Civilný sporový poriadok eBook

Fatimma.cz Civilný sporový poriadok Image

INFORMACE

Hledáte knihu Civilný sporový poriadok? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Andrea Andrášiová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Civilný sporový poriadok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,27 MB

ISBN: 9788081683183

POPIS
Tento titul nájdete v našej ponuke aj v 2-kolekcii alebo 4-kolekcii za skvelú cenu. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval postup v občianskom súdnom konaní. Aktuálny komentár k Civilnému sporovému poriadku, ktorý vám prináša vydavateľstvo Wolters Kluwer, možno hodnotiť ako praktický, keďže autori, ktorých profesijné pôsobenie je späté s justíciou a advokáciou, predkladajú výklad jednotlivých ustanovení tohto nového právneho predpisu hlavne s ohľadom na jeho využiteľnosť v každodennej aplikačnej praxi.Členenie komentára je štandardné, po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení tohto zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v jeho závere judikatúra. Autori vyberali doterajšiu judikatúru súdov s ohľadom na jej potenciálnu využiteľnosť v novej právnej úprave, pričom vo viacerých prípadoch ide o judikatúru, ktorou bol pri navrhovaní zákona inšpirovaný aj samotný zákonodarca. Pri viacerých ustanoveniach je vybratá aj taká judikatúra, ktorá ešte nebola v žiadnom diele publikovaná, čo podstatne zvyšuje hodnotu komentára. Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak, aby výklad jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší.Autori na viacerých miestach zastávajú na interpretáciu a aplikáciu nových procesných predpisov vlastné názory, uvádzajú príklady a vzory. V texte komentára tiež upozorňujú na výklad predkladateľa v jeho dôvodovej správe, ako aj odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov výbormi Národnej rady SR, nezriedka dávajú do pozornosti aj zásadné názory z pripomienkového konania k novému zákonu.Komentár neodradí čitateľa nezrozumiteľným štýlom, preto je využiteľný nielen pre právnickú verejnosť, teda vyšších súdnych úradníkov, advokátov či sudcov, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť, ktorá si uplatňuje svoje nároky v civilnom sporovom konaní na súde.
STÁHNOUT ČÍST
Civilný sporový poriadok - Wikipédia
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 1089. V súvislosti s uvedeným prípadom je nutné uviesť, že podľa rozhodovacej praxe súdov platí, že stranu v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia nemožno zaťažiť povinnosťou preukázať bezprostredný úmysel dlžníka smerujúci k ohrozeniu exekúcie ...
Kniha: Civilný sporový poriadok (Komentár) + Civilný ...
ZASTÚPENIE A INTERVENCIA PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania a to za podmienok ustanovených zákonom.[1] Zástupcom môžu byť spravidla tri subjekty - advokát, fyzická osoba ako všeobecný zástupca a právnická osoba s osobitnými úlohami vo ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY