, PhD.•Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík PhD.Počet garantovaných aktualizácii: 1Dodávané na CD nosiči.
STÁHNOUT ČÍST
Zhodnotenie finančnej situácie firmy
Zakladá sa na bilančnej metóde, zachycuje toky finančných prostriedkov a je orientovaná na minulosť aj na budúcnosť. b/ analýza finančnej situácie a ziskovosti (určuje trhovú hodnotu podniku, likviditu, rentabilitu, zadĺženosť podniku, výnosovosť a aktivitu podnikových činností apod.).
Ekonomické právne informácie - Finančná analýza - jej ...
Zakladá sa na bilančnej metóde, zachycuje toky finančných prostriedkov a je orientovaná na minulosť aj na budúcnosť. b/ analýza finančnej situácie a ziskovosti (určuje trhovú hodnotu podniku, likviditu, rentabilitu, zadĺženosť podniku, výnosovosť a aktivitu podnikových činností apod.).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY