Interný audit vo verejnej správe eBook

Fatimma.cz Interný audit vo verejnej správe Image

INFORMACE

Hledáte knihu Interný audit vo verejnej správe? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Michal Oláh? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Interný audit vo verejnej správe.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,49 MB

ISBN: 8096992720

POPIS
Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa transformovali na trhovú ekonomiku, má nezastupiteľné miesto. V podnikaní má činnosť vnútorného auditu v podnikateľskom prostredí svoj význam, pretože ho treba považovať za významný nástroj, ktorý môže byť prospešný pre zabezpečenie rozvoja firmy a jej prosperity. Taktiež pre efektívne, hospodárne a účinné hospodárenie s finančnými prostriedkami vo verejnej správe. Túto skutočnosť si firmy a orgány verejnej správy zatiaľ len málo uvedomujú a nedoceňujúceho praktické využívanie vytváraním podmienok pre zavedenie do praxe tak, aby bol súčasťou aktivít v podnikaní a riadení inštitúcií vo verejnej správe. Predpokladom toho je, aby sa zbavili nesprávneho chápania vnútorného auditu a správne pochopili jeho zmysel a funkčnosť v organizačnej štruktúre podniku a organizácii verejnej správy.Vo svete vnútorný audit prešiel už dlhú cestu svojej existencie. Podniky a spoločenské organizácie vo vyspelom svete s jeho uplatňovaním nadobudli hlboké skúsenosti. Tieto skúsenosti by sme mali využiť aj v našom praktickom živote, čo by zaiste pomohlo aj našim podnikom a organizáciám verejnej správy prekonávať ekonomické ťažkosti a zároveň im ukázať cestu k ich dlhodobej prosperite.V procese dlhej vývojovej cesty vnútorný audit prešiel vývojovými etapami od auditu účtovných výkazov až do etapy, keď sa odneho očakávajú nové zistenia, aby poskytoval okrem informácií o finančnom stave vlastnej organizácie aj ďalšie informácie, ktoré by charakterizovali celkový stav a možnosti jej ďalšieho vývoja.Stúpajúca intenzita konkurencie medzi firmami a širšie otvorenie ekonomiky na Slovensku, vo svete, ale najmä v rámci Európskej únie, do ktorej sme vstúpili v máji r. 2004, objektívne vytvárajú potrebu s väčšou efektívnosťou vyrábať, znižovať náklady, zvyšovať kvalitu výroby na základe progresívnych technológií v podnikateľských Činnostiach a tak zabezpečiť celý rad vnútorných funkcií v podnikaní organizácií aj z vonkajších zdrojov; v organizáciách verejnej správy v rámci decentralizácie s cieľom efektívnejšieho riadenia organizácií venovať pozornosť efektívnej tvorbe finančných zdrojov a ich efektívnemu, hospodárnemu, účinnému a účelnému použitiu. A to môže napomôcť práve vnútorný audit.Aby sa tak stalo, manažéri firiem a manažéri pracujúci vo verejnej správe by mali mať základnú predstavu aj o internom audite, ktorý je v našich firmách, ale aj vo verejnej správe iba akousi „popoluškou" v ich praktickej činnosti. Prehĺbenie poznania o internom audite má napomôcť aj táto publikácia, ktorá mu chce venovať komplexnejšie poznanie nielen z teórie, ale našou snahou bude poukázať aj na to, ako ho v praxi efektívne využiť a čo všetko urobiť pre to, aby sa vnútorný audit udomácnil aj v našich podmienkach.Moderné riadenie firiem v trhových ekonomikách a inštitúciách verejnej správy, nové trendy, ktoré sa v ňom uplatňujú, sú výzvou aj pre interný audit. Preto sa aj v SR pre túto profesiu otvárajú z perspektívneho hľadiska nové možnosti rozvoja. Aj touto publikáciou chceme zvýšiť povedomie nielen samotných interných audítorov, pokiaľ sa už týmto auditom zaoberajú, ale predovšetkým presvedčiť čo najširšiu obec našich manažérov o prednostiach interného auditu pri poskytovaní cenných služieb v spravovaní firmy a organizácií verejnej správy.Hlavným cieľom obsahu publikácie j e v Štyroch kapitolách vy svetliť vnútorný audit komplexnejšie počínajúceho charakteristickými črtami, vývojovými tendenciami, významom vo vnútorných procesoch organizácií, vyložiť základy koncepcie vnútorného auditu z pohľadu poskytovaných služieb interného auditu v moderných trhových ekonomikách, v riadiacich procesoch organizácií nielen vo výrobnej sfére a poskytovaní služieb, ale aj v spravovaní vecí verejných. Pozornosť sústredíme aj na právne aspekty vnútorného auditu vo verejnej správe v podmienkach SR ako členského štátu Európskej únie. Nakoniec názorným spôsobom priblížime, ako by sa mala využívať audítorská práca v praxi.Audítorstvo vo všeobecnej rovine a osobitne vo verejnej správe v poslednom období zaznamenalo nové trendy v svojom vývoji prezentované v prijatých novelizovaných zákonoch.Tieto nové tendencie a ich vplyv na teóriu auditu a jeho praktické vykonávanie zahrnieme v závere publikácie druhého aktualizovaného vydania, ktorú týmto dopracujeme tak, aby zodpovedala súčasným potrebám poznania a výučby auditu.Predpokladáme, že takto upravené druhé publikované vydanie opäť obohatí ekonomickú literatúru na Slovensku a stane sa pomocníkom pri osvojovaní najnovších poznatkov o audite vo všeobecnosti a zvlášť o internom audite nielen pre audítorov profesionálov, ale aj pre manažérov firiem, ako aj pre popularizáciu širšej verejnosti. Autor
STÁHNOUT ČÍST
Kažimír: Vláda pripravuje audit v štátnej správe. Chce ju ...
Kniha Interný audit vo verejnej správe - charakteristické črty, podstata a právne aspekty - ďalšie odborné a iné právnické knihy kúpite na pravnickaliteratura.sk
Interný audit vo verejnej správe (Michal Oláh)
Interný audit vo verejnej správe. Vydavateľ: Sprint. Počet strán: 217 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY