Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci eBook

Fatimma.cz Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Róbert Jakubáč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,58 MB

ISBN: 978\u201380\u20138168\u2013462

POPIS
V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Interpretácia týchto právnych predpisov nie je vôbec jednoduchá. Cieľom komentára je predložiť komplexný pohľad na právnu úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s prihliadnutím na stanoviská prezentované v odbornej literatúre a súdnej praxi a poznatky aplikačnej praxe. Autor kladie osobitný dôraz na analýzu poňatia otázky príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom a vznikom škody v rozhodovacej praxi slovenských súdov, keďže práve táto problematika patrí nepochybne medzi najzložitejšie a najkontroverznejšie v oblasti občianskeho práva hmotného. Výklady autora, ktorý poukazuje na niektoré protikladné stanoviská prezentované v súdnej praxi a ktorý do komentára pretavuje svoje dlhoročné skúsenosti s aplikáciou vyššie uvedených právnych predpisov, dopĺňa pomerne rozsiahly prehľad slovenskej a českej judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že správna aplikácia zákona č. 514/2003 Z. z., resp. zákona č. 58/1969 Zb. si vyžaduje dôkladnú znalosť nielen celého radu právnych predpisov najmäz oblasti správneho práva (a to v nadväznosti na nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci pri výkone verejnej správy), ale taktiež znalosť pomerne bohatejjudikatúry z oblasti zodpovednostných vzťahov. Autor sa nevyhýba polemike s niektorými stanoviskami prezentovanými v súdnej praxi.Komentár je síce určený predovšetkým sudcom, advokátom a právnikom pôsobiacim na orgánoch verejnej moci, môže však poslúžiť každému, kto bol alebo sa cíti byť poškodený pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo nesprávnym úradným postupom.
STÁHNOUT ČÍST
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ...
Právny rámec zákonov upravujúcich zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, Ústava SR, zákon č. 514/2003 Z.z. a zákon č. 58/1969 Zb. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody voči poškodenému
PDF Zodpovednosť Štátu Za Škodu Spôsobenú Pri Výkone Verejnej Moci
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 2007 Obsah Poznámky Notifikácie Znenie účinné: od 01.09.2007 do 31.12.2008 Neplatné znenie pre dnes ZMENIŤ
SOUVISEJÍCÍ KNIHY