Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů eBook

Fatimma.cz Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů Image

INFORMACE

Hledáte knihu Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jiří Jelínek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,95 MB

ISBN: 9788075020666

POPIS
Publikace podrobně vykládá všechny otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Třetí, aktualizované a podstatně přepracované vydání reaguje především na změny legislativy, počínaje přijetím nového trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přes řadu změn trestního řádu (včetně zavedení institutu dohody o vině a trestu a ochranu obětí trestných činů) až po změnu či přijetí dalších právních předpisů i z oblasti mimo trestní právo (např. rekodifikace soukromého práva).V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu).Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně.Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda.Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe.
STÁHNOUT ČÍST
Portál evropské e-Justice - Výkon soudních rozhodnutí
- Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). (2) Při obhajobě v trestním řízení ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč.
Nejvyšší soud České republiky - Aktuálně.cz
Právnická veřejnost očekávala s velkou netrpělivostí rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zrušení části vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství. To vedlo k podezření, že si státní zastupitelství vybírá soud a soudce, u nějž si je jisto úspěchem svého návrhu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY