Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy eBook

Fatimma.cz Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,26 MB

ISBN: 9788070979952

POPIS
Vychádzajúc z hlavnej myšlienky základného cieľa kurzu Medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorý je zaradený do študijného plánu fakulty, ako výberový jednosemestrálny povinne voliteľný predmet, je hlavným účelom predkladaných učebných textov napĺňať požiadavky učebnej pomôcky pri príprave študentov na seminárne cvičenia a skúšku, a to pre študentov magisterského štúdia dennej aj externej formy. Svojím obsahom má charakter nadstavbového predmetu, ktorý nadväzuje na predchádzajúce štúdium politologických predmetov tejto fakulty, v celkovej výmere vyučovacích hodín; dvojhodinová prednáška a jednohodinové seminárne cvičenie. Zároveň, učebné texty poskytujú aj primárny východiskový a informačný materiál pre potreby spracovávania diplomových a rigoróznych prác z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov. Okrem zabezpečenia nevyhnutnej učebnej pomôcky, hlavný cieľ prvého vydania Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (vybrané problémy) spočíva v snahe podať študentom a doktorandom základnú orientáciu v danej problematike, a to tak v pojmovej oblasti, ako aj v teoretickej. V neposlednom rade je to aj ambícia motivovať záujem študentov a rozširovať ich vedomostí z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov.
STÁHNOUT ČÍST
Politika a medzinárodné vzťahy - Spoločenské a humanitné ...
Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Bakalársky študijný program. Študijný odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia Dĺžka a priebeh štúdia. Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia musí študent dosiahnuť 180 ECTS - kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 ...
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ...
Medzinárodné vzťahy sú sociálne politologická disciplína, ktorá skúma společenské javy odohrávajúce sa v rámci medzinárodného systému.Oblasť štúdie zahrňuje rolu národných štátov, medzinárodných organizácii, mimovládnych organizacií a nadnárodných korporácií. Medzinárodné vzťahy sú oblasťou akademického výskumu a verejnej sféry.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY