Trestný zákon - I. diel eBook

Fatimma.cz Trestný zákon - I. diel Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestný zákon - I. diel! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestný zákon - I. diel a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Trestný zákon - I. diel.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,87 MB

ISBN: 9788074003240

POPIS
Trestný zákon – komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestnoprávnej literatúre snahu, o čo najkomplexnejší výklad jednotlivých ustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach. Výrazným posunom vpred je obsiahly komentár k V. hlave všeobecnej časti TZ obsahujúcej výklad pojmov, ktorá tvorí východiská pri chápaní väčšiny ustanovení osobitnej časti TZ, ale aj všeobecnej časti TZ.Komentár využíva bohatú judikatúru k predchodcom súčasného TZ a judikatúru súdov Českej republiky, ktorá je však pre praktickú orientáciu upravená na súčasné slovenské pomery, pričom jednotlivé judikáty sú tiež zakomponované do výkladu tak, aby ten tvoril homogénny celok. Komentár sa však nespolieha iba na súdny výklad, ale kombinuje judikatúru s teóriou a praktickými skúsenosťami jednotlivých autorov, ktorí dohromady pracujú takmer vo všetkých oblastiach trestného práva na Slovensku. Okrem viacerých advokátov sú členmi autorského kolektívu aj zástupcovia z prostredia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Mnoho z autorov má tiež skúsenosti s vedeckou a pedagogickou činnosťou, najviac ich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, na komentári sa však výrazne podieľali aj zástupcovia Bratislavskej vysokej školy práva, Fakulty práva a Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Komentár je určený predovšetkým praktikom, preto bolo snahou autorov tvoriť text prehľadne a zároveň tak, aby čitateľ získal odpoveď na čo možno najviac otázok, ktoré bude musieť v praxi riešiť. Komentár však neopomína ani riešenie významných teoretických otázok, a tak svoje uplatnenie nájde aj u teoretikov, študentov práva či osôb, ktoré sa chcú s trestným právom zoznámiť.
STÁHNOUT ČÍST
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti ...
Daňový podvod (Trestný zákon) Nezaplatenie dane a poistného (Trestný zákon) Marenie výkonu správy daní (Trestný zákon) Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru (Trestný zákon) Spoločné ustanovenie (Druhá časť, Piata hlava, Tretí diel, Trestný zákon)
Trestný zákon. Komentár (Všeobecná časť) - I. diel ...
Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár - II. diel priamo nadväzuje na dielo Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár - I. diel, ktorý vydalo vydavateľstvo C. H. Beck v roku 2010. celá špecifikácia
SOUVISEJÍCÍ KNIHY