Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD) eBook

Fatimma.cz Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD) Image

INFORMACE

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alexander Škrinár. Přečtěte si s námi knihu Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD).pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,77 MB

ISBN: 0

POPIS
Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie i z pohľadu jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností. CD obsahuje taktiež vzory a právne predpisy, ktoré dopĺňajú problematiku zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie.Obsah:Konanie v mene právnickej osoby §13 OBCHFunkcia štatutárneho orgánu v obchodných spoločnostiach a družstveVerejná obchodná spoločnosťKomanditná spoločnosťAkciová spoločnosťDružstvoVzťah štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva a vznik funkciePredpoklady zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcieOsobné spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzenýmAkciová spoločnosťDružstvoVzťah zmluvnej dohodnutej zodpovednosti za škodu a kogentné ustanovenia §757 Obchodného zákonníkaPlnenie uznesenia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonomVylúčenie obmedzenia valného zhromaždeniazodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcieOsobitná zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone podľa zákona o konkurze a reštrukturalizáciíPredĺženie dlžníkaLiberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednostiza škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzuZodpovednosť veriteľa a jeho štatutárnych orgánov za neoprávnenýnávrh na vyhlásenie konkurzuZáverečné poznámkyVzoryVzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaVzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcuVzor oznámenia o porušení právnych predpisov pri prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnostiPrávne predpisyZákon o konkurze a reštruktualizácii č. 7/2005 Z. z.Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.Zákon o štátnom podniku č. 111/1990 Zb.Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.Občiansky súdny poriadok č.99/1963 Zb.Zákon o obchodnom registri č. 530/2003 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/200 Z. z.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka č.21/2013 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) č.563/2009 Z. z.Zákon o advokácií č. 586/2003 Z. z.Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.Exekučný poriadok č. 233/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.Zákon o elektronickom podpise č. 215/2002 Z. z.Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
STÁHNOUT ČÍST
Poistenie D&O vs? / a profesijná zodpovednosť za škodu ...
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosť), 2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou, 2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú činnosť ako poistený, 2 podvodom, spreneverou, 2 trestným činom poisteného, 2 zamestnancovi poisteného, 2 pri výkone funkcie člena štatutárneho alebo dozorného orgánu,
Povinnosti konateľa a jeho zodpovednosť pri výkone funkcie
4-hodinový seminár: Zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu pri výkone Ako sa poučiť z praktických príkladov. Termín: 12. 7. 2018 Prednáša: Miesto konania: Název místa konání Funkcia štatutárneho orgánu je dôležitá pre činnosť jednotlivých podnikateľských subjektov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY