Ekonomika podniku eBook

Fatimma.cz Ekonomika podniku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Ekonomika podniku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Ekonomika podniku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Ekonomika podniku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,81 MB

ISBN: 9788055407562

POPIS
Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na Katedre ekonomiky a Katedre spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Publikácia je určená nielen poslucháčom študijných odborov ekonomika a manažment podniku, odvetvové ekonomiky a manažment, ekonomika a riadenie podnikov, finančný manažment a manažment, ale aj poslucháčom ostatných ekonomiky zameraných študijných odborov. Cenné poznatky však z publikácie môže získať aj široká odborná verejnosť. Autorsky kolektív súčasne verí, že kniha bude dobrou pomôckou nielen pre tých, ktorí sa na profesionálnu dráhu ekonóma, manažéra alebo iného riadiaceho pracovníka pripravujú, ale že v nej nájdu inšpiráciu aj tí pracovníci, ktorí už túto profesiu vykonávajú. Ekonomika podniku, resp. podnikovohospodárska náuka, podnikové hospodárstvo alebo podniková ekonómia je vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Okrem majetkovo-kapitálovej štruktúry podniku zasadeného do príslušného národného právneho rámca a hodnotových vzťahov v transformačnom procese popisuje ciele podniku, vysvetľuje javy a kauzality, ktoré na úrovni podniku prebiehajú /zisťuje, identifikuje, deteguje/ negatívne a pozitívne dôsledky určitého správania a zaoberá sa taktiež aj hospodárením podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Ekonomika - Wikipedie
Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost. Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku, Ve většině našich podniků zatím existuje ...
Řízení a ekonomika podniku | ČVUT Fakulta strojní
Ekonomika je ekonomická praxe, například ekonomika určitého podniku, rodiny, státu. Ekonomie zkoumá hospodářský proces, který zahrnuje: 1. výrobu - je to činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky, 2. rozdělování - je to stanovení podílu jednotlivce, firem a státu na vyrobených produktech
SOUVISEJÍCÍ KNIHY