Účtovná závierka za rok 2019 eBook

Fatimma.cz Účtovná závierka za rok 2019 Image

INFORMACE

Účtovná závierka za rok 2019 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivana Hudecová. Přečtěte si s námi knihu Účtovná závierka za rok 2019 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Účtovná závierka za rok 2019.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,72 MB

ISBN: 9788081621369

POPIS
Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov). Do 30. 12. 2019 v súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve (ZoÚ) musela veľká účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma „netto“ majetku presiahla 20 000 000 eur, čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250), ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností. Novelou zákona od 1. 1. 2020 dochádza k úprave v oblasti overovania účtovnej závierky audítorom. Dochádza k rozšíreniu účtovných jednotiek – obchodných spoločností, ktoré budú musieť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom a zvyšujú sa veľkostné kritéria pre overovanie účtovnej závierky audítorom. Účtovnú závierku audítorom bude musieť mať overenú každá obchodná spoločnosť bez ohľadu na to, či povinne vytvára základné imanie alebo nie, teda povinnosť overenia účtovnej závierky sa bude vzťahovať aj na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť.Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2019 obsahuje:1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019- Povinnosť zostavovania účtovnej závierky - Slovenské predpisy upravujúce účtovníctvo- a účtovnú závierku za rok 2019 - Činnosti pred zostavením účtovnej závierky - Definície účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému- sa zostavuje účtovná závierka - § 2a- Závierkové účtovné prípady - Zaúčtovanie upravujúcich závierkových účtovných prípadov - Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve pred zdanením, zistenie základu dane z príjmov, výpočet dane z príjmov a jej zaúčtovanie, zúčtovanie výsledku- Zostavenie účtovnej závierky - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky- Účtovná závierka malej účtovnej jednotky- Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky . - Činnosti po zostavení účtovnej závierky .- Register účtovných závierok 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019- Právne normy upravujúce účtovnú závierku v JÚ - Zmeny v účtovných predpisoch v roku 2019 - Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve (JÚ) v roku 2019 - Účtovanie v peňažnom denníku - Ostatné zmeny a doplnenia 3. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky v JÚ
STÁHNOUT ČÍST
Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v ...
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2018 10 2.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Individuálna účtovná závierka Spoločnosti („účtovná závierka") za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym Valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 13. júla 2018.
Účtovná závierka v PÚ za rok 2019
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY