Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci eBook

Fatimma.cz Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci Image

INFORMACE

Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Andrej Mátel. Přečtěte si s námi knihu Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,89 MB

ISBN: 9788081320095

POPIS
Publikácia ktorú máte v rukách je jednou z mnohých, ktoré vznikajú prostredníctvom autorských kolektívov pedagógov aj praktikov na pôde vysokých škôl. Cieľom všetkých je priblížiť študentom, ale aj odborníkom z praxe a kolegom z iných profesií, odor sociálna práca, pomôcť tak aj jeho identifikácii a potvrdeniu jeho autonómnosti medzi ďalšími profesiami, ktoré sa orientujú na riešenie sociálnych, zdravotných a iných problémov človeka.V oblasti sociálno-patologických javov sme sa dosial stretli s publikáciami, ktoré mali len teoretický charakter. Našou snahou bolo nájsť prepojenie medzi sociálnou patológiou a sociálnou prácou tak, aby najmä študenti sociálnej práce mohli postupne v praxi konkrétne identifikovať svoje kompetencie pre prácu s cieľovými skupinami klientov u ktorých sa sociálno-patologické javy prezentujú.Práve aplikačná prax, teda prepojenie medzi teóriou a praxou, môže pomôcť hlbšiemu vymedzeniu sociálnej práce ako spoločensko-vednej disciplíny. V Slovenskej republike sa práve v tomto období vytvára platforma pre vzájomnú diskusiu medzi odborníkmi na teóriu, vzdelávateľmi a praktikmi sociálnej práce. Výsledkom by malo byť skvalitnenie odboru sociálna práca a posilnenie jeho opodstatnenosti pre sociálnu prax.Andrej Mátel
STÁHNOUT ČÍST
» Aplikovaná sociálna patológia v soc. práci SHOP.M€NTA M ...
1. Sociálna patológia. Súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, vše­ obecne nežiaducich spoločenských javov býva najčastejšie území Slovenska, ale aj v Čiech nazývaný ako sociálna patológia (ang. social pathology, nem. Sozialpathologie,
Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (Mátel ...
35. Etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka v Slovenskej republike a medzinárodný etický kódex (IFSW). Etická zodpovednosť voči klientom. 36. Etický problém a etická dilema. Systematický postup riešenia etickej dilemy v sociálnej práci. Zdroje: BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY