Obchodné právo eBook

Fatimma.cz Obchodné právo Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Obchodné právo! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Obchodné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Obchodné právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,17 MB

ISBN: 9788073806194

POPIS
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze a definovaním úpadku spoločnosti. Zaoberali sa aj novým pojmom vylúčenie spoločníka v dôsledku porušenia povinností štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurze, ak sa spoločnosť ocitla v predĺžení a právnymi dôsledkami vylúčenia v súvislosti so zavedením novej sankcie voči štatutárnemu orgánu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Rozoberajú aj nový druh jednoduchej akciovej spoločnosti s možnosťou základného imania 1 euro, ktorá môže vzniknúť od 1. januára 2017. Dôležitou zmenou bola aj novela zákona o účtovníctve, ktorou sa zaviedol nový spôsob plnenia povinnosti odovzdať schválenú alebo neschválenú ročnú individuálnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku do Zbierky listín, ktorá sa vykonáva novým spôsobom, prostredníctvom daňového úradu pri podávaní daňového priznania a ich zakladania do Registra účtovných závierok. Čitatelia nájdu v publikácii aj výklad zákona o konkurze a reštrukturalizácii a v samostatnej časti i úpravu cenných papierov a zmeniek s poukázaním na zmenu v uplatňovaní nárokov zo zmeniek v dôsledku zrušenia zmenkového platobného rozkazu.
STÁHNOUT ČÍST
Obchodné právo | Podnikajte.sk
Nosným titulom je komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je vám k dispozícii vždy v najaktuálnejšom vydaní. S modulom Beck-online Obchodné právo budete mať vždy prístup k dôležitým prameňom, ako sú komentáre k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii alebo zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Modul je navyše prepojený nielen s ďalšími komentármi ale aj ...
Rodinné právo - Wikipedie
Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.Pojem rodiny je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českém právním řádu definován není. Pramenem českého (resp. do roku 1992 československého) rodinného práva byl v letech 1964 až 2013 zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY