Správní právo - obecná část eBook

Fatimma.cz Správní právo - obecná část Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Správní právo - obecná část! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Správní právo - obecná část a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Správní právo - obecná část.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,53 MB

ISBN: 9788074520211

POPIS
Studijní publikace „Správní právo - Obecná část“ je určena pro studium předmětů na Univerzitě J. A. Komenského Praha. Obsahuje základní poznatky obecné části správního práva nejen pro výuku studentů v bakalářském programu v oborech „Bezpečnostní studia”, „Právo v podnikání“, ale také i v magisterském studijním oboru „Evropská hospodářsko-správní studia“. Využitelná je i pro výuku studentů veřejné správy či širší veřejnosti, neboť poukazuje na vývoj a celkovou koncepci veřejné správy v celoevropském měřítku.Text tvoří sedm na sebe tematicky i logicky navazujících částí členěných na sedmnáct kapitol obsahujících příslušné podkapitoly. Obsahově jsou tyto jednotlivé tematické části koncipovány jako výběr teoretických poznatků z obecné části správního práva, který je zaměřen v části první na pojem, předmět, normy a prameny správního práva, ve druhé části na veřejnou správu a její organizaci, ve třetí části na organizaci státní správy a samosprávy, ve čtvrté a páté části na činnost, kontrolu a hodnocení veřejné správy. V šesté části je soustředěna pozornost na odpovědnost subjektů za škodu ve veřejné správě a sedmá část tvoří exkurz do Evropského správního práva s odkazem na řízení kvality v rámci evropského správního prostoru.Didaktickou kvalitu recenzovaného textu podstatně zvyšuje autorův způsob zpracování jednotlivých tematických částí, kde po vymezení studijních cílů a klíčových pojmů, následuje operacionalizace základních pojmů s průběžnými odkazy na povinnou a doporučenou literaturu, doplněná o přehledné schematické znázornění jednotlivých právních pojmů nebo specifických okruhů daných problematik správního práva. Možnost samostatné práce studentů s prezentovanými poznatky v textu a následnou zpětnou vazbu pro porozumění dané právní problematice poskytují autorem vytvořené kontrolní otázky a úkoly k zamyšlení, které jsou řazeny za jednotlivými tematickými celky.Koncepce a prezentace poznatků odpovídá požadavkům na vysokoškolský učební text. Studijní text je odborně fundovaný, vhodně doplněný jednak o barevně odlišené sche-matické znázornění důležitých pojmů, ale taktéž o encyklopedicky ucelené přílohy a výčet pojmů a zásad správního práva.
STÁHNOUT ČÍST
Správní právo - obecná část - - Megaknihy.cz
Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší výklad i o
Správní právo Obecná část / Nejlevnější knihy
PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část.7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. Další ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY